Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές » Ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Οι φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, οι οποίοι ολοκληρώνουν τη διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

 • Οι εαρινοί φοιτητές μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (τηλ. επικοινωνίας 1135 ή  210.52.12.054).
 • Η επικοινωνία με το ΤΕΔΣ για όλους τους φοιτητές γίνεται μέχρι νεοτέρας ηλεκτρονικά.
 • Λόγω των έκτακτων συνθηκών η προθεσμία των 2 μηνών για την κατάθεση των δικαιολογητικών δεν είναι αυστηρή.
 • Η διαδικασία υπογραφής των δικαιολογητικών από τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους και τη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης, μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικές ή σκαναρισμένες υπογραφές μέσω email.
 • Μόλις συγκεντρώνουν όλα τα δικαιολογητικά, οι φοιτητές που δεν τα έχουν ήδη καταθέσει (ή στείλει) παρακαλούνται να τα αποστέλουν σκαναρισμένα στο ΤΕΔΣ όλα μαζί και να διατηρούν τα πρωτότυπα μέχρι να τους ζητηθούν από το ΤΕΔΣ. 
  Για τη διευκόλυση της διαδικασίας, οι φοιτητές παρακαλούνται να στέλνουν όλα τα δικαιολογητικά μαζί σε ένα αρχείο (ή αν δεν είναι εφικτό, κατ΄ανώτερο σε δύο).
  Γι αυτόν τον σκοπό, μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή turbo scan, την οποία θα κατεβάσουν δωρεάν από το play store ή το app store του κινητού τους τηλεφώνου. Η εφαρμογή τους επιτρέπει να μετατρέψουν διάφορα αρχεία, φωτογραφιες κινητών κ.λπ. σε αρχεία pdf και να τα ενοποιήσουν όλα σε ένα αρχείο pdf, το οποίο κατόπιν στέλνουν με email στο ΤΕΔΣ. Αντίστοιχες δωρεάν εφαρμογές μετατροπής εγγράφων σε pdf υπάρχουν και στο google για επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και ιδιαίτερα του εαρινού εξαμήνου παρακαλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο www.interel.uoa.gr/erasmus/covid-19.html

 


Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΤΕΔΣ:

 • Για όλους τους φοιτητές είναι δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου των σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
 • Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές του εαρινού εξαμήνου, των οποίων οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο υποδοχής λήγουν από 15 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου, για τους οποίους η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την 15η Οκτωβρίου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων/ΤΕΔΣ των παρακάτω εντύπων, τα οποία υπάρχουν αναρτημένα στη δεξιά στήλη (εκτός από το Transcript of Records το οποίο εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής).

1. Tο πρωτότυπο CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION.
Το πρώτο μέρος του εγγράφου, Certificate of Enrollment, φροντίστε να συμπληρωθεί και να υπογραφεί κατά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Σημειώνουμε  ότι μετά την υπογραφή του πρώτου μέρους δεν χρειάζεται να το αποστείλετε στο ΤΕΔΣ, καθώς θα το προσκομίσετε πλήρως συμπληρωμένο μετά την επιστροφή σας.
Το δεύτερο μέρος του εγγράφου, Certificate of Completion of studies,  φροντίστε να συμπληρωθεί και να υπογραφεί λίγο πριν τη λήξη των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου.
Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που θα αναγράφονται, γιατί καθορίζουν το διάστημα υποτροφίας βάση του οποίου προκύπτει το τελικό χρηματικό ποσό της υποτροφίας.  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβασή σας, τότε η χρηματική διαφορά είτε θα συμψηφίζεται με τη δεύτερη δόση της υποτροφίας, είτε θα σας ζητηθεί να επιστραφεί. Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της αρχικής χρηματοδότησης, λόγω μη επαρκούς συνολικής χρηματοδότησης του Ιδρύματός μας.

