Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές » Οδηγίες για το Learning Agreement

Learning Agreement (Συμφωνία Μάθησης)

To Learning Agreement (Συμφωνία Μάθησης) είναι μία σημαντική τριμερής συμφωνία που αφορά την αναγνώριση των σπουδών των φοιτητών Erasmus+ και υπογράφεται από τον φοιτητή και τους δύο ακαδημαϊκούς υπεύθυνους (καθηγητές) των δύο Πανεπιστήμιων.
Η αναγνώριση γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών μονάδων -ECTS credits- των μαθημάτων του Πανεπιστήμιου Υποδοχής με πιστωτικές μονάδες και μαθήματα του ΕΚΠΑ, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα αυτά στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής.  

Σε κάθε Τμήμα, ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος της διμερούς συμφωνίας του προγράμματος Erasmus+ βάση της οποίας έχει επιλεγεί ο φοιτητής έχει την αρμοδιότητα:

1. της κατάρτισης, από κοινού με τον φοιτητή, προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, αντίστοιχο με το πρόγραμμα και τα μαθήματα του Τμήματος του ΕΚΠΑ
2. της αναγνώρισης των μαθημάτων και της χορήγησης αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS  με αυτές που θα αποκτήσει o φοιτητής στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, αλλά και
3. της αντιστοίχισης της βαθμολογίας που θα λάβει ο φοιτητής (βαθμολόγηση των αντίστοιχων μαθημάτων του Τμήματος).

Η εκ των προτέρων συμφωνία και υπογραφή του Learning Agreement δεσμεύει τον υπογράφοντα καθηγητή και το Πανεπιστήμιό μας ότι τα μαθήματα που αναγράφονται σ’ αυτό θα αναγνωριστούν, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος του προγράμματος Erasmus+, δηλαδή η πλήρης αναγνώριση των σπουδών του φοιτητή στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο. Η αναγνώριση αυτή θα αποτυπωθεί μετά το πέρας του προγράμματος στο «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» που χορηγείται στους φοιτητές όταν επιστρέψουν και στο οποίο συμπληρώνονται οι αντιστοιχίες των μαθημάτων, των βαθμών και των πιστωτικών μονάδων τους (υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και τον Γραμματέα του Τμήματος). Επίσης, με το Learning Agreement δεσμεύεται και ο υπογράφων καθηγητής του Πανεπιστημίου Υποδοχής για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Γενικές πληροφορίες για το Learning Agreement

Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+ 30 πιστωτικές μονάδες -ECTS credits- ανά εξάμηνο φοίτησης. Οι πιστωτικές μονάδες που θα συγκεντρώσουν πρέπει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους και να προσμετρώνται στις πιστωτικές μονάδες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του τίτλου σπουδών από το ΕΚΠΑ.

Η συμπλήρωση και υπογραφή του Learning Agreement πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και μετά από προσωπική επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας, ώστε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει κάθε φοιτητής στο εξωτερικό να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του τμήματος φοίτησής του στο ΕΚΠΑ και να αναγνωριστεί πλήρως.
Για την εξεύρεση των μαθημάτων του Πανεπιστημίου Υποδοχής ο φοιτητής θα πρέπει να συμβουλευτεί το πληροφοριακό υλικό που θα βρει στην ιστοσελίδα του ή αυτό που θα του υποδείξει ο αρμόδιος καθηγητής.
Κατά τη συμπλήρωση του Learning Agreement πρέπει να ληφθεί υπόψη  ότι δεν είναι δυνατόν τα μαθήματα των άλλων Πανεπιστημίων να ταυτίζονται απόλυτα με τα μαθήματα του ΕΚΠΑ στην ύλη, σε ώρες διδασκαλίας και σε φόρτο εργασίας (π.χ. αν απαιτούνται εργασίες, τεστ, παρουσιάσεις, ώρες εργαστηρίων κλπ.) και συνεπώς και σε πιστωτικές μονάδες. Ως εκ τούτου, χρειάζεται ευελιξία στην επιλογή του προγράμματος σπουδών που θα αποτυπωθεί στο Learning Agreement, διότι οι πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων Υποδοχής μπορεί να διαφέρουν πολύ από αυτές που τα δικά μας τμήματα έχουν αποδώσει στο ίδιο μάθημα.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μάθημα που θα εγκρίνει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Τμήματος και έχει π.χ. 8 πιστωτικές μονάδες στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, μπορεί κατά την κρίση του ακαδημαϊκού υπεύθυνου και με δική του απόφαση, να αντιστοιχηθεί με 2 μαθήματα συναφούς περιεχομένου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του ΕΚΠΑ που έχουν 4 πιστωτικές μονάδες το καθένα. Δηλαδή, δεν πρέπει το μάθημα που έχει 8 πιστωτικές μονάδες στο εξωτερικό (ενώ εδώ έχει 4 πιστωτικές μονάδες) να αναγνωριστεί με 4 πιστωτικές μονάδες τις οποίες θα έπαιρνε ο φοιτητής αν το παρακολουθούσε εδώ, αλλά ούτε και το αντίστροφο (μάθημα με 4 πιστωτικές μονάδες στο άλλο πανεπιστήμιο να αντιστοιχηθεί με μάθημα του ΕΚΠΑ με 8 πιστωτικές μονάδες, επειδή τόσες έχει εδώ το ίδιο μάθημα). Ανάλογα θέματα αναγνώρισης προκύπτουν με πολλά Πανεπιστήμια όπως π.χ. της Αγγλίας ή της Σκανδιναβίας όπου υπάρχουν μόνο μαθήματα τύπου modules που αντιστοιχούν το καθένα σε 15 ECTS πιστωτικές μονάδες, οπότε πρέπει να βρεθούν π.χ. 5 μαθήματα του ΕΚΠΑ των 3 πιστωτικών μονάδων για να αντιστοιχηθούν σε κάθε ένα μάθημα του ξένου Ιδρύματος.
Αντίστοιχα, όταν το επιλεγόμενο μάθημα του πανεπιστημίου υποδοχής έχει λιγότερες πιστωτικές μονάδες (π.χ. 3 αντί για 6 που έχει το ίδιο μάθημα στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών) ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει και κάποιο άλλο συναφές μάθημα με 3 πιστωτικές μονάδες για να μπορέσει να αντιστοιχήσει τα 2 μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής με το ένα του ΕΚΠΑ.
Σε περιπτώσεις όπου προκύπτει δυσκολία στην αντιστοίχιση και την τελική αναγνώριση, επιτρέπεται και συνιστάται στο Learning Agreement να αντιστοιχηθεί μάθημα ακόμα και με άλλο μη συναφές (μάθημα επιλογής, μάθημα προσφερόμενο από άλλο τμήμα, μάθημα γλώσσας κλπ.), εφόσον ο ακαδημαϊκός  υπεύθυνος  κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου φοιτητή.
Στο Learning Agreement θα πρέπει επίσης να καταγραφεί το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει ο φοιτητής, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων, εφόσον έτσι έχει συμφωνηθεί με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και το Πανεπιστήμιο υποδοχής, αλλά αφορά εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, πρακτικής/κλινικής άσκησης, και το οποίο να συγκεντρώνει 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Μόνο για τους διδακτορικούς φοιτητές η καταγραφή της εκπόνησης μέρους της διδακτορικής διατριβής δεν απαιτείται να συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS.

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό δεν πρέπει να εξεταστούν στο ΕΚΠΑ στα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει στο Learning Agreement (Table B). Ωστόσο, μπορούν αν θέλουν να τα δηλώσουν στο e-class, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας -εφόσον μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό προλαβαίνουν την εξεταστική του πανεπιστημίου μας- να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν κι εδώ σε αυτά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2020-2021 και για τους πρώτους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου (έναρξη Ιανουάριος- Φεβρουάρις 2021) ισχύει τη διαδικασία συμπλήρωσης (του αρχικού αλλά και των αλλαγών) του έντυπου learning agreement, για την διεκπεραίωση του οποίου θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία (emails). LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 2020-2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Learning Agreement μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας OLA -Online Learning Agreement για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το ακαδ. έτος 2021-2022

Από 1/1/2021 έχει  τεθεί σε εφαρμογή η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων του προγράμματος ERASMUS+ μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ Dashboard στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαχείρισης των Learning Agreements των μετακινούμενων φοιτητών Erasmus+ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας OLA - Online Learning Agreement. Έτσι, δεν απαιτείται πλέον η διακίνηση του Learning Agreement με χαρτί ή με ηλεκτρονικό σκαναρισμένο αρχείο μέσω emails.
Το ΟLA δίνει τη δυνατότητα αφενός στον φοιτητή να συμπληρώνει/υποβάλλει και να τροποποιεί ψηφιακά στην πλατφόρμα το Learning Agreement και αφετέρου στους Ακαδημαϊκούς υπεύθυνους να το ελέγχουν, εγκρίνουν/υπογράφουν ή απορρίπτουν, επίσης ψηφιακά στην ίδια πλατφόρμα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (φοιτητής, καθηγητές και αρμόδια γραφεία των ιδρυμάτων  Αποστολής και Υποδοχής) μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τελική μορφή του εντύπου καθώς και ενημέρωση για όλες τις αλλαγές/τροποποιήσεις που το συνοδεύουν.

  • Οι φοιτητές που μετακινούνται το χειμερινό εξάμηνο, συμπληρώνουν και υποβάλουν το Learning Agreement, μετά την υποβολή προς το ΤΕΔΣ της ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν τη διαδικασία της επιχορήγησης Erasmus+, τον Ιούνιο.
  • Οι φοιτητές που μετακινούνται το εαρινό εξάμηνο και  η έναρξη της κινητικότητάς τους είναι κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, το συμπληρώνουν και το υποβάλουν τον Οκτώβριο.
  • Οι φοιτητές που μετακινούνται το εαρινό εξάμηνο και  η έναρξη της κινητικότητάς τους είναι κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, το συμπληρώνουν και το υποβάλουν τον Ιανουάριο.

Από το ΤΕΔΣ καταχωρούνται στο σύστημα του OLA τα στοιχεία και τα emails των φοιτητών καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπευθύνων του ΕΚΠΑ. Οι φοιτητές λαμβάνουν αυτοματοποιημένο μήνυμα για να συνδεθούν στην πλατφόρμα www.learning-agreement.eu (πλατφόρμα του OLA) ώστε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Learning Agreement.
 
Λεπτομερείς οδηγίες για την σύνδεση στην πλατφόρμα OLA, δείτε εδώ.


Προσοχή: Ο φοιτητής δεν πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο Learning Agreement ο ίδιος, αλλά να επεξεργαστεί, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και το πρόγραμμα σπουδών του, σε αυτό που έχει ήδη δημιουργηθεί για αυτον από το ΤΕΔΣ, το οποίο θα βρει στο My Learning Agreements.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Online Learning Agreement

Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα OLA μπορείτε να δείτε το προσυμπληρωμένο από το ΤΕΔΣ Learning Agreement στο My Learning Agreements και να ξεκινήσετε την επεξεργασία του:


•    Συμπληρώστε σωστά το ακαδημαϊκό έτος και τα προσωπικά σας στοιχεία.
•    Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία (με αστερίσκο).
Για να συμπληρώσετε το πεδίο Field of education, δείτε τη στήλη Τομέας σπουδών που θα βρείτε στο αρχείο ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.  

•    Συμπληρώστε τα στοιχεία των υπευθύνων στο πανεπιστήμιο υποδοχής - Receiving institution info.

Προσοχή: θα πρέπει να αντικαταστήσετε το UNKNOWN, που έχει προσυμπληρωθεί από το σύστημα για να προχωρήσει η διαδικασία, με τα σωστά στοιχεία των υπευθύνων. Μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία αυτά από τον ακαδημαϊκό σας υπεύθυνο ή/και να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής.
Contact person name/email/phone: Υπεύθυνος για διοικητικά θέματα - συνήθως είναι κάποιος από το γραφείο Erasmus και μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής
Responsible person name/email/phone: είναι ο Ακαδημαϊκός υπεύθυνος (καθηγητής) του Πανεπιστημίου Υποδοχής

•    Συμπληρώστε τα μαθήματα στο Learning Agreement ως εξής:

-    στο Table A - Study programme at the Receiving institution, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο πανεπιστήμιο υποδοχής, τους κωδικούς τους και τα ECTS credits τους και,
-    στο Table B - Recognition at the Sending institution, τα μαθήματα με τα οποία θα σας αντιστοιχιστούν τα μαθήματα του  Table A, δηλαδή τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός σας στο ΕΚΠΑ.

H διαδικασία επιλογής των μαθημάτων γίνεται πάντα με τη συνεργασία του ακαδημαϊκού σας υπευθύνου στο ΕΚΠΑ. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επιλέξετε μαθήματα τα οποία πρέπει να συγκεντρώνουν 30 πιστωτικές μονάδες -ects ανά εξάμηνο σπουδών. Θα πρέπει επίσης να φροντίσετε να μην υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από δυο τρεις μονάδες συνολικά μεταξύ των ects credits των πανεπιστημίων υποδοχής και προέλευσης.
•    Τέλος, υπογράψτε το Learning Agreement δημιουργώντας με το mouse την υπογραφή σας και πατήστε CONFIRM AND SUBMIT.

Κατόπιν, το Online Learning Agreement θα σταλεί αυτομάτως από το σύστημα στο email του ακαδημαϊκού σας υπεύθυνου στο ΕΚΠΑ, ο οποίος θα πρέπει να το εγκρίνει/υπογράψει ή να το απορρίψει.
Αν το εγκρίνει, θα σταλεί αυτομάτως στο email του ακαδημαϊκού υπεύθυνου του Πανεπιστημίου Υποδοχής (σύμφωνα με τα στοιχεία που εσείς συμπληρώσατε στο μέρος Receiving institution info του Learning Agreement σας) για να το εγκρίνει κι αυτός και θα σας σταλεί αντίστοιχα ένα ενημερωτικό μήνυμα.
Αν ο ακαδημαϊκός σας υπεύθυνος στο ΕΚΠΑ το απορρίψει, θα σας σταλεί αυτόματο μήνυμα να μπείτε πάλι στην πλατφόρμα του OLA, να δείτε τις αλλαγές που προτείνει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος, να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις, να το υπογράψετε και να το υποβάλετε ξανά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την έγκριση του ακαδημαϊκού υπεύθυνου στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και αρκετές φορές μέχρι να οριστικοποιηθεί από όλους το Learning Agreement. Όταν οριστικοποιηθεί από όλα τα μέρη, θα λάβετε ένα τελευταίο ενημερωτικό email.

Επειδή όλη η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, παρακαλείσθε να παρακολουθείτε συχνά τα emails σας και  να ελέγχετε πάντα και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam/ junk).

Αλλαγές στο Learning Agreement

Εντός ενός μηνός από την άφιξή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, αν υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που έχετε δηλώσει ότι θα παρακολουθήσετε, πρέπει να συμπληρώσετε  στο Changes to Learning Agreement - Table A τα νέα μαθήματα που θα επιλέξετε στο πανεπιστήμιο υποδοχής και στο Changes to Learning Agreement - Table B τα μαθήματα στο ΕΚΠΑ με τα οποία αντιστοιχίζονται εφόσον τα νέα μαθήματα που θα επιλέξετε αντιστοιχούνται με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ από αυτά που είχατε δηλώσει στο αρχικό learning agreement.
Τέλος, επαναλαμβάνεται η διαδικασία υπογραφών και εγκρίσεων του Online Learning Agreement από όλους (τον φοιτητή και τους δυο ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των δυο πανεπιστημίων).

ECTS Users’ Guide

GUIDELINES FOR THE LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES