Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Καθηγητές για Διδασκαλία

Μετακινήσεις εξερχόμενου διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού μικρής διάρκειας  για  διδασκαλία / ή διδασκαλία με ενσωματωμένη επιμόρφωση (STA)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού για διδασκαλία ή συνδυασμό διδασκαλίας και επιμόρφωσης, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες. Οι μετακινούμενοι καθηγητές πρέπει να είναι μέλη του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με οδηγία του ΙΚΥ μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+ και τα μέλη ΔΕΠ που κατά το διάστημα της μετακίνησης έχουν εκπαιδευτική άδεια. 

Με απόφαση Συγκλήτου, μπορεί ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος της συμφωνίας να αιτηθεί αντί του ιδίου να μετακινηθεί και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ή μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) ή μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) του Τμήματος, με την προϋπόθεση να υπάρχει και σχετική έγκριση της Γεν. Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος η οποία θα κατατεθεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τα μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε εγκεκριμένα ERASMUS BIPs (Blended Intensive Programmes) ή σε εγκεκριμένα ΒΙΡs του CIVIS και στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστεί να μεταβούν για διδασκαλία στο συντονιστικό Παν/μιο όπου θα διεξαχθεί το εν λόγω πρόγραμμα.