Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Καθηγητές για Διδασκαλία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ 19ης/1/2022

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Οι αιτούμενες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31/5/2023 και θα αφορούν διμερείς συμφωνίες Erasmus του έτους 2022-23. Οι λοιποί όροι ισχύουν ως έχουν (δείτε την αναρτημένη προκήρυξη).

-------------------------------------------------------------------------

Μετακινήσεις εξερχόμενου διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού μικρής διάρκειας  για  διδασκαλία / ή διδασκαλία με ενσωματωμένη επιμόρφωση (STA)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού για διδασκαλία ή συνδυασμό διδασκαλίας και επιμόρφωσης, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+ για το 2022-2023. Οι μετακινούμενοι καθηγητές πρέπει να είναι μέλη του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με οδηγία του ΙΚΥ μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+ και τα μέλη ΔΕΠ που κατά το διάστημα της μετακίνησης έχουν εκπαιδευτική άδεια. 

Με απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση της 3/2/2021), μπορεί ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος της συμφωνίας να αιτηθεί αντί του ιδίου να μετακινηθεί και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος, με την προϋπόθεση να υπάρχει και σχετική έγκριση της Γεν. Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος η οποία θα κατατεθεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τα μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε εγκεκριμένα ERASMUS BIPs (Blended Intensive Programmes) ή σε εγκεκριμένα ΒΙΡs του CIVIS και στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστεί να μεταβούν για διδασκαλία στο συντονιστικό Παν/μιο όπου θα διεξαχθεί το εν λόγω πρόγραμμα.