Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103 » Χρήσιμα έγγραφα
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
    Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS+ Σπουδές οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του προγράμματος και ότι θα επιστρέψουν τυχόν οφειλόμενο μέρος (ή το σύνολο) της εισπραχθείσας υποτροφίας, εάν αυτό τους ζητηθεί με βάση την απόφαση της Συγκλήτου (περισσότερα στην ενότητα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ).