Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές (Erasmus+ Studies) » Χρήσιμα έγγραφα
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
    Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS+ Σπουδές 2017-2018 οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του προγράμματος και ότι θα επιστρέψουν τυχόν οφειλόμενο μέρος (ή το σύνολο) της εισπραχθείσας υποτροφίας, εάν αυτό τους ζητηθεί με βάση την απόφαση της Συγκλήτου (περισσότερα στην ενότητα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ).