Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Κινητικότητα Εξερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103 » Οικονομική Επιχορήγηση 2017-2018

Οικονομική επιχορήγηση

Το ποσό επιχορήγησης που θα  λαμβάνει το προσωπικό θεωρείται ως συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης  και διαβίωσης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του στο εξωτερικό.

Η  χρηματοδότηση της μετακίνησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (80%) καταβάλλεται πριν τη μετακίνηση και η δεύτερη δόση (20%) μετά τη μετακίνηση.

Δαπάνες μετακίνησης

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (OnLine) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση:

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1300 ευρώ ανά συμμετέχοντα


Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Εξ ορισμού, ως τόπος προέλευσης νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός αποστολής, ενώ ως τόπος προορισμού νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός υποδοχής. Σε περίπτωση που δηλώνεται διαφορετικός τόπος προέλευσης ή τόπος προορισμού, ο δικαιούχος πρέπει να αιτιολογήσει αυτή τη διαφοροποίηση. 

TOP UP – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Στην περίπτωση που οι εσωτερικές δαπάνες ταξιδίου (μετ’ επιστροφής)  ξεπερνούν  τα 225 ευρώ (πραγματικές δαπάνες),  τότε ο μετακινούμενος δικαιούται επιπλέον οικονομική ενίσχυση  ποσού 180 ευρώ.

 Ποσό άνω των 225 ευρώ:

 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ταξίδι μετ’ επιστροφή


Βασικές προϋποθέσεις:

  • Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει εγκαίρως στο ΤΕΔΣ αιτιολογημένο αίτημα για την επιπλέον δαπάνη με βάση τη συνήθη τιμή για τη διαδρομή και την περίοδο του ταξιδίου. Θα πρέπει να επιλέγεται το πιο οικονομικό μέσο μετακίνησης. Το ταξί δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
  • Η επιλεξιμότητα της επιχορήγησης για την επιπλέον οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης εξαρτάται από το αν η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) θα αποδεχθεί την παρασχεθείσα αιτιολόγηση. Η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) πρέπει  να αξιολογήσει την αιτιολόγηση με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο δικαιούχος καθώς και τις διαθέσιμες  στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την ίδια διαδρομή.
  • Μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας, ο μετακινούμενος υποχρεούται να προσκομίσει στο ΤΕΔΣ όλα τα σχετικά πρωτότυπα παραστατικά μετακίνησης τα οποία, κατόπιν ελέγχου, αποστέλλονται από το ΤΕΔΣ στην Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) για τελική έγκριση.
  • Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση ή που οι δαπάνες ταξιδίου καλύφθηκαν από άλλα κοινοτικά κονδύλια και όχι από πόρους του Προγράμματος Erasmus+ (π.χ. το άτομο που συμμετέχει σε δραστηριότητα κινητικότητας βρίσκεται ήδη στον τόπο προορισμού  για δραστηριότητα διαφορετική από αυτή για την οποία έχει διατεθεί σε αυτόν επιχορήγηση βάσει της Σύμβασης), ο δικαιούχος πρέπει να το δηλώσει στην έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση δεν χορηγείται επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου υψηλών δαπανών εσωτερικής μετακίνησης (Top up ποσό).

Δαπάνες διαβίωσης

Το ποσό της επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τις δαπάνες διαβίωσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών ανά συμμετέχοντα με το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς  ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης ως ορίζεται η ημερήσια αποζημίωση για τη συγκεκριμένη χώρα υποδοχής. Το ποσό θα καλύπτει τις ημέρες δραστηριότητας του μετακινούμενου στο Ίδρυμα/Φορέα  Υποδοχής καθώς και τις ημέρες ταξιδίου (μια μέρα ακριβώς πριν την πρώτη μέρα της δραστηριότητας και μια μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό).

 Κινητικότητα προσωπικού από τις Χώρες του Προγράμματος

 Χώρα υποδοχής

Ημερήσιο ποσό σε ΕΥΡΩ

Ομάδα A - 
Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

144

  Ομάδα Β -
Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος,  Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία,  Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία

126

Ομάδα Γ -
Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

108

Ομάδα Δ –  
Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία

90