Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Επιχορήγηση » ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες συμμετοχής για όλους. Οι φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες, είναι επιλέξιμοι να λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη λήψη αυτής της επιπρόσθετης επιχορήγησης.
Ως φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες, νοούνται  οι φοιτητές που για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να υπερκεράσουν τα παρακάτω εμπόδια:

Α. ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Β. ΛΟΙΠΑ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (π.χ. Ρομά), ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Η πρόσθετη επιχορήγηση μπορεί να καλύπτει έως και το 100% των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους στο εξωτερικό και υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

Οι φοιτητές που πιστεύουν ότι ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες υποβάλουν ειδική αίτηση για πρόσθετη επιχορήγηση. Στην αίτηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται το εμπόδιο που αντιμετωπίζουν και να αποτυπώνεται λεπτομερής οικονομική εκτίμηση των πρόσθετων αναγκών που θα προκύψουν κατά την παραμονή στο εξωτερικό εξ αιτίας αυτού του εμποδίου.

Στα άτομα με αναπηρία συγκαταλέγονται εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα.  Συγκεκριμένα, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που πάσχουν από τις ασθένειες που περιλαμβάνονται στον Νόμο υπ. Αριθ. 4452, Αρ.Φύλλου 17, Τεύχος Α’/15.2.2017, Άρθρο 13, αλλά, σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΥ,  και αυτοί που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.

Αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες 

Η Αίτηση φοιτητή με αναπηρία ή σοβαρό πρόβλημα υγείας πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, πρωτότυπη και όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή / και βεβαίωση από ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ, από τα οποία πρέπει να προκύπτει α) ο βαθμός αναπηρίας και β) η δυσκολία που αυτή προκαλεί στην κινητικότητα του φοιτητή/μέλους ΔΕΠ/προσωπικού και τις συγκεκριμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις που προκαλεί. Στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων ατόμων, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εrasmus+.

Η Αίτηση φοιτητή που αντιμετωπίζει άλλα εμπόδια/δυσκολίες πρέπει να συνοδεύεται ανάλογα με την κατηγορία από:

 • Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»).
 • Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.
 • Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.
 • Διαβατήριο και άδεια παραμονής για την περίπτωση φοιτητών που κατά δήλωσή τους είναι τέκνα μεταναστών 1ης γενιάς
 • Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε)

Επίσης, οι φοιτητές πρέπει να  κάνουν αναλυτική περιγραφή των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει, δηλαδή, να συμπληρώσουν μαζί με την αίτηση, λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους ή άλλης δυσκολίας κατά την περίοδο μετακίνησης στο Ίδρυμα/Φορέα υποδοχής. Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν πλήρεις λεπτομέρειες κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος που λαμβάνουν εκτός από την ενίσχυση Erasmus (π.χ. φροντιστής ασθενούς) και να εξηγήσουν γιατί δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου σπουδών.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω επιπλέον ανάγκες που καλύπτονται για φοιτητές με αναπηρία:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή),
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Ειδική διατροφή

Οι φοιτητές, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του ΕΚΠΑ, συμπληρώνουν και στέλνουν με email την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά κατηγορία στο ΤΕΔΣ. Το ΤΕΔΣ συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τις  αποστέλλει στο ΙΚΥ για έγκριση.

Η απόφαση για την πρόσθετη επιχορήγηση λαμβάνεται από το ΙΚΥ ύστερα από εξέταση όλων των αιτήσεων που κατατίθενται από το ΕΚΠΑ σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό κεφάλαια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα έχουν δεσμευτεί από το ΙΚΥ για τον σκοπό αυτό.  Η έγκριση της αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τον αριθμό συνολικών αιτήσεων που θα δεχθεί το ΙΚΥ κλπ.  Επίσης, ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι μικρότερη από την αιτηθείσα.

Στην περίπτωση που θα εγκριθεί η αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση πριν από την μετακίνηση των φοιτητών στο εξωτερικό, το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης αναφέρεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+, διαφορετικά υπογράφεται τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης.

Οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις εγκρίνονται και λαμβάνουν την πρόσθετη επιχορήγηση, στο τέλος της κινητικότητας και μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό υποβάλουν οικονομικό απολογισμό και προσκομίζουν τα απαραίτητα παραστατικά για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν (τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής).  Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα πρόσθετη χρηματοδότηση, ζητείται επιστροφή του αντίστοιχου ποσού.