Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση 2016-2017

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ανακοίνωση των επιλεγμένων μελών του προσωπικού που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση 2016/17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αυτή η δράση του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση σε  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε ένα δημόσιο/ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι επιλέξιμες χώρες υποδοχής είναι τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ.

Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης στο εξωτερικό (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/ παρατήρησης/ κατάρτισης, αποκλειστικά στο αντικείμενο ενασχόλησης (όχι δηλ. συμμετοχή σε έρευνα, διδασκαλία ή συνέδριο).

Οι μετακινούμενοι πρέπει να είναι διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό.

Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το ΕΚΠΑ έχει τη δυνατότητα χορήγησης 5 υποτροφιών σε μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος.

Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 01/03/2017 έως και 31/07/2017.  

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής ορίζεται η 28/02/2017.

Η επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) διαδοχικών εργάσιμων ημερών (ελάχιστο) και πέντε (5) εργάσιμων ημερών (μέγιστο). Καλύπτονται επιπλέον δύο (2) ημέρες, μία για την ημέρα αναχώρησης και μία για την ημέρα επιστροφής (οι ημέρες Σαββάτου και Κυριακής δεν λογίζονται ως εργάσιμες ημέρες, εκτός  και αν κατ’ εξαίρεση ο φορέας υποδοχής του μετακινούμενου το ορίσει με σαφήνεια εκ των προτέρων).

Κριτήρια συμμετοχής

Η επιλογή των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων τα οποία λαμβάνουν μοριοδότηση ως ακολούθως:

 • Πιστοποιημένη επάρκεια στην αγγλική γλώσσα (ή στη γλώσσα που απαιτείται στη χώρα ή στον φορέα υποδοχής)

-Γ2 30 μόρια

-Γ1 20 μόρια

 • Δίνεται προτεραιότητα στο διοικητικό προσωπικό, δεδομένου ότι το διδακτικό προσωπικό μπορεί να συμμετάσχει σε άλλη δράση του προγράμματος (25 μόρια)
 • Συνάφεια του αντικειμένου της επιμόρφωσης με τη θέση εργασίας και τα καθήκοντα του συμμετέχοντα, η οποία πιστοποιείται με έγγραφο του άμεσου προϊσταμένου (20 μόρια)
 • Δίνεται προτεραιότητα στα μέλη του διοικητικού προσωπικού τα οποία υποστηρίζουν το πρόγραμμα ERASMUS και τις Διεθνείς σχέσεις των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με σύσταση του ΙΚΥ (15 μόρια)
 • Συμμετοχή για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ERASMUS+ για επιμόρφωση (5 μόρια)
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ  (5 μόρια)

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των αιτούντων που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα προσμετρηθούν τα έτη προϋπηρεσίας στο αντικείμενο/θέση απασχόλησης, υπολογίζοντας 2 μόρια ανά έτος.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν προς το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικού Πρωτοκόλλου (Παν/μίου 30), τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής με συνοπτική παρουσίαση κινήτρων/λόγων συμμετοχής στο πρόγραμμα
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (ή γλώσσας που απαιτείται στη χώρα ή στο φορέα υποδοχής)
 • Αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ
 • Έγγραφο του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου  με το οποίο θα εγκρίνεται η μετακίνηση,  θα πιστοποιείται η συνάφεια του αντικειμένου της επιμόρφωσης με τη θέση εργασίας και τα καθήκοντα του συμμετέχοντα και θα βεβαιώνονται τα έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Γραπτή πρόσκληση (Invitation letter) από το φορέα υποδοχής στην αγγλική γλώσσα όπου θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

-  Ονοματεπώνυμο αιτούντος από το Ε.Κ.Π.Α.

-  Υπηρεσία υποδοχής του Ιδρύματος/Φορέα υποδοχής

-  Αντικείμενο επιμόρφωσης

-  Ημερομηνίες επιμόρφωσης

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή γίνεται μετά από αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι εγκεκριμένες μετακινήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, μαζί με τις οδηγίες και όλα τα χρήσιμα έγγραφα για την υλοποίηση των μετακινήσεων.

Υλοποίηση συμμετοχής

Αφού εγκριθεί από την Επιτροπή η μετακίνηση  και τουλάχιστον 10 ημέρες πριν  από την πραγματοποίησή της, ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων τα ακόλουθα:

 • Ηλεκτρονική αίτηση (Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής φόρμας)
 • Αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας ανά ημέρα επιμόρφωσης (training programme) στην αγγλική γλώσσα, υπογεγραμμένο από το φορέα υποδοχής.
 • Mobility Agreement- Staff Μobility for Training πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ (Δεν είναι υποχρεωτική η διακίνηση του εγγράφου με γνήσιες υπογραφές. Σαρωμένο, έγχρωμο κατά προτίμηση, αντίγραφο των υπογραφών καθώς και ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να γίνουν δεκτές)
 • Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Επιμόρφωση (έντυπο που θα του χορηγηθεί από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων)

Επιχορήγηση κινητικότητας

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για:

i)  τις δαπάνες ταξιδίου (ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση)

ii) τις ατομικές δαπάνες (ανάλογα με τη χώρα υποδοχής)

Η επιχορήγηση στοχεύει να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας στη χώρα υποδοχής και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η μετακίνηση στο εξωτερικό.

Α.  Κάλυψη των δαπανών ταξιδίου (Πίνακας 1)

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Πίνακας 1. Επιχορήγηση δαπάνης μετακίνησης

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ. ή άνω

1100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Σημαντική σημείωση:  Η «διανυόμενη απόσταση» αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας , ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Β. Κάλυψη των ατομικών δαπανών (Πίνακας 2)

Το ποσό της επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τις δαπάνες διαβίωσης, θα καλύπτει τις ημέρες επιμόρφωσης του μετακινούμενου καθώς και τις ημέρες ταξιδίου (μια μέρα ακριβώς πριν την πρώτη μέρα της δραστηριότητας και μια μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό).

Πίνακας 2. Ημερήσια αποζημίωση ανά Ομάδες Χωρών

Χώρα υποδοχής

 Ποσό ανά ημέρα σε ΕΥΡΩ

 Ομάδα A   
Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Αγγλία 

144

Ομάδα Β   
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Φιλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία

126

Ομάδα Γ   
ΠΓΔΜ, Γερμανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία

108

Ομάδα Δ   
Κροατία, Εσθονία, Λιθουανία, Σλοβενία

90


Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας:

Ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στο ΤΕΔΣ:

- το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (Confirmation of Training Period) που θα του χορηγηθεί από Ίδρυμα Υποδοχής. Υπόδειγμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ. Στο Πιστοποιητικό θα πρέπει να περιέχονται κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα:

  • Ημερομηνίες πραγματοποίησης της Επιμόρφωσης (ημερομηνίες έναρξης και λήξης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ημερομηνίες ταξιδίου/μετακίνησης)
  • Συνολικές ώρες επιμόρφωσης
  • Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου επιμόρφωσης

-  τα παραστατικά των εισιτηρίων

  • αντίγραφο ηλεκτρονικού εισιτηρίου
  • πρωτότυπη απόδειξη πώλησης εισιτηρίου (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, προσκομίζονται είτε το αντίγραφο της συναλλαγής, είτε αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας, με την οποία έγινε η συναλλαγή)
  • κάρτες επιβίβασης, πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές (boarding passes)

Οφείλει επίσης να υποβάλει την (on line) Τελική Έκθεση (EU Survey). Η Έκθεση θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος λάβει σχετική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική του διεύθυνση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσοχή: Πολλές φορές αποστέλλεται στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαδικασία χρηματοδότησης

 • Καταβολή προχρηματοδότησης

Μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών το ΤΕΔΣ θα μεριμνήσει ώστε να εκδοθεί  εντολή πληρωμής με σκοπό την προχρηματοδότηση του δικαιούχου εντός 30 ημερολογιακών ημερών (από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης). Η προχρηματοδότηση αντιπροσωπεύει το 80% του συνολικού ποσού της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης σε λογ/σμό του δικαιούχου. Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι υπολογίζεται βάσει των Δαπανών ταξιδίου (Πίνακας 1) και των Ατομικών Δαπανών (Πίνακας 2).

 • Καταβολή υπολειπόμενου ποσού

Η κατάθεση του Πρωτότυπου Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης αλλά και η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής (on line)Τελικής Έκθεσης του δικαιούχου (EU Survey) θεωρείται ότι συνιστούν αίτημα του δικαιούχου προς το Πανεπιστήμιο για καταβολή του υπολειπόμενου (20%) ποσού της επιχορήγησης.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΣΣΗ
ΠΟΛΑ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα 106 79 
τηλ.:+30 210 3689715-16, 2103689746
fax: +30 210 3689720 
e-mail: mvlassi[at]uoa[dot]gr, pdel[at]uoa[dot]gr, dimfrag[at]uoa[dot]gr