Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Επιμόρφωση Προσωπικού » Διαδικασία συμμετοχής 2019-2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πριν από την αναχώρηση 
πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση εξερχόμενου μέλους προσωπικού για επιμόρφωση 
  (Η προθεσμία υποβολής θα ανακοινωθεί μετά την επιλογή)


 2.  Έγγραφο αποδοχής από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής
  (Υποβολή δύο μήνες πριν την αναχώρηση)

 3. Η Συμφωνία κινητικότητας για επιμόρφωση (Mobility Agreement for  Training), υπογεγραμμένη από  τον Συμμετέχοντα, τον άμεσο Προϊστάμενο/Πρόεδρο Τμήματος ή Κοσμήτορα Σχολής  και το Πανεπιστήμιο/Φορέα υποδοχής.
  (Υποβολή δύο μήνες πριν την αναχώρηση)

 4.  Πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του μετακινούμενου (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, προσκομίζεται είτε το αντίγραφο της  συναλλαγής, είτε αντίγραφο  κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της συγκεκριμένης κάρτας, με την οποία έγινε η συναλλαγή)
  (Υποβολή ένα μήνα πριν την αναχώρηση)

 5. Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, το ΤΕΔΣ αποστέλλει στον Συμμετέχοντα μέσω e-mail τη Σύμβαση Επιχορήγησης προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για επιμόρφωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε τρία πρωτότυπα υπογεγραμμένα αντίτυπα στο ΤΕΔΣ ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προχρηματοδότησης ύψους 80% του συνόλου της επιχορήγησης μέσω του ΕΛΚΕ.     

  Συνιστάται: Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

Μετά την επιστροφή και εντός μιας εβδομάδας 
πρέπει να υποβληθούν τα  παρακάτω δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ
για να χορηγηθεί το υπόλοιπο 20% της χρηματοδότησης μέσω ΕΛΚΕ.

 1. Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Συμμετοχής (TrainingCertificate) από το Ίδρυμα/Φορέα υποδοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες καθώς και το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
  Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση και Σάββατο/Κυριακή (και δεν είναι ημέρα ταξιδιού), χρειάζεται ξεχωριστή βεβαίωση από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής για την πραγματοποίησή της, ώστε να υπολογιστεί και αυτή ως ημέρα δραστηριότητας και να δοθεί ημερήσια αποζημίωση.
 2.  Κάρτες επιβίβασης (boarding passes) και εισιτήρια ηλεκτρονικά στα οποία θα  αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και μετάβασης και ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής.
 3. Να συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα ηλεκτρονικά η «ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ – EU online survey» μετά από email που θα σταλεί απευθείας από τη σχετική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμπλήρωση της EU online survey είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου (20%) της υποτροφίας και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα είναι σκόπιμο να ελέγχεται και ο φάκελος της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (junk/spam)..     
 4. Σύντομη έκθεση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης καθώς και φωτογραφικό υλικό (έως 4-5 φωτογραφίες) που θα συνοδεύεται από κάποιο τίτλο-περιγραφή της μετακίνησης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο πλαίσιο της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης.     

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν πραγματοποιήσει την κινητικότητα ή δεν ανταποκριθεί στους όρους της Σύμβασης, μέρος ή το σύνολο της επιχορήγησης θα επιστραφεί στο ΕΚΠΑ. Η επιστροφή της επιχορήγησης δεν θα ζητηθεί στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας για λόγους ανωτέρας βίας.