Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Επιχορήγηση » 22-23 Συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, προτεραιότητα και επιπλέον χρηματοδότηση δίδεται σε φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες (με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια) για την υποστήριξη συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης Erasmus+ που λαμβάνουν κανονικά οι φοιτητές εφόσον πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1), (2) ή (3) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

Κριτήριο (1)
Το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) Ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.

Κριτήριο (2)
Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ (8.000) Ευρώ για το φορολογικό έτος 2020:

i. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.
iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

Κριτήριο (3)
Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) Ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι φοιτητές που πληρούν κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να μεταφορτώοουν μαζί με την ηλεκτρονική αίτησή τους προς το ΤΕΔΣ επιπλέον τα παρακάτω αρχεία ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν:

Κριτήριο (1)

 • Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου) του φορολογικού έτους 2020 (όχι τη φορολογική δήλωση) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή. Αν ο φοιτητής δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2020, θα μεταφορτώσει υπεύθυνη δήλωση την οποία θα κάνει μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το έτος 2020. Άλλου τύπου υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται δεκτή.
 • Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

Κριτήριο (2)

 • Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου) του φορολογικού έτους 2020 (όχι τη φορολογική δήλωση) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή. Αν ο φοιτητής δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2020, θα μεταφορτώσει υπεύθυνη δήλωση την οποία θα κάνει μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το έτος 2020. Άλλου τύπου υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται δεκτή.
 • Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.
 • Και ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία:

i.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής.
ii.  Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός.
iii. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.
iv. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:

α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή
β) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή
γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

v. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.
vi. Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»).
vii. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

Κριτήριο (3)

 • Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου) του φορολογικού έτους 2020 (όχι τη φορολογική δήλωση) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή. Αν ο φοιτητής δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2020, θα μεταφορτώσει υπεύθυνη δήλωση την οποία θα κάνει μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το έτος 2020. Άλλου τύπου υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται δεκτή.
 • Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα εκκαθαριστικά σημειώματα (Πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου) πρέπει να είναι σε μορφή pdf, ακριβώς όπως εκδίδονται από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το TaxisNet, https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3. Αρχεία σε άλλη μορφή, πχ. εικόνας, σκαναρισμένα κ.λπ. δεν γίνονται δεκτά.

Ορισμοί:
Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.
Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.
Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

 • δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
 • παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
 • υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
 • ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

--------------------
*Βάσει του νόμου όλα τα πρόσωπα άνω των 18 ετών υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Αν ο φοιτητής/προστατευόμενο τέκνο δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση θα πρέπει να στείλει υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα συμπληρώσει μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) και στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το έτος 2020.

Αν ο/η φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει το 25ο έτος και δεν έχει ατομικό εκκαθαριστικό γιατί δεν έχει υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει τη συμπληρωματική επιχορήγηση.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες του νέου προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 θα επικαιροποιούνται συνεχώς, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+.