Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Κινητικότητα Εξερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Κινητικότητα Εξερχόμενου Προσωπικού για Επιμόρφωση 2017-2018

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης για την κινητικότητα επιμόρφωσης προσωπικού 2017-18, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα 18 αιτήσεις μελών διοικητικού προσωπικού. Αφού έγινε μοριοδότηση, ο κατάλογος υποβλήθηκε στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για έλεγχο και η Επιτροπή προέβη στην τελική έγκριση των 10  μελών του διοικητικού προσωπικού που θα μετακινηθούν στο πλαίσιο του ERASMUS+.

Τα ονόματα των μελών του διοικητικού προσωπικού που επιλέχθηκαν για να μετακινηθούν για επιμόρφωση, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017-18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στις μετακινήσεις προσωπικού για επιμόρφωση προς  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε ένα δημόσιο/ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι επιλέξιμες χώρες υποδοχής είναι τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι χώρες: Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και ΠΓΔΜ.

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 

Η συγκεκριμένη δράση μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής:

 • είτε μέσω μεμονωμένων επισκέψεων παρακολούθησης εργασίας (job shadowing) έπειτα από συνεννόηση του ενδιαφερόμενου με το αντίστοιχο Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής
 • είτε με συμμετοχή σε οργανωμένες εβδομάδες κατάρτισης (staff training weeks), οι οποίες έχουν ειδικό πρόγραμμα και συγκεκριμένη θεματική και απευθύνονται κάθε φορά σε προσωπικό Ιδρυμάτων ανάλογα με τον τομέα απασχόλησής του (π.χ. Πρόγραμμα Erasmus, Διεθνείς Σχέσεις, Δημόσιες Σχέσεις, Βιβλιοθήκες κλπ.) Στην ιστοσελίδα http://staffmobility.eu/staff-week-search αναρτώνται οι περισσότερες από αυτές τις εβδομάδες επιμόρφωσης.

Συνίσταται ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή σε staffweek να υποβάλει αίτηση σε δύο έως τρία Ιδρύματα/Φορείς Υποδοχής με την ίδια θεματική, ώστε να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτή η αίτησή του από ένα τουλάχιστον από αυτά.

Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 30/9/2018 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15/3/2018.

Οι θέσεις που διατίθενται θα κατανεμηθούν ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια.

Οι εκτιμώμενες θέσεις μετακίνησης για επιμόρφωση είναι συνολικά 10.

Η επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) διαδοχικών εργάσιμων ημερών (ελάχιστο) και πέντε (5) εργάσιμων ημερών (μέγιστο). Καλύπτονται επιπλέον δύο (2) ημέρες, μία για την ημέρα αναχώρησης και μία για την ημέρα επιστροφής (οι ημέρες Σαββάτου και Κυριακής δεν λογίζονται ως εργάσιμες ημέρες, εκτός  και αν κατ’ εξαίρεση το Ίδρυμα/Φορέας υποδοχής του μετακινούμενου το ορίσει με σαφήνεια εκ των προτέρων).

Κριτήρια συμμετοχής

Η επιλογή των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων τα οποία λαμβάνουν μοριοδότηση ως ακολούθως:

 • Πιστοποιημένη επάρκεια στην αγγλική γλώσσα (ή στη γλώσσα που απαιτείται στη χώρα ή στον φορέα υποδοχής) με βάση τον σχετικό πίνακα του ΑΣΕΠ.

-Επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2: 30 μόρια

-Επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1: 20 μόρια

 • Δίνεται προτεραιότητα στο διοικητικό προσωπικό, δεδομένου ότι το διδακτικό προσωπικό μπορεί να συμμετάσχει σε άλλη δράση του προγράμματος (25 μόρια)
 • Συνάφεια του αντικειμένου της επιμόρφωσης με τη θέση εργασίας και τα καθήκοντα του συμμετέχοντα, η οποία πιστοποιείται με έγγραφο του άμεσου προϊσταμένου (20 μόρια)
 • Συμμετοχή για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ERASMUS+ για επιμόρφωση (10 μόρια)
 • Δίνεται προτεραιότητα στα μέλη του διοικητικού προσωπικού τα οποία υποστηρίζουν το πρόγραμμα ERASMUS και τις Διεθνείς σχέσεις των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (10 μόρια)
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ  (5 μόρια)

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των αιτούντων που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα προσμετρηθούν τα έτη προϋπηρεσίας στο αντικείμενο/θέση απασχόλησης, υπολογίζοντας 2 μόρια ανά έτος.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν προς το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του Ε.Κ.Π.Α μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικού Πρωτοκόλλου (Παν/μίου 30), τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής (jobshadowing) /Αίτηση συμμετοχής (stafftrainingweek), με συνοπτική παρουσίαση κινήτρων/λόγων συμμετοχής στο πρόγραμμα
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (ή γλώσσας που απαιτείται στη χώρα ή στο φορέα υποδοχής)
 • Αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ
 • Έγγραφο του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου  με το οποίο θα εγκρίνεται η μετακίνηση,  θα πιστοποιείται η συνάφεια του αντικειμένου της επιμόρφωσης με τη θέση εργασίας και τα καθήκοντα του συμμετέχοντα και θα βεβαιώνονται τα έτη προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την αποδοχή από το Ίδρυμα/Φορέα υποδοχής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν δύναται στη φάση αυτή της διαδικασίας να προσκομίσει την αλληλογραφία για την αποδοχή (δηλ. στην περίπτωση συμμετοχής σε staff weeks), οφείλει να δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τα Ιδρύματα/Φορείς στα οποία έχει κάνει αίτηση να μετακινηθεί και να καταθέσει αποδεικτικό της αίτησής του. Μόλις λάβει  απάντηση από το ίδρυμα υποδοχής στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί, πρέπει να την προσκομίσει στο ΤΕΔΣ.

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή γίνεται μετά από αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι εγκεκριμένες μετακινήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, στην οποία θα αναρτηθούν οι οδηγίες και όλα τα χρήσιμα έγγραφα για την υλοποίηση των μετακινήσεων.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΣΣΗ
ΠΟΛΑ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα 106 79 
τηλ.:+30 210 3689715-16
fax: +30 210 3689720 
e-mail: mvlassi[at]uoa[dot]gr, pdel[at]uoa[dot]gr