Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές » Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αδεια διαμονής

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής 

Για να εξασφαλίσετε την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής θα πρέπει να εφοδιαστείτε με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Η ΕΚΑΑ δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη. Περισσότερα  για την ΕΚΑΑ δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν πρέπει να φύγετε για το εξωτερικό χωρίς να έχετε προμηθευτεί την Ε.Κ.Α.Α.

Την Ε.Κ.Α.Α. θα την προμηθευτείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα, πριν την αναχώρησή σας για το εξωτερικό, κάνοντας ηλεκτρονική αίτηση στο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias

Επειδή η ισχύς της ποικίλλει από φορέα σε φορέα, προτείνεται να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τον τοπικό ασφαλιστικό σας φορέα.

----------------------------------------------------------

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψησύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Αναλυτικότερα:

 • Οι ανασφάλιστοι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους, καθώς το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να εκδίδει ούτε να ανανεώνει Βιβλιάρια Υγείας σε φοιτητές. 
  Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας φοιτητών που έχουν εκδοθεί́ από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ ανακαλούνται.
 • Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.
 • Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α., οι υπηρεσίες των ΑΕΙ θα πρέπει να ελέγχουν το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν καλύπτεται από́ άλλον ασφαλιστικό́ φορέα από́ τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.


Η διαδικασία έκδοσης της ΕΚΑΑ απο το Πανεπιστήμιο για τους ανασφάλιστους φοιτητές είναι η ακόλουθη: 

 1. ο φοιτητής συμπληρώνει την σχετική αίτηση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, ακολουθώντας τις οδηγίες
 2. η γραμματεία ενημερώνει τον φοιτητή ότι η ΕΚΑΑ θα εκδοθεί από το ΕΚΠΑ μόνο αν είναι ανασφάλιστος και ότι στην περίπτωση που λήξει/ανασταλεί η φοιτητική του ιδιότητα και ισχύει ακόμη η ΕΚΑΑ, θα πρέπει να την επιστέψει πίσω στη γραμματεία
 3. ο υπάλληλος της γραμματείας βεβαιώνει ότι είναι φοιτητής υπογράφοντας και σφραγίζοντας την αίτηση, και στέλνει με FAX την αίτηση στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.
 4. μετά από 2-3 εργάσιμες ημέρες ο φοιτητής παραλαμβάνει την ΕΚΑΑ από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (κτίριο Μαθηματικού τηλ 210 7276450) με την επίδειξη της φοιτητικής του ταυτότητας.

----------------------------------------------------------

Αν δεν είναι εφικτό να εκδοθεί η ΕΚΑΑ από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής. 

Επιπροσθέτως της ΕΚΑΑ, συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την ΕΚΑΑ, όπως δαπάνες επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή δαπάνες επαναπατρισμού. Κάποια Πανεπιστήμια υποδοχής θεωρούν αυτού  του είδους την ασφάλιση υποχρεωτική οπότε είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευθείτε προσεκτικά τις ιστοσελίδες τους για να είστε προετοιμασμένοι ανάλογα.

Οι φοιτητές που εκτός των άλλων πρόκειται να απασχοληθούν σε εργαστήρια/κλινικές θα πρέπει να είναι επίσης εφοδιασμένοι με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή /και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια καθώς και ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος. Κάποιες φορές αυτή παρέχεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασφαλιστούν ιδιωτικά.

Επιπλέον πληροφορίες για έκτακτη υγειονομική περίθαλψη ανάλογα με τη χώρα υποδοχής μπορείτε να βρείτε στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=el

Στην Τουρκία δεν ισχύει η  ΕΚΑΑ, οπότε, οι εξερχόμενοι φοιτητές  για να είναι καλυμμένοι υγειονομικά, θα πρέπει να ασφαλιστούν ιδιωτικά.
Σύμφωνα με οδηγίες του ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+), αυτό μπορεί να γίνει και στην Τουρκία μετά την άφιξή τους. Περισσότερα δείτε και εδώ
'Ομως σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με το Πανεπιστήμιο υποδοχής και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα λάβουν από αυτό.

Άτομα από χώρες εκτός ΕΕ, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και καλύπτονται από το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχουν επίσης δικαίωμα να αποκτήσουν κάρτα. Ωστόσο, οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΑ για ιατρική περίθαλψη στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Άδεια διαμονής στο εξωτερικό για τους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τους πρώτους 3 μήνες διαμονής σε χώρα της ΕΕ, ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, δεν υποχρεούστε να ζητήσετε άδεια διαμονής, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να διαμένετε στην εν λόγω χώρα. Κάποιες χώρες όμως ενδεχομένως να απαιτούν τη δήλωση της παρουσίας σας κατά την άφιξή σας.

Μετά από 3 μήνες διαμονής σε χώρα της ΕΕ, μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην αρμόδια αρχή (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα). Για το σκοπό αυτό θα χρειαστείτε: 

 • Ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Απόδειξη της εγγραφής σας σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Απόδειξη πλήρους υγειονομικής ασφάλισης
 • Δήλωση ότι έχετε επαρκείς πόρους διαβίωσης και δεν χρειάζεστε οικονομική ενίσχυση: οι πόροι σας μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε. Απόδειξη πόρων μπορεί να αποτελεί βεβαίωση για το μηνιαίο ποσό χρηματοδότησης που λαμβάνετε ως φοιτητής ERASMUS. Για τη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΤΕΔΣ.

Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να ζήσετε στη χώρα αυτή. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως και να μην κοστίζει περισσότερο απ΄όσο κοστίζει στους υπηκόους της χώρας η έκδοση δελτίου ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Όσοι φοιτητές έχουν επιλεγεί για μετακίνηση προς Πανεπιστήμια της Τουρκίας πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Τουρκίας για πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή τους στην Τουρκία και την έκδοση visa.

Διαμονή στο εξωτερικό για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πληροφορίες σχετικά με τη visa και την έκδοσή της που αφορούν εγγεγραμμένους φοιτητές στο ΕΚΠΑ που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκή χώρα.