Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Κινητικότητα Καθηγητών για Διδασκαλία

  

Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού μικρής διάρκειας με σκοπό τη διδασκαλία (STA)

Αυτή η δράση του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες Erasmus+. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Κινητικότητα Καθηγητών για Διδασκαλία 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (δράση: κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία) το Ίδρυμά μας θα προβεί στην επιλογή μελών ΔΕΠ για μετακίνηση προς Ιδρύματα με τα οποία υπάρχει διμερής συμφωνία για το έτος 2017-18, με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία που έχουν ορισθεί από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (συνεδρίαση της 11/12/2014).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι η εξής:

  • Οι καθηγητές - ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι διμερών συμφωνιών πρέπει  το αργότερο ως τις 10/11/2017 (με αυστηρή σειρά προτεραιότητας) να ενημερώσουν το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, στο e-mail: erasmus[at]uoa[dot]gr, για την αιτούμενη μετακίνηση είτε των ιδίων είτε άλλου μέλους ΔΕΠ το οποίο θα προτείνουν να μετακινηθεί, αναφέροντας οπωσδήποτε το Ίδρυμα Υποδοχής και το χρονικό διάστημα της μετακίνησης.

Κάθε αίτηση θα αφορά μία μετακίνηση διάρκειας έως μίας εβδομάδας

  • Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις μελών ΔΕΠ και θα συγκεντρωθούν κατά ημερομηνία αίτησης. Κατόπιν θα γίνει κατάταξη στην οποία θα προηγηθούν τα μέλη ΔΕΠ που για πρώτη φορά θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για διδασκαλία, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθούν τα μέλη ΔΕΠ με τις συγκριτικά λιγότερες συμμετοχές στη δράση αυτή του προγράμματος.
  • Oι αιτούμενες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 01/01/2018 έως και 31/07/2018.
  • Ο τελικός αριθμός των μετακινήσεων και ο πίνακας των επιλεχθέντων μελών ΔΕΠ προβλέπεται να ανακοινωθούν εντός του Νοεμβρίου 2017. Σε περίπτωση που στη συνέχεια υπάρξουν ακυρώσεις συμμετοχής θα καλυφθούν αντίστοιχες μετακινήσεις από τις αιτήσεις που θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί και θα ακολουθούν στην ανωτέρω κατάταξη.

Τέλος επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι η διαδικασία πληρωμής των δύο δόσεων της χρηματοδότησης ERASMUS προς το εξερχόμενο προσωπικό του ΕΚΠΑ στο εξής θα γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Ως εκ τούτου, εκτός της ήδη καθιερωμένης διαδικασίας που τηρείται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (δηλ. της αίτησης και της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από το πρόγραμμα ERASMUS+ και από το ΙΚΥ) θα χρειαστεί να τηρηθούν και  επιπλέον διαδικασίες που θα εφαρμοστούν από τον ΕΛΚΕ για τη συγκεκριμένη δράση του ERASMUS+. Οι διαδικασίες αυτές θα καθορισθούν και θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης

Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων