Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Καθηγητές για Διδασκαλία » Επιχορήγηση

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣH

Το ποσό επιχορήγησης που  λαμβάνει το διδακτικό /ερευνητικό προσωπικό θεωρείται ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις ατομικές δαπάνες, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του στο εξωτερικό.

Η  χρηματοδότηση της μετακίνησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (80%) καταβάλλεται πριν τη μετακίνηση και η δεύτερη δόση (20%) μετά τη μετακίνηση.

Δαπάνες ταξιδίου

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό (OnLine) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
(στα Αγγλικά)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el (στα Ελληνικά)

 

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ.

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ. ή άνω

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα


Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Εξ ορισμού, ως τόπος προέλευσης νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός αποστολής, ενώ ως τόπος προορισμού νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός υποδοχής. Σε περίπτωση που δηλώνεται διαφορετικός τόπος προέλευσης ή τόπος προορισμού, ο δικαιούχος πρέπει να αιτιολογήσει αυτή τη διαφοροποίηση.

Ατομικές Δαπάνες

Το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνει το προσωπικό για τις ατομικές δαπάνες  υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών ανά συμμετέχοντα με το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς  ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης, δηλαδή η ημερήσια αποζημίωση για τη συγκεκριμένη χώρα υποδοχής. Το ποσό θα καλύπτει τις ημέρες διδασκαλίας του μετακινούμενου στο Ίδρυμα  Υποδοχής καθώς και τις επιπλέον ημέρες ταξιδίου (μια μέρα αναχώρησης και μία ημέρα επιστροφής).

Συνολικά επιχορηγούνται μέχρι 5 μέρες διδασκαλίας + 2 μέρες ταξιδίου = 7 x το ημερήσιο ποσό σε ευρώ (σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα). Στην περίπτωση όμως που η μέρα ταξιδίου συμπίπτει με την ημέρα διδασκαλίας, η επιχορήγηση μειώνεται ανάλογα.

Κινητικότητα προσωπικού

Χώρα υποδοχής

 Ποσό ανά ημέρα σε ΕΥΡΩ

Ομάδα A   
Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

162

Ομάδα Β   
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

144

Ομάδα Γ   
Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Σερβία

126

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΕΛΚΕ

Το προσωπικό πρέπει να υποβάλει μέσω E-Forms τη "Νέα Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Ε-ΔΠ-04-Ε9/Ε-ΔΠ-04-Ε1".

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ  ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-forms ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ

Η διαδικασία υποβολής του είναι η εξής:

  • Σύνδεση στην πλατφόρμα e-forms https://eforms.elke.uoa.gr/login?returnUrl=%2Fhome
  • Εγγραφή νέου χρήστη στην e-forms (συναίνεση για τα στοιχεία που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα),
  • Σύνδεση μόνο μέσω taxisnet, ακολουθεί η ταυτοποίηση και μετά ξανά σύνδεση μέσω taxisnet. 
  • Κατόπιν από την e-forms επιλογή από τα Γενικά Έντυπα: Νέα Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Ε-ΔΠ-04-Ε9 / Ε-ΔΠ-04-Ε10. Συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων και επισύναψη αντίγραφου με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή pdf. (πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή στιγμιότυπο οθόνης /screenshot από το internet banking της τράπεζας, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN και δικαιούχοι).
  • Τέλος, Οριστικοποίηση της Δήλωσης και Αποσύνδεση από την πλατφόρμα.

Οδηγίες για Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (video) 

Μετά από 2-3 ημέρες από την υποβολή της "Δήλωσης Φυσικού Προσώπου", στέλνεται αυτοματοποιημένο μήνυμα από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ με τον αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά μπορείτε και μόνοι σας να δείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας μέσω της πλατφόρμας e-forms του ΕΛΚΕ και να επιβεβαιώσετε την υποβολή.

Η διοικητική υποστήριξη της συμμετοχής του προσωπικού στο πρόγραμμα και η έγκριση της επιχορήγησης γίνεται από το ΤΕΔΣ, ενώ η πίστωση των δόσεων της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό του προσωπικού γίνεται από το Τμήμα Λογιστηρίου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ.
Μετά την έκδοση από το ΤΕΔΣ της εντολής πληρωμής προς το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ, μπορείτε να ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ένταλμα του Λογιστηρίου προς την τράπεζα, επικοινωνώντας:

- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση helpdesk@elke.uoa.gr 
- στο τηλέφωνο 210 727 5900, από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Πρόσθετη χρηματοδότηση ατόμων με ειδικές ανάγκες