Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103 » Οδηγίες για το Learning Agreement for Studies

Οδηγίες για το έντυπο
Learning Agreement for Studies /Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές

To Learning Agreement for Studies είναι το σημαντικότερο έντυπο για την αναγνώριση των σπουδών των φοιτητών Erasmus+, η οποία γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών μονάδων -ECTS credits- των μαθημάτων του Πανεπιστήμιου υποδοχής με πιστωτικές μονάδες και μαθήματα του ΕΚΠΑ, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.  

Σε κάθε Τμήμα οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των διμερών συμφωνιών του προγράμματος Erasmus+ έχουν την αρμοδιότητα:

 • της κατάρτισης, από κοινού με τον φοιτητή, προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, σε σχέση με το πρόγραμμα και τα μαθήματα του Τμήματος του ΕΚΠΑ
 • της αναγνώρισης των μαθημάτων και της χορήγησης αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων με αυτές που θα αποκτήσει κάθε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο υποδοχής αλλά και 
 • της αντιστοίχισης της βαθμολογίας που θα λάβει ο φοιτητής (βαθμολόγηση των αντίστοιχων μαθημάτων του Τμήματος).

Η εκ των προτέρων συμφωνία και υπογραφή του Learning Agreement δεσμεύει τον υπογράφοντα καθηγητή και το Πανεπιστήμιό μας ότι τα μαθήματα που αναγράφονται σ’ αυτό θα αναγνωριστούν και θα εκπληρωθεί ο τελικός στόχος του προγράμματος Erasmus+ δηλαδή η πλήρης αναγνώριση των σπουδών του φοιτητή στο εξωτερικό. Η αναγνώριση αυτή θα αποτυπωθεί στο «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» που χορηγείται στους φοιτητές όταν επιστρέψουν και στο οποίο συμπληρώνονται οι αντιστοιχίες των μαθημάτων, των βαθμών και των πιστωτικών μονάδων τους και υπογράφεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και τον Γραμματέα του Τμήματος.

To Learning Agreement for Studies πρέπει να υποβληθεί στο ΤΕΔΣ:

 • για τους φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου τον Μάϊο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αφορούν τη διαδικασία της επιχορήγησης Erasmus+

 • για τους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου που ξεκινούν Ιανουάριο/Φεβρουάριο 2019 τον Οκτώβριο μαζί με τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+

 • για τους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου που ξεκινούν Μάρτιο/Απρίλιο 2019 τον Ιανουάριο μαζί με τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+

 Το έντυπο αυτό πρέπει να υποβληθεί τόσο στο Πανεπιστήμιο υποδοχής μαζί με την αίτηση εγγραφής, όσο και στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας Erasmus. Το έγγραφο υπογράφεται και από το φοιτητή και από τους υπεύθυνους καθηγητές και των δύο πανεπιστημίων.
Εάν το Πανεπιστήμιο υποδοχής ζητήσει το δικό του αντίστοιχο έντυπο μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε αυτό. Στην περίπτωση που και τα δύο Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν ίδια ή παρόμοια έγγραφα δεν χρειάζεται να τα συμπληρώσετε δυο φορές. Αν όμως τα έντυπα διαφέρουν και ειδικά αν στο έντυπο του Πανεπιστημίου υποδοχής δεν υπάρχει ο πίνακας Β με τα μαθήματα που θα σας αντιστοιχιστούν στο ΕΚΠΑ, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε και τα δυο έντυπα.  

1. Γενικές πληροφορίες για το Learning Agreement for Studies / Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές

Οι πιστωτικές μονάδες -ECTS credits- που θα συγκεντρώσουν οι φοιτητές  στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, (απαιτούνται κατ’ ανώτατο όριο 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο φοίτησης), πρέπει να αναγνωρίζονται στο σύνολό τους και να προσμετρώνται στις πιστωτικές μονάδες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση του τίτλου σπουδών από το ΕΚΠΑ. Η συμπλήρωση και υπογραφή του Learning Agreement πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και μετά από προσωπική επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας, ώστε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει κάθε φοιτητής στο εξωτερικό να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του τμήματος φοίτησής του στο ΕΚΠΑ και να αναγνωριστεί πλήρως.

Για την εξεύρεση των μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής  θα πρέπει να συμβουλευτείτε το πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ή αυτό που θα σας υποδείξει ο αρμόδιος καθηγητής.

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να ληφθεί υπόψη  ότι δεν είναι δυνατόν τα μαθήματα των άλλων Πανεπιστημίων να ταυτίζονται απόλυτα με τα μαθήματα του ΕΚΠΑ στην ύλη, σε ώρες διδασκαλίας και φόρτο εργασίας (π.χ. αν απαιτούνται εργασίες, τεστ, παρουσιάσεις, ώρες εργαστηρίων κλπ.) και συνεπώς και σε πιστωτικές μονάδες. Ως εκ τούτου, χρειάζεται ευελιξία στην επιλογή του προγράμματος σπουδών που θα αποτυπωθεί στο Learning Agreement, διότι οι πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων υποδοχής μπορεί να διαφέρουν πολύ από αυτές που τα δικά μας τμήματα έχουν αποδώσει στο ίδιο μάθημα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μάθημα που θα εγκρίνει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος κάθε Τμήματος και έχει π.χ. 8 πιστωτικές μονάδες στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, μπορεί κατά την κρίση του ακαδημαϊκού υπεύθυνου και με δική του απόφαση, να αντιστοιχηθεί με 2 μαθήματα συναφούς περιεχομένου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του ΕΚΠΑ που έχουν 4 πιστωτικές μονάδες το καθένα. Δηλαδή, δεν πρέπει το μάθημα που έχει 8 πιστωτικές μονάδες στο εξωτερικό (ενώ εδώ έχει 4 πιστωτικές μονάδες) να αναγνωριστεί με 4 πιστωτικές μονάδες τις οποίες θα έπαιρνε ο φοιτητής αν το παρακολουθούσε εδώ αλλά ούτε και το αντίστροφο (μάθημα με 4 πιστωτικές μονάδες στο άλλο Πανεπιστήμιο να αντιστοιχηθεί με μάθημα του ΕΚΠΑ με 8 πιστωτικές μονάδες επειδή τόσες έχει εδώ το ίδιο μάθημα). Ανάλογα θέματα αναγνώρισης προκύπτουν με πολλά Πανεπιστήμια της Αγγλίας π.χ. ή της Σκανδιναβίας όπου υπάρχουν μόνο μαθήματα τύπου modules που αντιστοιχούν το καθένα σε 15 ECTS πιστωτικές μονάδες, οπότε πρέπει να βρεθούν π.χ. 5 μαθήματα του ΕΚΠΑ των 3 πιστωτικών μονάδων για να αντιστοιχηθούν σε κάθε ένα μάθημα του ξένου Ιδρύματος.

Αντίστοιχα, όταν το επιλεγόμενο μάθημα του Πανεπιστημίου υποδοχής έχει λιγότερες πιστωτικές μονάδες (π.χ. 3 αντί για 6 που έχει το ίδιο μάθημα στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών) ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει και κάποιο άλλο συναφές μάθημα με 3 πιστωτικές μονάδες για να μπορέσει να αντιστοιχήσει τα 2 μαθήματα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής με το ένα του ΕΚΠΑ.

Σε περιπτώσεις όπου προκύπτει δυσκολία στην αντιστοίχιση και την τελική αναγνώριση, επιτρέπεται και συνιστάται στο Learning Agreement να αντιστοιχηθεί μάθημα ακόμα και με άλλο μη συναφές (μάθημα επιλογής, μάθημα προσφερόμενο από άλλο τμήμα, μάθημα γλώσσας κλπ.), εφόσον ο ακαδημαϊκός  υπεύθυνος  κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου φοιτητή.

2. Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Learning Agreement for Studies / Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές

Πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας, συμπληρώνεται και υπογράφεται η πρώτη σελίδα του εντύπου σύμφωνα με τα παρακάτω:

Στην πρώτη παράγραφο, συμπληρώστε τα στοιχεία σας, το Τμήμα στο οποίο φοιτάτε στο ΕΚΠΑ, τα στοιχεία του Ιδρύματος υποδοχής καθώς επίσης και τα στοιχεία των ακαδημαϊκών υπευθύνων. Στο πεδίο Field of education, συμπληρώστε τον Τομέα σπουδών που θα βρείτε στο αρχείο ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  και στα πεδία Name και Erasmus code το πλήρες όνομα και τον κωδικό Erasmus του Πανεπιστημίου υποδοχής που θα βρείτε στο αρχείο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ.

Στην παράγραφο «Before The Mobility», στον πίνακα Α «Table A, Study Programme at the Receiving Institution», συμπληρώστε την περίοδο σπουδών σας, τον κωδικό και τα μαθήματα ή το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσετε στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, το εξάμηνο διδασκαλίας τους και τις πιστωτικές μονάδες ECTS (ECTS credits) που αντιστοιχούν σε αυτά. Θα πρέπει να επιλέξετε μαθήματα τα οποία πρέπει να συγκεντρώνουν κατ’ ανώτατο όριο 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών.

Συμπληρώστε επίσης, μετά από συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο, στον πίνακα Β «Table B, Recognition at the Sending Institution» την αντιστοίχιση των επιλεγμένων μαθημάτων και των πιστωτικών τους μονάδων του πίνακα Α με μαθήματα και πιστωτικές μονάδες του προγράμματος σπουδών του τμήματος φοίτησης στο ΕΚΠΑ. Θα πρέπει να φροντίσετε να μην υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από δυο τρεις μονάδες συνολικά μεταξύ των Ects credits των πανεπιστημίων υποδοχής και προέλευσης.

----------- Προσοχή:

Στο Learning Agreement for Studies θα πρέπει επίσης να καταγραφεί το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσετε, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων, εφόσον έτσι έχει συμφωνηθεί με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και το Πανεπιστήμιο υποδοχής, αλλά αφορά εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, πρακτικής/κλινικής άσκησης, που να συγκεντρώνει κατ’ ανώτατο όριο 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Μόνο για τους διδακτορικούς φοιτητές η καταγραφή της εκπόνησης μέρους της διδακτορικής διατριβής δεν απαιτείται να συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS. 

Τέλος, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον φοιτητή και τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους και των δύο Πανεπιστημίων η τελευταία παράγραφος «Commitment» της πρώτης σελίδας.
Αφού υπογράψετε εσείς και ο ακαδημαϊκός σας υπεύθυνος το στέλνετε με email στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, σκαναρισμένο (ή όπως ορίζει το πανεπιστήμιο υποδοχής), με την παράκληση να το λάβετε πίσω υπογεγραμμένο εγκαίρως.

----------- Προσοχή:

Μη στέλνετε ποτέ στο εξωτερικό το πρωτότυπο έγγραφο χωρίς να κρατήσετε αντίγραφο.

3. Κατάθεση του εντύπου Learning Agreement for Studies / Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές

Καταθέτετε το Learning Agreement for Studies υπογεγραμμένο και από τα δυο Πανεπιστήμια  μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ κατά τις ημερομηνίες κατάθεσης:

 • για τους φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου τον Μάϊο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αφορούν τη διαδικασία της επιχορήγησης Erasmus+
 • για τους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου που ξεκινούν Ιανουάριο/Φεβρουάριο 2019 τον Οκτώβριο μαζί με τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+
 • για τους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου που ξεκινούν Μάρτιο/Απρίλιο 2019 τον Ιανουάριο μαζί με τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+

4. Αλλαγές στο Learning Agreement for Studies

Εντός ενός μηνός από την άφιξή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, αν υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που έχετε δηλώσει ότι θα παρακολουθήσετε, πρέπει να συμπληρώσετε τη 2η σελίδα του Learning Agreement, «During The Mobility».

Στον πίνακα Α2, «Table A2, Exceptional changes to Table A» θα διαγράψετε τα μαθήματα που δεν θα παρακολουθήσετε και θα προσθέσετε τα νέα μαθήματα και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Εφόσον οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τον πίνακα B της πρώτης σελίδας και τα νέα μαθήματα αντιστοιχούνται με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ, πρέπει να συμπληρωθεί απαραιτήτως και ο πίνακας Β2 «Table Β2, Exceptional changes to Table B».
Θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία έγκρισης για το νέο πρόγραμμα σπουδών από τους δυο ακαδημαϊκούς υπεύθυνους και τέλος, θα πρέπει να υπογραφεί από τον φοιτητή και τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους.

----------- Προσοχή:

 • Επιστρέφοντας από το Πανεπιστήμιο υποδοχής φροντίστε να φέρετε μαζί σας το πρωτότυπο Learning Agreement for Studies/Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές «Before The Mobility», καθώς και το «During The Mobility» εφόσον έχετε κάνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και το έχετε συμπληρώσει, γιατί είναι απαιτούμενο να κατατεθούν υπογεγραμμένα και σφραγισμένα στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αν δεν υπάρχει το πρωτότυπο έντυπο, μπορούν να γίνουν δεκτά και σαρωμένα αντίγραφα των υπογραφών καθώς και ηλεκτρονικές υπογραφές των υπευθύνων.
 • Λάβετε υπόψη σας ότι (ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο εξωτερικό) δεν πρέπει να εξεταστείτε στο ΕΚΠΑ στα μαθήματα που έχετε συμπεριλάβει στο Learning Agreement (Table B, B2). Ωστόσο, μπορείτε αν θέλετε να τα δηλώσετε, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας και εφόσον μετά την επιστροφή σας από το εξωτερικό προλαβαίνετε την εξεταστική του πανεπιστημίου μας, να έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε κι εδώ.