Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Καθηγητές για Διδασκαλία

Μετακινήσεις εξερχόμενου διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού μικρής διάρκειας  για  διδασκαλία / ή διδασκαλία με ενσωματωμένη επιμόρφωση (STA)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα Διδακτικού Ερευνητικού/Εργαστηριακού Προσωπικού του ΕΚΠΑ (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) για διδασκαλία/ή διδασκαλία με ενσωματωμένη επιμόρφωση σε συνεργαζόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

  • Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που είναι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι διμερών συμφωνιών Erasmus+ με Ίδρυμα του εξωτερικού για διδασκαλία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με οδηγία του ΙΚΥ μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+ και τα μέλη ΔΕΠ που κατά το διάστημα της μετακίνησης έχουν εκπαιδευτική άδεια. 

Με απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος της συμφωνίας να αιτηθεί αντί του ιδίου να μετακινηθεί και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ή μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) ή μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει και σχετική έγκριση της Γεν. Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος η οποία θα κατατεθεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να μετακινηθούν σε Πανεπιστήμιο της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS
  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ του ΕΚΠΑ εφόσον συμμετέχουν στην δημιουργία ERASMUS BIPs (Blended Intensive Programmes) ως μέλη της συντονιστικής ομάδας Ιδρυμάτων με τα οποία συνάπτεται ειδική πολυμερής συμφωνία Erasmus (Multilateral Agreement)

ή

  • σε εγκεκριμένα ERASMUS ΒΙΡs της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS και στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστεί να μεταβούν για διδασκαλία στο Παν/μιο όπου θα διεξαχθεί το εν λόγω πρόγραμμα.