Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Επιχορήγηση

Eπιχορήγηση

Το πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για Σπουδές παρέχει μηνιαία επιχορήγηση στους  φοιτητές που  έχουν επιλεγεί, η οποία συμβάλει στην κάλυψη των επιπλέον δαπανών  που προκύπτουν από τις σπουδές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδιού. 

Η συνολική επιχορήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές προκύπτει από την ακριβή διάρκεια παραμονής τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους και αφορά:

  • το διάστημα του προγράμματος σπουδών (έναρξη μαθημάτων - λήξη εξεταστικής περιόδου) 

  • τις ημέρες υποδοχής (orientation days) που πιθανώς διοργανώνει το πανεπιστήμιο υποδοχής 

  • το διάστημα παρακολούθησης μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας, τα οποία πιθανώς προσφέρονται από το πανεπιστήμιο υποδοχής

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδοτείται  μόνο για το διάστημα κατά το οποίο οι φοιτητες θα βρίσκονται στη χώρα υποδοχής και από εκεί θα συμμετάσχουν είτε με συνεχή φυσική παρουσία, είτε μικτά/blended (δηλαδή με φυσική παρουσία στην αρχή και με εικονική στη συνέχεια ή και το αντίστροφο). Το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω on line μαθήματων/εξετάσεων από την Ελλάδα δεν επιχορηγείται.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδες

Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

420

 

Να σημειωθεί ότι ενώ η επιχορήγηση αναφέρεται σε μηνιαία βάση -30 ημερών-, στην πραγματικότητα υπολογίζεται ανά ημέρα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το 1/30 του μηνιαίου ποσού πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συνολικών ημερών του διαστήματος σπουδών και έτσι προκύπτει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δύο δόσεις ως εξής:
Η πίστωση του 80% της επιχορήγησης γίνεται λίγες ημέρες πριν -και πάντως όχι αργότερα- από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας που αναγράφεται στην Σύμβαση Επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ του φοιτητή και του ΕΚΠΑ.
Η πίστωση του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου της κινητικότητας, και συγκεκριμένα:

  • μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικων που υποχρεούται να καταθέσει ο φοιτητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων –ΤΕΔΣ, και
  • μετά την ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική web πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Έκθεσης Συμμετέχοντος/EU participant report.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών γίνεται η τελική εκκαθάριση των χρημάτων που αντιστοιχούν στο βεβαιωμένο από το πανεπιστήμιο υποδοχής διάστημα παραμονής στη χώρα υποδοχής.
Αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβαση, τότε γίνεται επανυπολογισμός της επιχορήγησης και η χρηματική διαφορά είτε θα συμψηφίζεται με τη δεύτερη δόση της υποτροφίας, είτε, αν είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη δόση, επιστρέφεται το ανάλογο ποσό από τον φοιτητή. Στην περίπτωση που το μικρότερο διάστημα είναι 5 ημέρες ή λιγότερο τότε δεν γίνεται επανυπολογισμός/μείωση της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που το συνολικό διάστημα είναι αδικαιολόγητα μικρότερο του ελάχιστου οριζόμενου διαστήματος των δύο μηνών, ο φοιτητής θα πρέπει να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων (α δόση) που έχει λάβει.
Σε περίπτωση διακοπής λόγω «ανωτέρας βίας», ο φοιτητής δικαιούται να λάβει το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πραγματική διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.
Για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγραφόμενο στη σύμβαση δεν δίνεται επιχορήγηση και οι πρόσθετες ημέρες θεωρούνται ως περίοδος «μηδενικής επιχορήγησης (zero-grant).

Σημειώνεται ότι επιχορηγείται μόνο το διάστημα κατά το οποίο ο φοιτητής θα βρίσκεται στη χώρα υποδοχής και από εκεί θα συμμετέχει είτε με συνεχή φυσική παρουσία, είτε μικτά/blended (δηλαδή με φυσική παρουσία στην αρχή και με εικονική στη συνέχεια ή και το αντίστροφο). Το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω on line μαθήματων/εξετάσεων από την Ελλάδα δεν επιχορηγείται.

