Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕKΠΑ αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή του Ιδρύματος στη διαμόρφωση των εξελίξεων της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαίδευσης και πολιτισμού. Συμβάλλει θετικά στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και παράλληλα μεριμνά για την προβολή του υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και πολιτισμικού έργου που επιτελείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η επίτευξη των στόχων αυτών πραγματοποιείται με:

  • τη δραστηριοποίηση στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+
  • τη συμμετοχή στα άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας
  • τη σύναψη διεθνών διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συμμετοχή σε διεθνή ανεξάρτητα προγράμματα
  • τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων
  • την ανάπτυξη διεθνών κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων καθώς και συνεπιβλέψεων διδακτορικών διατριβών

Η στρατηγική και οι κατευθυντήριοι άξονες του έργου του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων χαράσσονται από τις εκάστοτε Πρυτανικές Αρχές και την Σύγκλητο του Ιδρύματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Η Επιτροπή ορίζεται από την Σύγκλητο και τελεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου αυτού, όπως διατυπώνονται παραπάνω, υλοποιούνται από το προσωπικό του Τμήματος υπό τη συνεχή εποπτεία και με την αγαστή συνεργασία της Επιτροπής.

Η παρούσα Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αποτελείται από

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων

Μέλη
Βίλχελμ Μπέννινγκ, Καθηγητής Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γεώργιος Τόμπρας, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής 
Μαρία Κουτσουδάκη,
Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημήτριος Ρέκκας
, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής 
Αθηνά Δημοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής

Γραμματέας
Φωτεινή Φρύδα
, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων