Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕKΠΑ αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή του Ιδρύματος στη διαμόρφωση των εξελίξεων της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαίδευσης και πολιτισμού. Συμβάλλει θετικά στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και παράλληλα μεριμνά για την προβολή του υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και πολιτισμικού έργου που επιτελείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η επίτευξη των στόχων αυτών πραγματοποιείται με:

  • τη δραστηριοποίηση στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+
  • τη συμμετοχή στα άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας
  • τη σύναψη διεθνών διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συμμετοχή σε διεθνή ανεξάρτητα προγράμματα
  • τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων

Η στρατηγική και οι κατευθυντήριοι άξονες του έργου του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων χαράσσονται από τις εκάστοτε Πρυτανικές Αρχές και την Σύγκλητο του Ιδρύματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Η Επιτροπή ορίζεται από την Σύγκλητο και τελεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου αυτού, όπως διατυπώνονται παραπάνω, υλοποιούνται από το προσωπικό του Τμήματος υπό τη συνεχή εποπτεία και με την αγαστή συνεργασία της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συγκροτήθηκε με απόφαση Συγκλήτου ως εξής:

Πρόεδρος

Σοφία Παπαϊωάννου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας 

Μέλη

Κυριακή Κεφαλέα, καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Εμμανουέλα Δούση, καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Χρυσή Χατζηχρήστου, καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Γεώργιος Τόμπρας, καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Ουρανία Τσιτσιλώνη, καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

Ευανθία Κασσή, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Ζαφειρία Μυλωνάκου-Κεκέ, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ειρήνη Αποστόλου, καθηγήτρια Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Δημήτριος Ρέκκας, καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής

Αθηνά Δημοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής

Κωνσταντίνος Κοπανιάς, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μαρία Δασκολιά, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γεώργιος Βουγιουκαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Χημείας

Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Ευγενία Μακρυγιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας

 

Γραμματέας

       Φωτεινή Φρύδα, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων