Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Επιχορήγηση

Eπιχορήγηση

Το πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για Σπουδές παρέχει μηνιαία επιχορήγηση στους  φοιτητές που  έχουν επιλεγεί, η οποία συμβάλει στην κάλυψη των επιπλέον δαπανών  που προκύπτουν από τις σπουδές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδιού. 

Η συνολική επιχορήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές προκύπτει από την ακριβή διάρκεια παραμονής τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους και αφορά:

  • το διάστημα του προγράμματος σπουδών (έναρξη μαθημάτων - λήξη εξεταστικής περιόδου) 

  • τις ημέρες υποδοχής (orientation days) που πιθανώς διοργανώνει το πανεπιστήμιο υποδοχής 

  • το διάστημα παρακολούθησης μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας, τα οποία πιθανώς προσφέρονται από το πανεπιστήμιο υποδοχής

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδοτείται  μόνο για το διάστημα κατά το οποίο οι φοιτητες θα βρίσκονται στη χώρα υποδοχής και από εκεί θα συμμετάσχουν είτε με συνεχή φυσική παρουσία, είτε μικτά/blended (δηλαδή με φυσική παρουσία στην αρχή και με εικονική στη συνέχεια ή και το αντίστροφο). Το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω on line μαθήματων από την Ελλάδα δεν επιχορηγείται.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδες

Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

420

 

Να σημειωθεί ότι ενώ η επιχορήγηση αναφέρεται σε μηνιαία βάση -30 ημερών-, στην πραγματικότητα υπολογίζεται ανά ημέρα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το 1/30 του μηνιαίου ποσού πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συνολικών ημερών του διαστήματος σπουδών και έτσι προκύπτει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δύο δόσεις ως εξής:
Η πίστωση του 80% της επιχορήγησης γίνεται λίγες ημέρες πριν -και πάντως όχι αργότερα- από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας που αναγράφεται στην Σύμβαση Επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ του φοιτητή και του ΕΚΠΑ.
Η πίστωση του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου της κινητικότητας, και συγκεκριμένα:
- μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικων που υποχρεούται να προσκομίσει ο φοιτητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων –ΤΕΔΣ, και
- μετά την ηλεκτρονική υποβολή στις σχετικές web πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής α) του 2ου διαδικτυακό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης-OLS (όπου απαιτείται) και β) της Έκθεση Συμμετέχοντος/EU participant report.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών γίνεται η τελική εκκαθάριση των χρημάτων που αντιστοιχούν στο βεβαιωμένο από το πανεπιστήμιο υποδοχής διάστημα παραμονής στη χώρα υποδοχής.
Για μικρότερο διάστημα  από το αρχικό διάστημα της σύμβασης  γίνεται συμψηφισμός με τη β δόση ή μπορεί να ζητηθεί να επιστρέψει ο φοιτητής μέρος των χρημάτων της α δόσης. Σε περίπτωση που το συνολικό διάστημα είναι αδικαιολόγητα μικρότερο του ελάχιστου οριζόμενου διαστήματος των τριών μηνών, ο φοιτητής θα πρέπει να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων (α δόση) που έχει λάβει.
Για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγραφόμενο στη σύμβαση δεν δίνεται επιχορήγηση.

-------------------------------

Επιπλέον χρηματοδότηση για παράταση των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής υπό το καθεστώς Erasmus (από ένα μήνα έως ένα εξάμηνο), δεν μπορεί να καλυφθεί από το Ίδρυμά μας.
Ωστόσο, μπορεί να εγκριθεί παράταση χωρίς υποτροφία, εφόσον επιθυμεί ο φοιτητής να καλύψει με δικά του χρήματα το επιπλέον διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την παράταση χωρίς υποτροφία, θα πρέπει να απευθύνεστε το ΤΕΔΣ.

Επισημαίνουμε ότι εάν εγκριθεί παράταση των σπουδών, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος (συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών) θα πραγματοποιηθεί στο τέλος  του συνολικού διαστήματος συμμετοχής (διάστημα με χρηματοδότηση + διάστημα παράτασης). Επομένως το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης θα δοθεί στο τέλος της συνολικής φοίτησης στο Ίδρυμα Υποδοχής, αφού κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

-------------------------------

Ο τραπεζικός λογαριασμός των φοιτητών μπορεί να είναι ατομικός ή οικογενειακός, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει το όνομά τους να εμφανίζεται στους δικαιούχους. Είναι προτιμότερο -αλλά όχι υποχρεωτικό- ο λογαριασμός που θα δηλώσουν να είναι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου είναι και ο λογαριασμός του ΕΚΠΑ για το πρόγραμμα Erasmus+. Επίσης, αν έχει προηγηθεί άλλη οικονομική συναλλαγή με το πανεπιστήμιο, θα πρέπει να δηλώσουν τον ίδιο λογαριασμό.

Η διοικητική υποστήριξη της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα και η έγκριση της επιχορήγησης γίνεται από το ΤΕΔΣ, ενώ η πίστωση των δόσεων της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό των φοιτητών γίνεται από το Τμήμα Λογιστηρίου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ.
Μετά την έκδοση από το ΤΕΔΣ της εντολής πληρωμής προς το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ, μπορείτε να ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ένταλμα του Λογιστηρίου προς την τράπεζα, επικοινωνώντας:
- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση helpdesk@elke.uoa.gr 
στο τηλέφωνο 210 727 5900, από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι φοιτητές οφείλουν να το δηλώσουν αμέσως και να το αιτιολογήσουν στο ΤΕΔΣ (με email στον αρμόδιο για το τμήμα τους υπάλληλο).
Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερώσουν:
α) τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και
β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Εάν έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση της επιχορήγησης τότε θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή των χρημάτων στο πανεπιστήμιο.