Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Καθηγητές για Διδασκαλία » Διαδικασία συμμετοχής

2022-2023 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαδικασία προς το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) 
για τη συμμετοχή και την επιχορήγηση

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην online πλατφόρμα του ΤΕΔΣ από τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ το αργότερο
δύο μήνες πριν τη μετακίνηση.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Κατόπιν πρέπει να ξεκινήσουν να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ για Διδασκαλία 2022-2023 (ERASMUS/Διμερείς συμφωνίες)
(Αντιστοιχεί μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση ανά ακαδημαϊκό υπεύθυνο διμερούς συμφωνίας)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ για Διδασκαλία 2022-2023 (ERASMUS/CIVIS)

Οι αιτήσεις μελών ΕΔΙΠ πρέπει να συνοδεύονται από αίτημα του ακαδημαϊκού υπευθύνου της διμερούς συμφωνίας, καθώς και σχετική έγκριση της Γεν. Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, τα οποία πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο ΤΕΔΣ.

Μετά την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι αιτούντες πρέπει να αποστείλουν στο ΤΕΔΣ μήνυμα μέσω e-mail και στις δύο ηλεκτρονικές δ/νσεις που ακολουθούν:

mvlassi[at]uoa[dot]gr, και pdel[at]uoa[dot]gr   

Στο μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, κωδικός και ημ/νία υποβολής (π.χ. SN 165724047, Appl. Date 2022.03.19).


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης προς το ΤΕΔΣ:

Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+ με εξερχόμενη κινητικότητα ανά υπεύθ. καθηγητή ακαδ. έτος 2022-2023 (αναγράφονται οι κωδικοί τομέων σπουδών).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία (Mobility Agreement for Teaching), υπογεγραμμένη από τον Συμμετέχοντα, τον Πρόεδρο Τμήματος/Κοσμήτορα Σχολής του ΕΚΠΑ και από τον υπεύθυνο του Πανεπιστημίου υποδοχής. 
(Υποβολή τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη μετακίνηση)

- Εισιτήρια και απόδειξη πληρωμής που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, προσκομίζεται είτε το αντίγραφο της  συναλλαγής, είτε αντίγραφο  κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της συγκεκριμένης κάρτας, με την οποία έγινε η συναλλαγή)
(Υποβολή τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη μετακίνηση)

- Αποδεικτικά ασφαλιστικής κάλυψης υγείας.
Ο συμμετέχων πρέπει να έχει ασφαλιστική κάλυψη υγείας, δηλαδή να έχει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.A.Α.). Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (δηλαδή στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης-πλην Νορβηγίας και Ισλανδίας), τότε συνιστάται να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
Συνιστάται επίσης η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας υγείας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α., όπως στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού σωρού ή αστικής ευθύνης. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα υποδοχής όσον αφορά την ασφάλιση υγείας.
(Υποβολή τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη μετακίνηση)

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias

Σημειώνεται ότι για μετακίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σερβία, Τουρκία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερωθούν για την απαιτούμενη διαδικασία εισόδου και διαμονής στις χώρες αυτές από την αρμόδια Πρεσβεία.

2. Υπογραφή και κατάθεση Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ για διδασκαλία

Μετά την υποβολή της αίτησης θα ελεγχθούν όλα τα έγγραφα που θα έχουν υποβληθεί στην online πλατφόρμα και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΤΕΔΣ, αν χρειαστεί, θα  επικοινωνήσουν με τους αιτούντες για διευκρινίσεις.

Στη συνέχεια το ΤΕΔΣ αποστέλλει στον Συμμετέχοντα μέσω e-mail σε μορφή επεξεργάσιμου αρχείου pdf τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Erasmus+ για Διδασκαλία, συνοδευόμενη από αναλυτικές οδηγίες (τα προ-συμπληρωμένα προσωπικά στοιχεία που υπάρχουν στη σύμβαση αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που έχει ήδη υποβληθεί). Για την συμπλήρωση της σύμβασης οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα υποδοχής.

3. Ολοκλήρωση διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ Διδασκαλία

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα απαιτείται, μετά την επιστροφή του συμμετέχοντα και εντός μίας εβδομάδας, η συμπλήρωση και η ηλεκτρονική αποστολή (σε μορφή pdf), στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων/ΤΕΔΣ των παρακάτω εγγράφων.

1. Το Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Teaching Certificate) / ή (Teaching and Training Certificate) από το Ίδρυμα υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες διδασκαλίας ή και ενσωματωμένης επιμόρφωσης στο εξωτερικό καθώς και το σύνολο των διδακτικών ωρών και των ωρών επιμόρφωσης. Προσοχή: η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού πρέπει να είναι ή την τελευταία ημέρα της περιόδου κινητικότητας ή αμέσως μετά. Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε διδασκαλία/ή και ενσωματωμένη επιμόρφωση Σάββατο/Κυριακή (και δεν είναι ημέρα ταξιδιού), χρειάζεται ξεχωριστή βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι έγιναν τα μαθήματα ή επιμόρφωση, ώστε να υπολογιστεί και αυτή ως ημέρα διδασκαλίας/ή και ενσωματωμένης επιμόρφωσης και να δοθεί ημερήσια αποζημίωση. Σε περίπτωση που ημέρα ταξιδίου συμπίπτει με ημέρα διδασκαλίας/ή και ενσωματωμένης επιμόρφωσης, η επιχορήγηση μειώνεται ανάλογα.

2. Κάρτες επιβίβασης (boarding passes)

Προαιρετικά:
Σύντομη έκθεση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης καθώς και φωτογραφικό υλικό, στο πλαίσιο της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας/ή και ενσωματωμένης επιμόρφωσης.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+ Διδασκαλία

Μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών και αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από το ΤΕΔΣ, θα σταλεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή e-mail με θέμα “Erasmus+ participant report”, που θα αφορά στην υποβολή της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ – EU online survey.

Η συμπλήρωση της EU online survey είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου (20%) της επιχορήγησης και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα είναι σκόπιμο να ελέγχεται και ο φάκελος της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (junk/spam).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν στο ΤΕΔΣ το αρχείο PDF που προκύπτει μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Τελικής έκθεσης συμμετέχοντα– Participant Report/Survey, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Mobility Tool ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση εντολής της  δεύτερης δόσης της επιχορήγησης.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν πραγματοποιήσει την κινητικότητα ή δεν ανταποκριθεί στους όρους της Σύμβασης, μέρος ή το σύνολο της επιχορήγησης θα επιστραφεί στο ΕΚΠΑ. Η επιστροφή της επιχορήγησης δεν θα ζητηθεί στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας για λόγους ανωτέρας βίας.