Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Επιμόρφωση Προσωπικού » Οικονομική Επιχορήγηση 2019-2020

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το ποσό επιχορήγησης που  λαμβάνει το προσωπικό θεωρείται ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις ατομικές δαπάνες, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του στο εξωτερικό.

Η  χρηματοδότηση της μετακίνησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (80%) καταβάλλεται πριν τη μετακίνηση και η δεύτερη δόση (20%) μετά τη μετακίνηση. 

Δαπάνες ταξιδίου 

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό (OnLine) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en    (στα Αγγλικά)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el     (στα Ελληνικά)

 

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ.

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ. ή άνω

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα


Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Εξ ορισμού, ως τόπος προέλευσης νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός αποστολής, ενώ ως τόπος προορισμού νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός υποδοχής. Σε περίπτωση που δηλώνεται διαφορετικός τόπος προέλευσης ή τόπος προορισμού, ο δικαιούχος πρέπει να αιτιολογήσει αυτή τη διαφοροποίηση.

Ατομικές Δαπάνες

Το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνει το προσωπικό για τις ατομικές δαπάνες υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών ανά συμμετέχοντα με το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς  ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης, δηλαδή η ημερήσια αποζημίωση για τη συγκεκριμένη χώρα υποδοχής. Το ποσό θα καλύπτει τις ημέρες επιμόρφωσης του μετακινούμενου στο Ίδρυμα  Υποδοχής καθώς και τις ημέρες ταξιδίου (μια μέρα ακριβώς πριν την πρώτη μέρα της δραστηριότητας και μια μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό).

Συνολικά επιχορηγούνται μέχρι 5 μέρες επιμόρφωσης + 2 μέρες ταξιδίου = 7 x το ημερήσιο ποσό σε ευρώ (σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα). Στην περίπτωση όμως που η μέρα ταξιδίου συμπίπτει με την ημέρα επιμόρφωσης, η επιχορήγηση μειώνεται ανάλογα.

 

 

Κινητικότητα προσωπικού

Χώρα υποδοχής

 Ποσό ανά ημέρα σε ΕΥΡΩ

Ομάδα A   
Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

162

Ομάδα Β   
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

144

Ομάδα Γ   
Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

126