2. Το LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES/Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις έχετε κάνει στον πίνακα A2, Exceptional changes to Table A, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

3. Το TRANSCRIPT OF RECORDS (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ).
Το έντυπο αυτό εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας και τις περισσότερες φορές η έκδοσή του απαιτεί περίπου 4-5 εβδομάδες. Φροντίστε πριν αναχωρήσετε από το Πανεπιστήμιο υποδοχής  να ρωτήσετε με ποιο τρόπο (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) και πού (στη διεύθυνσή σας ή σε κάποια διεύθυνση του πανεπιστημίου) θα σας αποσταλεί.

Σας θυμίζουμε ότι όλοι οι φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στο Learning Agreement For Studies, να εξετασθούν σε αυτά και να προσπαθήσουν να επιτύχουν σε όλα, ώστε να έχουν δηλαδή συνολικά μια ικανοποιητική επίδοση, αξιοποιώντας το χρόνο της περιόδου Erasmus, με στόχο την αναγνώριση των σπουδών τους.

Στην περίπτωση παρακολούθησης μαθημάτων και συμμετοχής σε εξετάσεις, στο Transcript of Records αναγράφονται όλα τα μαθήματα που παρακολουθήσατε, αυτά στα οποία εξετασθήκατε, ο βαθμός που λάβατε και τα αντίστοιχα ECTS credits.
Στην περίπτωση φοιτητών που θα εκπονήσουν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής μέρος ή σύνολο πρακτικής/κλινικής άσκησης, πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής για τα οποία δεν προβλέπονται εξετάσεις, πρέπει να προσκομίσουν στο ΤΕΔΣ Έκθεση Αξιολόγησης/προόδου (δείτε το υπόδειγμα PROJECT/THESIS ASSESSMENT REPORT, στην δεξιά στήλη) της εργασίας του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Πανεπιστημίου υποδοχής με αναγραφή -εφόσον υπάρχει- βαθμολογίας και αντίστοιχων ECTS credits.

4. Το πρωτότυπο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί την αναγνώριση των μαθημάτων, των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Μετά την παραλαβή του Transcript of records ή του Project/Thesis Assessment Report από το Πανεπιστήμιο υποδοχής θα πρέπει να προσκομίσετε το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματός σας, ούτως ώστε να γίνει η αντιστοιχία σύμφωνα με το Learning Agreement for studies. Ο υπεύθυνος καθηγητής και ο/η Γραμματέας του Τμήματος υπογράφουν το Πιστοποιητικό και στη συνέχεια οι βαθμοί των μαθημάτων καταχωρίζονται απο τη Γραμματεία του τμήματος στο my_studies.
Η Γραμματεία του Τμήματός σας κρατά ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Σπουδών και το πρωτότυπο το καταθέτετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο γραφείο μας.

Μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο ΤΕΔΣ, θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση -link- για να συμπληρώσετε την ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ – EU online survey, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η συμπλήρωση της Τελικής Έκθεσης είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου (20%) της υποτροφίας και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πίστωση δεύτερης δόσης της επιχορήγησης Erasmus+ Σπουδές

Η πίστωση του υπόλοιπου ποσού (20%) της επιχορήγησης στον λογαριασμό των φοιτητών (σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Σύμβασης) γίνεται εφόσον:

α) έχει γίνει το δεύτερο τεστ αξιολόγησης γλωσσικού επιπέδου
-αφορά μόνο τους φοιτητές που υποχρεούνται να το υποβάλουν- 
(για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την ενότητα Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη - OLS)
β) έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ και
γ) έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ – EU online survey.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, το ΤΕΔΣ θα ελέγξει την περίοδο σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Certificate of Study Period at Host Institution  και το Transcript of Records και αφού την αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης φοιτητή Erasmus+ που έχετε υπογράψει θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής διένυσε μια επιτυχή περίοδο σπουδών στο εξωτερικό και έλαβε τουλάχιστον 10 ECTS credits/πιστωτικές μονάδες (για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την ενότητα Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις). 

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, εκδίδεται εντολή προς το λογιστήριο του ΕΛΚΕ για την καταβολή του υπολειπόμενου 20% του ποσού της επιχορήγησης
 • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα εκδοθεί εντολή προς το λογιστήριο του ΕΛΚΕ για την καταβολή του νέου μικρότερου υπολοίπου σύμφωνα με το νέο διάστημα, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε ήδη λάβει.