Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Καθηγητές για Διδασκαλία

Μετακινήσεις εξερχόμενου διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού μικρής διάρκειας  για  διδασκαλία / ή διδασκαλία με ενσωματωμένη επιμόρφωση (STA)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού για διδασκαλία ή συνδυασμό διδασκαλίας και επιμόρφωσης, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+ για το 2021-2022. Οι μετακινούμενοι καθηγητές πρέπει να είναι μέλη του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού ή ομότιμοι καθηγητές του Ιδρύματος που παραδίδουν μαθήματα στο Τμήμα τους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με οδηγία του ΙΚΥ μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+ και τα μέλη ΔΕΠ που κατά το διάστημα της μετακίνησης έχουν εκπαιδευτική άδεια. 

Με απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση της 3/2/2021), μπορεί ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος της συμφωνίας να αιτηθεί αντί του ιδίου να μετακινηθεί και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος, με την προϋπόθεση να υπάρχει και σχετική έγκριση της Γεν. Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος η οποία θα κατατεθεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τα μέλη ΔΕΠ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε ένα από τα εγκεκριμένα προγράμματα CIVIS -Κινητικότητα μικρής διάρκειας φοιτητών και καθηγητών - CIVIS STM (Short Term Mobility) και στο πλαίσιο αυτό θα μεταβούν για διδασκαλία σε ένα από τα Παν/μια-μέλη της συμμαχίας CIVIS στο οποίο θα διεξαχθεί το εν λόγω πρόγραμμα.

Οι αιτούμενες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα: 4/4/2022   -   30/9/2022