Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές » Οικονομική Επιχορήγηση

Οικονομική επιχορήγηση

Το πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για Σπουδές παρέχει μηνιαία επιχορήγηση στους  φοιτητές που  έχουν επιλεγεί, η οποία συμβάλει στην κάλυψη των επιπλέον δαπανών  που προκύπτουν από τις σπουδές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδιού. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δυο δόσεις (α’ δόση: 80% και β’ δόση:20%). 

Η συνολική επιχορήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές προκύπτει από την ακριβή διάρκεια παραμονής τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους. Να σημειωθεί ότι ενώ η επιχορήγηση αναφέρεται σε μηνιαία βάση -30 ημερών-, στην πραγματικότητα υπολογίζεται ανά ημέρα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το 1/30 του μηνιαίου ποσού πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συνολικών ημερών του διαστήματος σπουδών και έτσι προκύπτει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδες

Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

420

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται


Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δύο δόσεις ως εξής:

Η πίστωση του 80% της επιχορήγησης γίνεται λίγες ημέρες πριν και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας που αναγράφεται στην Σύμβαση Επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ των φοιτητών και του ΕΚΠΑ.

Η πίστωση του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου της κινητικότητας, αφού ελεγχθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο υπότροφος στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων –ΤΕΔΣ, και υποβληθούν ηλεκτρονικά στις σχετικές web πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής α) το τελικό διαδικτυακό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης-OLS (όπου απαιτείται) και β) η Έκθεση Συμμετέχοντος-EU online survey.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε περίπτωση που το συνολικό διάστημα είναι αδικαιολόγητα μικρότερο του ελάχιστου οριζόμενου διαστήματος των τριών μηνών, τότε ο φοιτητής θα πρέπει να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων (α δόση) που έχει λάβει.

Ο τραπεζικός λογαριασμός των φοιτητών μπορεί να είναι ατομικός ή οικογενειακός, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει το όνομά τους να εμφανίζεται στους δικαιούχους. Επίσης, είναι προτιμότερο -αλλά όχι υποχρεωτικό- να είναι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου είναι και ο λογαριασμός του ΕΚΠΑ για το πρόγραμμα Erasmus+.

Επιπλέον χρηματοδότηση για παράταση των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής υπό το καθεστώς Erasmus (από ένα μήνα έως ένα εξάμηνο), δεν μπορεί να καλυφθεί από το Ίδρυμά μας. Ωστόσο, μπορεί να εγκριθεί παράταση χωρίς υποτροφία, εφόσον επιθυμεί ο φοιτητής να καλύψει με δικά του χρήματα το επιπλέον διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την παράταση χωρίς υποτροφία, θα πρέπει να απευθύνεστε το ΤΕΔΣ.

Επισημαίνουμε ότι εάν εγκριθεί παράταση των σπουδών, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος (συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών) θα πραγματοποιηθεί στο τέλος  του συνολικού διαστήματος συμμετοχής (διάστημα με χρηματοδότηση + διάστημα παράτασης). Επομένως το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης θα δοθεί στο τέλος της συνολικής φοίτησης στο Ίδρυμα Υποδοχής, αφού κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Η διοικητική υποστήριξη της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα και η έγκριση της επιχορήγησης γίνεται από το ΤΕΔΣ, ενώ η τελική πίστωση των δόσεων της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό των φοιτητών γίνεται από το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ.
Μετά την έκδοση από το ΤΕΔΣ της εντολής πληρωμής προς το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ, μπορείτε να ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ένταλμα του Λογιστηρίου προς την τράπεζα, επικοινωνώντας:
- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση helpdesk@elke.uoa.gr 
στο τηλέφωνο 210 727 5900, από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

-------------------------------

Tο διάστημα παρακολούθησης μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας, τα οποία πιθανώς προσφέρονται από το πανεπιστήμιο υποδοχής, μπορεί να χρηματοδοτηθεί για τους φοιτητές του ακαδ. έτους 2020-2021.

Επίσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι ημέρες υποδοχής (orientation days) που πιθανώς διοργανώνει το πανεπιστήμιο υποδοχής.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί το διάστημα της τυχόν επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου, παρά μόνο το διάστημα της πρώτης εξεταστικής.

Σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας του covid-19 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χρηματοδοτείται η συμμετοχή στο πρόγραμμα  μόνο για το διάστημα κατά το οποίο οι φοιτητες θα βρίσκονται στη χώρα υποδοχής και από εκεί θα συμμετάσχουν είτε με συνεχή φυσική παρουσία, είτε μικτά/blended (δηλαδή με φυσική παρουσία στην αρχή και με εικονική στη συνέχεια ή και το αντίστροφο). Το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω on line μαθήματων από την Ελλάδα δεν επιχορηγείται.


Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ οφείλετε να το δηλώσετε αμέσως και να το αιτιολογήσετε εγγράφως στο ΤΕΔΣ. Ταυτόχρονα, πρέπει να ειδοποιηθεί α) ο ακαδημαϊκός σας υπεύθυνος και β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Εάν ο λογαριασμός σας έχει ήδη πιστωθεί με το ποσό της υποτροφίας, θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή του.

 

Συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (με βάση οικονομικά κριτήρια)

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (με βάση οικονομικά κριτήρια) δικαιούνται προσαύξηση 100 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν όταν μετακινούνται για σπουδές.
Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (7.500), για το φορολογικό έτος 2019.

  Ορισμοί:
  1. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2019 του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.
  2. Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Οι φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και θεωρούν ότι πληρούν το κριτήριο ένταξης στην κατηγορία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα της ατομικής* και της οικογενειακής φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2019 προκειμένου να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν ως εξής:

 1. Αρχικά θα ελέγχεται ο κωδικός 9035 –ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ στον πίνακα Γ2 και των δύο εκκαθαριστικών. Το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ θα διαιρείται με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και γονείς), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα. Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.
 2. Θα ελέγχονται οι κωδικοί 003, 004 (στην ανάλυση κωδικών – ποσών), στους οποίους αναφέρονται τα προστατευόμενα τέκνα.
  Αν ο φοιτητής/προστατευόμενο τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
  Σημειώνεται ότι: εάν στο οικογενειακό εκκαθαριστικό δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ του φοιτητή, δηλαδή ο φοιτητής δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο τέκνο, τότε λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εκκαθαριστικό
 3. Εάν ο φοιτητής που δεν είναι προστατευόμενο τέκνο δεν προσκομίσει ατομικό εκκαθαριστικό, δε δικαιούται πρόσθετη επιχορήγηση.
 4. Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και δεν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού στον έναν γονέα, τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα και των δύο γονέων με βάση τα επιμέρους εκκαθαριστικά.
  Σημειώνεται ότι: εφόσον ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν παντρευτεί εκ νέου και υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση με τον/την  νέο/α σύζυγο, τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη συνολικά και για τους δύο διαζευγμένους γονείς.
 5. Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού, στον έναν γονέα, τότε λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί. Στην περίπτωση που ο γονέας έχει παντρευτεί εκ νέου και υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με τον/την  νέο/α σύζυγο τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου,  καθώς και τα προστατευόμενα μέλη που περιλαμβάνονται στη δήλωση του γονέα.

Οι φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και θεωρούν ότι πληρούν το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει να προσκομίσουν μόνο το εκκαθαριστικό σημείωμα της ατομικής φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2019 -ανεξάρτητα αν είχαν μικρότερη ηλικία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης- προκειμένου να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί ως εξής:

 1. Θα ελέγχεται ο κωδικός 9035 –ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ, στον πίνακα Γ2 του εκκαθαριστικού. Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.
 2. Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
 3. Το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ θα διαιρείται με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Σημειώνεται ότι: εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση δεν δικαιούται πρόσθετης επιχορήγησης.

---------------------------------

Η ανωτέρω ενημέρωση ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

---------------------------------

*Βάσει του νόμου όλα τα πρόσωπα άνω των 18 ετών υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης. Οι φοιτητές που αιτούνται την ένταξή τους στην ανωτέρω κατηγορία οφείλουν να προσκομίσουν υποχρεωτικά μαζί με το οικογενειακό και το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα του πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους, από όπου θα προκύπτει το προς εξέταση εισόδημα.