-------------------------------

Επιπλέον χρηματοδότηση για παράταση των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής υπό το καθεστώς Erasmus (από ένα μήνα έως ένα εξάμηνο), δεν μπορεί να καλυφθεί από το Ίδρυμά μας.
Ωστόσο, μπορεί να εγκριθεί παράταση χωρίς υποτροφία, εφόσον επιθυμεί ο φοιτητής να καλύψει με δικά του χρήματα το επιπλέον διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την παράταση χωρίς υποτροφία, θα πρέπει να απευθύνεστε το ΤΕΔΣ.

Επισημαίνουμε ότι εάν εγκριθεί παράταση των σπουδών, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος (συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών) θα πραγματοποιηθεί στο τέλος  του συνολικού διαστήματος συμμετοχής (διάστημα με χρηματοδότηση + διάστημα παράτασης). Επομένως το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης θα δοθεί στο τέλος της συνολικής φοίτησης στο Ίδρυμα Υποδοχής, αφού κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

-------------------------------

Ο τραπεζικός λογαριασμός των φοιτητών μπορεί να είναι ατομικός ή οικογενειακός, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει το όνομά τους να εμφανίζεται στους δικαιούχους. Είναι προτιμότερο -αλλά όχι υποχρεωτικό- ο λογαριασμός που θα δηλώσουν να είναι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου είναι και ο λογαριασμός του ΕΚΠΑ για το πρόγραμμα Erasmus+. 

Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού θα γίνεται στο εξής μέσω του ειδικού έντυπου του ΕΛΚΕ «Νέα Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Ε-ΔΠ-04-Ε9 / Ε-ΔΠ-04-Ε10».

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ  ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-forms ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ

Η διαδικασία υποβολής του είναι η εξής:

  • Σύνδεση στην πλατφόρμα e-forms https://eforms.elke.uoa.gr/login?returnUrl=%2Fhome
  • Εγγραφή νέου χρήστη στην e-forms (συναίνεση για τα στοιχεία που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα),
  • Σύνδεση μέσω taxis net, ακολουθεί η ταυτοποίηση και μετά ξανά σύνδεση μέσω taxis net
  • Κατόπιν από την e-forms επιλογή από τα Γενικά Έντυπα: Νέα Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Ε-ΔΠ-04-Ε9 / Ε-ΔΠ-04-Ε10. Συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων και επισύναψη αντίγραφου με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή pdf. (πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή στιγμιότυπο οθόνης /screenshot από το internet banking της τράπεζας, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN και δικαιούχοι)
  • Τέλος, Οριστικοποίηση της Δήλωσης και Αποσύνδεση από την πλατφόρμα.

Οδηγίες για Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (video)

Μπορείτε να ελέγξετε την πορεία της δήλωσής σας ξαναμπαίνοντας στα e-forms και ο αριθμός πρωτοκόλλου  εμφανίζεται στο "στάδιο της πρωτοκόλλησης". 

-------------------------------

Η διοικητική υποστήριξη της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα και η έγκριση της επιχορήγησης γίνεται από το ΤΕΔΣ, ενώ η πίστωση των δόσεων της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό των φοιτητών γίνεται από το Τμήμα Λογιστηρίου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ.
Μετά την έκδοση από το ΤΕΔΣ της εντολής πληρωμής προς το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ, μπορείτε να ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ένταλμα του Λογιστηρίου προς την τράπεζα, επικοινωνώντας:
- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση helpdesk@elke.uoa.gr 
στο τηλέφωνο 210 727 5900, από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι φοιτητές οφείλουν να το δηλώσουν αμέσως και να το αιτιολογήσουν στο ΤΕΔΣ (με email στον αρμόδιο για το τμήμα τους υπάλληλο).
Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερώσουν:
α) τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και
β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Εάν έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση της επιχορήγησης τότε θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή των χρημάτων στο πανεπιστήμιο.