Ελληνικά

Οι δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η τήρηση της εθιμοτυπίας, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου αποτελούν τις βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας η οποία αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων