Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές » Οικονομική Επιχορήγηση

Οικονομική επιχορήγηση

Το πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για Σπουδές παρέχει μηνιαία επιχορήγηση στους  φοιτητές που  έχουν επιλεγεί, η οποία συμβάλει στην κάλυψη των επιπλέον δαπανών  που προκύπτουν από τις σπουδές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδιού. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δυο δόσεις (α’ δόση: 80% και β’ δόση:20%). 

Η συνολική επιχορήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές προκύπτει από την ακριβή διάρκεια παραμονής τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους. Να σημειωθεί ότι ενώ η επιχορήγηση αναφέρεται σε μηνιαία βάση -30 ημερών-, στην πραγματικότητα υπολογίζεται ανά ημέρα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το 1/30 του μηνιαίου ποσού πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συνολικών ημερών του διαστήματος σπουδών και έτσι προκύπτει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδες

Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

420

 

  • για συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (δείτε στη συνέχεια)
  • για πρόσθετη χρηματοδότηση φοιτητών με ειδικές ανάγκες  δείτε στο www.interel.uoa.gr/erasmus/atoma-me-eidikes-anagkes.html


Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δύο δόσεις ως εξής:

Η πίστωση του 80% της επιχορήγησης γίνεται λίγες ημέρες πριν και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας που αναγράφεται στην Σύμβαση Επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ των φοιτητών και του ΕΚΠΑ.

Η πίστωση του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου της κινητικότητας, αφού ελεγχθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο υπότροφος στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων –ΤΕΔΣ, και υποβληθούν ηλεκτρονικά στις σχετικές web πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής α) το τελικό διαδικτυακό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης-OLS (όπου απαιτείται) και β) η Έκθεση Συμμετέχοντος-EU online survey.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε περίπτωση που το συνολικό διάστημα είναι αδικαιολόγητα μικρότερο του ελάχιστου οριζόμενου διαστήματος των τριών μηνών, τότε ο φοιτητής θα πρέπει να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων (α δόση) που έχει λάβει.

Ο τραπεζικός λογαριασμός των φοιτητών μπορεί να είναι ατομικός ή οικογενειακός, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει το όνομά τους να εμφανίζεται στους δικαιούχους. Επίσης, είναι προτιμότερο -αλλά όχι υποχρεωτικό- να είναι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου είναι και ο λογαριασμός του ΕΚΠΑ για το πρόγραμμα Erasmus+.

Επιπλέον χρηματοδότηση για παράταση των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής υπό το καθεστώς Erasmus (από ένα μήνα έως ένα εξάμηνο), δεν μπορεί να καλυφθεί από το Ίδρυμά μας. Ωστόσο, μπορεί να εγκριθεί παράταση χωρίς υποτροφία, εφόσον επιθυμεί ο φοιτητής να καλύψει με δικά του χρήματα το επιπλέον διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την παράταση χωρίς υποτροφία, θα πρέπει να απευθύνεστε το ΤΕΔΣ.

Επισημαίνουμε ότι εάν εγκριθεί παράταση των σπουδών, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος (συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών) θα πραγματοποιηθεί στο τέλος  του συνολικού διαστήματος συμμετοχής (διάστημα με χρηματοδότηση + διάστημα παράτασης). Επομένως το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης θα δοθεί στο τέλος της συνολικής φοίτησης στο Ίδρυμα Υποδοχής, αφού κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Η διοικητική υποστήριξη της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα και η έγκριση της επιχορήγησης γίνεται από το ΤΕΔΣ, ενώ η τελική πίστωση των δόσεων της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό των φοιτητών γίνεται από το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ.
Μετά την έκδοση από το ΤΕΔΣ της εντολής πληρωμής προς το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ, μπορείτε να ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ένταλμα του Λογιστηρίου προς την τράπεζα, επικοινωνώντας:
- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση helpdesk@elke.uoa.gr 
στο τηλέφωνο 210 727 5900, από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

-------------------------------

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  • Οι ημέρες υποδοχής (orientation days) που πιθανώς διοργανώνει το πανεπιστήμιο υποδοχής μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

  • Tο διάστημα παρακολούθησης μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας, τα οποία πιθανώς προσφέρονται από το πανεπιστήμιο υποδοχής, μπορεί να χρηματοδοτηθεί για τους φοιτητές των ακαδ. ετών 2020-2021 και 2021-2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί το διάστημα της τυχόν επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου, παρά μόνο το διάστημα της πρώτης εξεταστικής.

Σημειώνεται ότι χρηματοδοτείται η συμμετοχή στο πρόγραμμα  μόνο για το διάστημα κατά το οποίο οι φοιτητες θα βρίσκονται στη χώρα υποδοχής και από εκεί θα συμμετάσχουν είτε με συνεχή φυσική παρουσία, είτε μικτά/blended (δηλαδή με φυσική παρουσία στην αρχή και με εικονική στη συνέχεια ή και το αντίστροφο). Το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω on line μαθήματων από την Ελλάδα δεν επιχορηγείται.

 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα  οφείλετε να το δηλώσετε αμέσως και να το αιτιολογήσετε στο ΤΕΔΣ (με email στον αρμόδιο για το τμήμα σας υπάλληλο).
Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερώσετε:
α) τον ακαδημαϊκό σας υπεύθυνο και
β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Εάν ο λογαριασμός σας έχει ήδη πιστωθεί με το ποσό της υποτροφίας, θα σας ζητηθεί η άμεση επιστροφή του.