Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Επιλογή φοιτητών

Η διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή των φοιτητών είναι η ακόλουθη:

1. Ανάρτηση προκήρυξης
Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για επιλογή φοιτητών για σπουδές μέσω των διμερών συμφωνιών από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ), αναρτάται σε κάθε Τμήμα προκήρυξη υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Μέσω αυτής της προκήρυξης ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, τις προβλεπόμενες θέσεις, τις ημερομηνίες υποβολής στους ακαδημαϊκούς υπευθύνους και τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησής τους.

Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+

Στη μοριοδότηση των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα υποχρεωτικά κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας:

Προπτυχιακοί φοιτητές
1. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.
2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
1. Βαθμός Πτυχίου
2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

Υποψήφιοι διδάκτορες
1. Βαθμός Πτυχίου
2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής, μπορούν να τεθούν επιπλέον κριτήρια ανά Τμήμα.

2. Επιλογή φοιτητών ERASMUS+

1. Η διαδικασία της τελικής επιλογής των φοιτητών γίνεται κεντρικά από κάθε Τμήμα, μετά από συνεννόηση και συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών υπευθύνων, των υπευθύνων/μελών των Επιτροπών ERASMUS+ και την υποστήριξη των αρμοδίων υπαλλήλων για το ERASMUS+ σε κάθε Γραμματεία.
2. Αφού εξεταστούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, οι φοιτητές μοριοδοτούνται και καταγράφονται με σειρά κατάταξης για όλα τα Ιδρύματα υποδοχής. 
3. Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα οριστικοποιείται μόνο μετά τον τελικό έλεγχο των συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το ΤΕΔΣ. Στη συνέχεια ειδοποιούνται οι Γραμματείες για να αναρτήσουν τους Πίνακες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και να ξεκινήσει η διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination).
4. Οι επιλεχθέντες φοιτητές ενημερώνονται από το ΤΕΔΣ για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.