Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Οδηγίες για το Learning Agreement

Learning Agreement (Συμφωνία Μάθησης)

To Learning Agreement (Συμφωνία Μάθησης) είναι μία σημαντική τριμερής συμφωνία που αφορά την αναγνώριση των σπουδών των φοιτητών Erasmus+ και υπογράφεται από τον φοιτητή και τους δύο ακαδημαϊκούς υπεύθυνους (καθηγητές) των δύο Πανεπιστήμιων.
Η αναγνώριση γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών μονάδων -ECTS credits- των μαθημάτων του Πανεπιστήμιου Υποδοχής με πιστωτικές μονάδες και μαθήματα του ΕΚΠΑ, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα αυτά στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής.  

Σε κάθε Τμήμα, ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος της διμερούς συμφωνίας του προγράμματος Erasmus+ βάση της οποίας έχει επιλεγεί ο φοιτητής έχει την αρμοδιότητα:

1. της κατάρτισης, από κοινού με τον φοιτητή, προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, αντίστοιχο με το πρόγραμμα και τα μαθήματα του Τμήματος του ΕΚΠΑ
2. της αναγνώρισης των μαθημάτων και της χορήγησης αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS  με αυτές που θα αποκτήσει o φοιτητής στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, αλλά και
3. της αντιστοίχισης της βαθμολογίας που θα λάβει ο φοιτητής (βαθμολόγηση των αντίστοιχων μαθημάτων του Τμήματος).

Η εκ των προτέρων συμφωνία και υπογραφή του Learning Agreement δεσμεύει τον υπογράφοντα καθηγητή και το Πανεπιστήμιό μας ότι τα μαθήματα που αναγράφονται σ’ αυτό θα αναγνωριστούν, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος του προγράμματος Erasmus+, δηλαδή η πλήρης αναγνώριση των σπουδών του φοιτητή στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο. Η αναγνώριση αυτή θα αποτυπωθεί μετά το πέρας του προγράμματος στο «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» που χορηγείται στους φοιτητές όταν επιστρέψουν και στο οποίο συμπληρώνονται οι αντιστοιχίες των μαθημάτων, των βαθμών και των πιστωτικών μονάδων τους (υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και τον Γραμματέα του Τμήματος). Επίσης, με το Learning Agreement δεσμεύεται και ο υπογράφων καθηγητής του Πανεπιστημίου Υποδοχής για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Γενικές πληροφορίες για το Learning Agreement

Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+ 30 πιστωτικές μονάδες -ECTS credits- ανά εξάμηνο φοίτησης. Οι πιστωτικές μονάδες που θα συγκεντρώσουν πρέπει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους και να προσμετρώνται στις πιστωτικές μονάδες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του τίτλου σπουδών από το ΕΚΠΑ.

Η συμπλήρωση και υπογραφή του Learning Agreement πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και μετά από προσωπική επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας, ώστε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει κάθε φοιτητής στο εξωτερικό να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του τμήματος φοίτησής του στο ΕΚΠΑ και να αναγνωριστεί πλήρως.


Για την εξεύρεση των μαθημάτων του Πανεπιστημίου Υποδοχής ο φοιτητής θα πρέπει να συμβουλευτεί το πληροφοριακό υλικό που θα βρει στην ιστοσελίδα του ή αυτό που θα του υποδείξει ο αρμόδιος καθηγητής.
Κατά τη συμπλήρωση του Learning Agreement πρέπει να ληφθεί υπόψη  ότι δεν είναι δυνατόν τα μαθήματα των άλλων Πανεπιστημίων να ταυτίζονται απόλυτα με τα μαθήματα του ΕΚΠΑ στην ύλη, σε ώρες διδασκαλίας και σε φόρτο εργασίας (π.χ. αν απαιτούνται εργασίες, τεστ, παρουσιάσεις, ώρες εργαστηρίων κλπ.) και συνεπώς και σε πιστωτικές μονάδες. Ως εκ τούτου, χρειάζεται ευελιξία στην επιλογή του προγράμματος σπουδών που θα αποτυπωθεί στο Learning Agreement, διότι οι πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων Υποδοχής μπορεί να διαφέρουν πολύ από αυτές που τα δικά μας τμήματα έχουν αποδώσει στο ίδιο μάθημα.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μάθημα που θα εγκρίνει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Τμήματος και έχει π.χ. 8 πιστωτικές μονάδες στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, μπορεί κατά την κρίση του ακαδημαϊκού υπεύθυνου και με δική του απόφαση, να αντιστοιχηθεί με 2 μαθήματα συναφούς περιεχομένου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του ΕΚΠΑ που έχουν 4 πιστωτικές μονάδες το καθένα. Δηλαδή, δεν πρέπει το μάθημα που έχει 8 πιστωτικές μονάδες στο εξωτερικό (ενώ εδώ έχει 4 πιστωτικές μονάδες) να αναγνωριστεί με 4 πιστωτικές μονάδες τις οποίες θα έπαιρνε ο φοιτητής αν το παρακολουθούσε εδώ, αλλά ούτε και το αντίστροφο (μάθημα με 4 πιστωτικές μονάδες στο άλλο πανεπιστήμιο να αντιστοιχηθεί με μάθημα του ΕΚΠΑ με 8 πιστωτικές μονάδες, επειδή τόσες έχει εδώ το ίδιο μάθημα). Ανάλογα θέματα αναγνώρισης προκύπτουν με πολλά Πανεπιστήμια όπως π.χ. της Αγγλίας ή της Σκανδιναβίας όπου υπάρχουν μόνο μαθήματα τύπου modules που αντιστοιχούν το καθένα σε 15 ECTS πιστωτικές μονάδες, οπότε πρέπει να βρεθούν π.χ. 5 μαθήματα του ΕΚΠΑ των 3 πιστωτικών μονάδων για να αντιστοιχηθούν σε κάθε ένα μάθημα του ξένου Ιδρύματος.
Αντίστοιχα, όταν το επιλεγόμενο μάθημα του πανεπιστημίου υποδοχής έχει λιγότερες πιστωτικές μονάδες (π.χ. 3 αντί για 6 που έχει το ίδιο μάθημα στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών) ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει και κάποιο άλλο συναφές μάθημα με 3 πιστωτικές μονάδες για να μπορέσει να αντιστοιχήσει τα 2 μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής με το ένα του ΕΚΠΑ.
Σε περιπτώσεις όπου προκύπτει δυσκολία στην αντιστοίχιση και την τελική αναγνώριση, επιτρέπεται και συνιστάται στο Learning Agreement να αντιστοιχηθεί μάθημα ακόμα και με άλλο μη συναφές (μάθημα επιλογής, μάθημα προσφερόμενο από άλλο τμήμα, μάθημα γλώσσας κλπ.), εφόσον ο ακαδημαϊκός  υπεύθυνος  κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου φοιτητή.
Στο Learning Agreement θα πρέπει επίσης να καταγραφεί το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει ο φοιτητής, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων, εφόσον έτσι έχει συμφωνηθεί με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και το Πανεπιστήμιο υποδοχής, αλλά αφορά εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, πρακτικής/κλινικής άσκησης, και το οποίο να συγκεντρώνει 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Μόνο για τους διδακτορικούς φοιτητές η καταγραφή της εκπόνησης μέρους της διδακτορικής διατριβής δεν απαιτείται να συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS.

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό δεν πρέπει να εξεταστούν στο ΕΚΠΑ στα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει στο Learning Agreement (Table B). Ωστόσο, πρέπει να τα δηλώσουν στο my-studies, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας -εφόσον μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό προλαβαίνουν την εξεταστική του πανεπιστημίου μας- να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν κι εδώ σε αυτά.

  

Το Learning Agreement μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας OLA -Online Learning Agreement 

Από 1/1/2021 έχει  τεθεί σε εφαρμογή η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων του προγράμματος ERASMUS+ μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ Dashboard στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαχείρισης των Learning Agreements των μετακινούμενων φοιτητών Erasmus+ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας OLA - Online Learning Agreement.
Το ΟLA δίνει τη δυνατότητα αφενός στον φοιτητή να συμπληρώνει/υποβάλλει και να τροποποιεί ψηφιακά στην πλατφόρμα το Learning Agreement και αφετέρου στους Ακαδημαϊκούς υπεύθυνους να το ελέγχουν, εγκρίνουν/υπογράφουν ή απορρίπτουν, επίσης ψηφιακά στην ίδια πλατφόρμα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (φοιτητής, καθηγητές και αρμόδια γραφεία των ιδρυμάτων  Αποστολής και Υποδοχής) μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τελική μορφή του εντύπου καθώς και ενημέρωση για όλες τις αλλαγές/τροποποιήσεις που το συνοδεύουν.

 • Οι φοιτητές που μετακινούνται το χειμερινό εξάμηνο, συμπληρώνουν και υποβάλλουν το Learning Agreement, κατά τους μήνες Μάιο και  Ιούνιο.
 • Οι φοιτητές που μετακινούνται το εαρινό εξάμηνο και  η έναρξη της κινητικότητάς τους είναι κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, το συμπληρώνουν και το υποβάλλουν τον Οκτώβριο.
 • Οι φοιτητές που μετακινούνται το εαρινό εξάμηνο και  η έναρξη της κινητικότητάς τους είναι κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, το συμπληρώνουν και το υποβάλλουν τον Ιανουάριο.
Kάποια από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια έχουν προβλημάτα στη σύνδεσή τους  με την πλατφόρμα OLA και ως εκ τούτου οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο OLA μπορούν να συμπληρώσουν το αρχείο  LEARNING AGREEMENT STUDENT MOBILITY FOR STUDIES και για την διεκπεραίωσή του να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία (δηλ. συμπλήρωση, εκτύπωση και υπογραφή από τον φοιτητή, σκανάρισμα και αποστολή με email στον καθηγητή του ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια αφού τους επιστραφεί υπογεγραμμένο το προωθούν με email για υπογραφή στο καθηγητή του ιδρύματος υποδοχής και όταν τους επιστραφεί και από εκείνον το στέλνουν στο ΤΕΔΣ)

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Online Learning Agreement

Οι φοιτητές συνδέονται στην πλατφόρμα www.learning-agreement.eu (πλατφόρμα του OLA) για να συμπληρώσουν  το Learning Agreement.

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα OLA

Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα OLA ξεκινήσετε επιλέγοντας Semester Mobility. Στη συνέχεια:

 • Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία (με τον κόκκινο αστερίσκο)

 • Στην ενότητα Student  information  στο πεδίο Field of education, θα γράψετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΠΟΥΔΩΝ που θα βρείτε στο αντίστοιχο αρχείο στην ενότητα Διαδικασία προς το ΤΕΔΣ
 • Στην ενότητα Sending institution information στα υποχρεωτικά πεδία Sending Responsible person συμπληρώστε τα στοιχεία του ακαδημαϊκού υπευθύνου στο ΕΚΠΑ.
  Στα μη υποχρεωτικά πεδία που αφορούν το Sending administrative contact person συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο της προϊσταμένης του ΤΕΔΣ: Fotini Fryda και το email: erasmus@uoa.gr
 • Στην ενότητα Receiving institution information στα υποχρεωτικά πεδία  Receiving Responsible person συμπληρώστε τα στοιχεία του ακαδημαϊκού υπευθύνου του ιδρύματος υποδοχής. Μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία αυτά από τον ακαδημαϊκό σας υπεύθυνο ή/και να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής. Τα μη υποχρεωτικά πεδία που αφορούν το Receiving administrative contact person εφόσον δεν τα γνωρίζετε μην τα συμπληρώσετε.

  Προσοχή: είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει σωστά το email των καθηγητών, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να το διορθώσετε στη συνέχεια και μάταια θα περιμένετε να υπογράψουν το Learning agreement.
 • Στην ενότητα Proposed Mobility Programme συμπληρώστε τα μαθήματα ως εξής:

- στο Table A - Study programme at the Receiving institution, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο πανεπιστήμιο υποδοχής, τους κωδικούς τους και τα ECTS credits τους και,
- στο Table B - Recognition at the Sending institution, τα μαθήματα με τα οποία θα σας αντιστοιχιστούν τα μαθήματα του  Table A, δηλαδή τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός σας στο ΕΚΠΑ.

H διαδικασία επιλογής των μαθημάτων γίνεται πάντα με τη συνεργασία του ακαδημαϊκού σας υπευθύνου στο ΕΚΠΑ. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επιλέξετε μαθήματα τα οποία πρέπει να συγκεντρώνουν 30 πιστωτικές μονάδες -ects ανά εξάμηνο σπουδών. Θα πρέπει επίσης να φροντίσετε να μην υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από δυο τρεις μονάδες συνολικά μεταξύ των ects credits των πανεπιστημίων υποδοχής και προέλευσης.

 • Β. Web link to the course catalogue at the Sending Institution describing the learning outcomes συμπληρώστε το link από τη σελίδα του προγράμματος σπουδών του τμήματός σας 
 • Στην ενότητα Virtual Components  δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κάτι.

 • Στην ενότητα Commitment υπογράφετε δημιουργώντας με το mouse την υπογραφή σας και πατάτε Sent.

Κατόπιν, το Online Learning Agreement θα σταλεί αυτομάτως από το σύστημα στο email του ακαδημαϊκού σας υπεύθυνου στο ΕΚΠΑ, ο οποίος θα πρέπει να το εγκρίνει/υπογράψει ή να το απορρίψει.
Αν το εγκρίνει, θα σταλεί αυτομάτως στο email του ακαδημαϊκού υπεύθυνου του Πανεπιστημίου Υποδοχής (σύμφωνα με τα στοιχεία που εσείς συμπληρώσατε στο μέρος Receiving institution info του Learning Agreement σας) για να το εγκρίνει κι αυτός και θα σας σταλεί αντίστοιχα ένα ενημερωτικό μήνυμα.
Αν ο ακαδημαϊκός σας υπεύθυνος στο ΕΚΠΑ το απορρίψει, θα σας σταλεί αυτόματο μήνυμα να μπείτε πάλι στην πλατφόρμα του OLA, να δείτε τις αλλαγές που προτείνει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος, να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις, να το υπογράψετε και να το υποβάλετε ξανά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την έγκριση του ακαδημαϊκού υπεύθυνου στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και αρκετές φορές μέχρι να οριστικοποιηθεί από όλους το Learning Agreement. Όταν οριστικοποιηθεί από όλα τα μέρη, θα λάβετε ένα τελευταίο ενημερωτικό email.

Προσοχή:

 • Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει σωστά τα μαθήματα στο αρχικό Learning Agreement, γιατί από τη στιγμή που θα το υποβάλλετε δεν έχετε τη δυνατότητα διόρθωσης ή προσθήκης, εκτός κι αν οι καθηγητές αρνηθούν αιτιολογημένα να το υπογράψουν. 
 • Μπορείτε να προχωρήσετε σε αλλαγή των μαθημάτων του αρχικού Learning Agreement, αφού έχει υπογραφεί από τους καθηγητές και εντός ενός μηνός από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το πρόγραμμά σας στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνέχεια.
 • Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του Learning Agreement και μόλις υπογράψουν και οι δύο ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι θα πρέπει να στείλετε με email το PDF στον αρμόδιο για το τμήμα σας υπάλληλο του ΤΕΔΣ.
 • Επειδή όλη η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, παρακαλείσθε να παρακολουθείτε συχνά τα emails σας και  να ελέγχετε πάντα και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam/ junk).

Αλλαγές στο Learning Agreement

Αν υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που έχετε δηλώσει ότι θα παρακολουθήσετε, και αφού έχετε ήδη συνεννοηθεί και με τους δύο ακαδημαϊκούς υπεύθυνους, πρέπει, εντός ενός μηνός από την άφιξή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, να τις δηλώσετε ως εξής:

 • Εφόσον αρχικά έχετε συμπληρώσει το pdf αρχείο του Learning agreement (Learning agreement for long-term mobilityτότε θα πρέπει στο αμέσως επόμενο Exceptional changes to the learning agreement να συμπληρώσετε στο Table A2 τα νέα μαθήματα που θα επιλέξετε στο πανεπιστήμιο υποδοχής (διαγράφοντας αυτά που είχατε δηλώσει αρχικά και προσθέτοντας τα νέα). Αντίστοιχα στο Table B2 συμπληρώνετε τα νέα μαθήματα του ΕΚΠΑ με τα οποία αντιστοιχίζονται (εφόσον για τα νέα μαθήματα που θα επιλέξετε αλλάζει η προηγούμενη αντιστοίχιση). Τέλος, επαναλαμβάνεται η διαδικασία υπογραφών και εγκρίσεων του Learning Agreement από όλους (τον φοιτητή και τους δυο ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των δυο πανεπιστημίων).
 • Εφόσον αρχικά έχετε υποβάλει το Learning agreement στο OLA και έχει υπογραφεί από όλους, τότε για να κάνετε τις αλλαγές θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας, να επιλέξετε "Apply changes" και στη συνέχεια το "Add Component Final Table A2" ώστε να προσθέσετε (Added) ή να αφαιρέσετε μαθήματα (Deleted) του πανεπιστημίου υποδοχής γράφοντας στην περίπτωση αυτή ακριβώς τον τίτλο του μαθήματος και τα ects όπως φαίνεται στο αρχικό πίνακα Α. Tέλος συμπληρώνετε το link του πανεπιστημίου που σας ζητείτε και συνεχίζετε στο επόμενο βήμα. Αντίστοιχα συμπληρώνετε ή διορθώνετε το Table B2. Για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας μπορείτε στο τέλος να επιλέγετε "Confirm removal". 'Οταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στο Commitment υπογράφετε και επιλέγετε "Sing and Sent....". Τότε μόνο αποστέλλεται το αυτοματοποιημένο μήνυμα στον καθηγητή για να υπογράψει με τη σειρά του τις αλλαγές. Οι αλλαγές οριστικοποιούνται από τη στιγμή που έχουν υπογραφεί από όλους.

ECTS Users’ Guide