Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Κινητικότητα Καθηγητών για Διδασκαλία Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103

Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού μικρής διάρκειας  για  διδασκαλία (STA)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες Erasmus+. Οι μετακινούμενοι καθηγητές πρέπει να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ή ομότιμοι καθηγητές του Ιδρύματος που παραδίδουν μαθήματα στο Τμήμα τους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με νέα οδηγία του ΙΚΥ μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+ και τα μέλη ΔΕΠ που κατά το διάστημα της μετακίνησης έχουν εκπαιδευτική άδεια.  

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από 01/02/2019 - 31/07/2019.  

Η μετακίνηση μπορεί να έχει διάρκεια μία εβδομάδα το ανώτερο και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας.

Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας θα πρέπει να είναι 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες διδασκαλίας εξαιρουμένου του χρόνου ταξιδίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει το διδακτικό προσωπικό θεωρείται ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις ατομικές δαπάνες, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του στο εξωτερικό.

Η  χρηματοδότηση της μετακίνησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (80%) καταβάλλεται πριν τη μετακίνηση και η δεύτερη δόση (20%) μετά τη μετακίνηση.

Δαπάνες ταξιδίου

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (OnLine) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ.

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ. ή άνω

1500 ευρώ ανά συμμετέχονταΣημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Εξ ορισμού, ως τόπος προέλευσης νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός αποστολής, ενώ ως τόπος προορισμού νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός υποδοχής. Σε περίπτωση που δηλώνεται διαφορετικός τόπος προέλευσης ή τόπος προορισμού, ο δικαιούχος πρέπει να αιτιολογήσει αυτή τη διαφοροποίηση. 

Ατομικές Δαπάνες

Το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνει το προσωπικό για τις ατομικές δαπάνες υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών ανά συμμετέχοντα με το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς  ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης, δηλαδή η ημερήσια αποζημίωση για τη συγκεκριμένη χώρα υποδοχής. Το ποσό θα καλύπτει τις ημέρες διδασκαλίας του μετακινούμενου στο Ίδρυμα  Υποδοχής καθώς και τις ημέρες ταξιδίου (μια μέρα ακριβώς πριν την πρώτη μέρα της δραστηριότητας και μια μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό). 

Συνολικά επιχορηγούνται μέχρι 5 μέρες διδασκαλίας + 2 μέρες ταξιδίου = 7 x το ημερήσιο ποσό σε ευρώ (σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα). Στην περίπτωση όμως που η μέρα ταξιδίου συμπίπτει με την ημέρα διδασκαλίας, η επιχορήγηση μειώνεται ανάλογα.

 

Κινητικότητα προσωπικού

Χώρα υποδοχής

 Ποσό ανά ημέρα σε ΕΥΡΩ

Ομάδα A   
Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

162

Ομάδα Β   
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

144

Ομάδα Γ   
Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία 

126

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης της διαδικασίας που αφορά στη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής, το ΤΕΔΣ θα προχωρήσει στην τελική κατάταξη των μελών ΔΕΠ που θα λάβουν χρηματοδότηση, μετά από έγκριση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αφού ενημερωθούν τα επιλεγμένα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν και μετά τη μετακίνησή τους.

 Πριν από την αναχώρηση 
πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση εξερχόμενου μέλους ΔΕΠ για διδασκαλία
  (Υποβολή έως 15/12/2018)
 2. Η Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία (Mobility Agreement for  Teaching) υπογεγραμμένη από τον Συμμετέχοντα, τον Πρόεδρο/Κοσμήτορα και το Πανεπιστήμιο υποδοχής.(Υποβολή δύο μήνες πριν την αναχώρηση)
 3. Αντίγραφο ηλεκτρονικής κράτησης όπου θα αναγράφεται το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου (Υποβολή δύο μήνες πριν την αναχώρηση)
 4. Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, το ΤΕΔΣ αποστέλλει στον Συμμετέχοντα μέσω e-mail τη Σύμβαση Επιχορήγησης προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για διδασκαλία, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε τρία πρωτότυπα υπογεγραμμένα αντίτυπα στο ΤΕΔΣ ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προχρηματοδότησης ύψους 80% του συνόλου της επιχορήγησης μέσω του ΕΛΚΕ.

  Μετά την επιστροφή και εντός μιας εβδομάδας 
πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω  δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ για να χορηγηθεί μέσω ΕΛΚΕ το υπόλοιπο της χρηματοδότηση ύψους 20%:

 1. Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Συμμετοχής (TeachingCertificate) από το Ίδρυμα υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες διδασκαλίας στο εξωτερικό καθώς και το σύνολο των διδακτικών ωρών.
  Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε διδασκαλία και Σάββατο/Κυριακή (και δεν είναι ημέρα ταξιδιού), χρειάζεται ξεχωριστή βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι έγιναν τα μαθήματα, ώστε να υπολογιστεί και αυτή ως ημέρα διδασκαλίας και να δοθεί ημερήσια αποζημίωση.
 2. Τα  παραστατικά των εισιτηρίων
  - Απόκομμα αεροπορικού εισιτηρίου
  - Πρωτότυπη απόδειξη πώλησης εισιτηρίου (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, προσκομίζονται είτε το αντίγραφο της  συναλλαγής, είτε αντίγραφο  κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας, με την οποία έγινε η συναλλαγή)
  - Κάρτες επιβίβασης, πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές (boarding passes)

 3. Μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο ΤΕΔΣ, θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση -link- για να συμπληρώσετε την ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ – EU online survey, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

  Η συμπλήρωση της Τελικής Έκθεσης είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου (20%) της υποτροφίας και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα είναι σκόπιμο να ελέγχετε και το φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (SPAM), καθώς κι εκεί ενδέχεται να έχει τοποθετηθεί).

 4. Στο πλαίσιο της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας, ο Συμμετέχων πρέπει να υποβάλει στο ΤΕΔΣ σύντομη έκθεση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό.