Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103 » Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη - OLS

Διαδικτυακή Γλωσσική υποστήριξη – Online Linguistic Support – OLS

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - Online Linguistic Support - OLS - στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προσφέρει στους φοιτητές που συμμετέχουν στις δράσεις κινητικότητας, τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη γνώση της γλώσσας την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό (εξαιρούνται οι φοιτητές που έχουν αυτή τη γλώσσα ως μητρική).

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - Online Linguistic Support - OLS είναι υπηρεσία χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και παρέχεται μέσω της web πλατφόρμας OLS.

Eπίσης, η υπηρεσία αυτή δίνει  στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα προκειμένου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητας της κινητικότητας. Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι προαιρετικά, διατίθενται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ και είναι ανεξάρτητα από τα μαθήματα που διοργανώνουν και διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές τους.

Πληροφορίες για τα γλωσσικά μαθήματα, τις γλώσσες και τα επίπεδα στα οποία προσφέρονται.

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - OLS - απαρτίζεται από δύο διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και παρακολούθηση γλωσσικών διαδικτυακών μαθημάτων στην ειδική web πλατφόρμα OLS ως εξής:

 1. Ένα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ αρχικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας των φοιτητών στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας για το οποίο όλοι οι φοιτητές θα λάβουν την σχετική πρόσκληση από τη web πλατφόρμα OLS με αυτοματοποιημένο μήνυμα πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας Erasmus+.
 2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα με δυνατότητα διδασκαλίας σε απευθείας σύνδεση για τη βελτίωση των γνώσεων των φοιτητών. Πρόσκληση για αυτά στη γλώσσα που έδωσαν το αρχικό τεστ, θα λάβουν αυτόματα όσοι φοιτητές έχουν λάβει αποτέλεσμα ίσο ή κατώτερο του επιπέδου Β1. Φοιτητές με επίπεδο Β2 ή υψηλότερο στο τεστ για την κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας, έχουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης των γλωσσικών μαθημάτων OLS, αρκεί να το δηλώσουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) αμέσως μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τεστ αξιολόγησης για να τους δοθεί πρόσβαση σε αυτά. 'Οσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στη γλώσσα επικοινωνίας της χώρας μετακίνησης, πρέπει επίσης να το δηλώσουν στο ΤΕΔΣ για να τους δοθεί πρόσβαση σε αυτά.
 3. Ένα δεύτερο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης της προόδου στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας (ανεξαρτήτως εάν παρακολούθησαν ή όχι τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας) λαμβάνουν όλοι οι φοιτητές, εκτός από εκείνους που έλαβαν αποτέλεσμα C2 στο πρώτο τεστ.

      Προσοχή:

 • Όποιος φοιτητής δεν υποβάλει το αρχικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης δεν μπορεί να μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+.  Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής  αδυνατεί να υποβάλει το τεστ αξιολόγησης θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων άμεσα.
 • Η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, ακόμα κι αν οι φοιτητές δεν επιτύχουν στο τεστ αξιολόγησης το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
 • Η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων έχει χρονική διάρκεια όσο και η διάρκεια σπουδών/εργασίας.  Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να ξεκινήσει πριν την έναρξη της κινητικότητας ή κατά τη διάρκεια αυτής.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν έχουν καμία επίπτωση στην επιχορήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές και δεν επιφέρουν αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες -ECTS credits- που λαμβάνουν μετά το πέρας της κινητικότητας.

Η διαδικασία για τα διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης και τη χορήγηση της άδειας για τα διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα

 1. Πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας Erasmus+, θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει στο ΤΕΔΣ αυτοματοποιημένο μήνυμα/πρόσκληση (link) από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Erasmus+ Online Linguistic Support), για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα OLS με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα σας έχει σταλεί (επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα, παρακαλείσθε να ελέγχετε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του inbox σας).
 2. Μετά τη σύνδεση, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε τη σελίδα του προφίλ σας  εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία (προσοχή στον τρόπο συμπλήρωσης του ονοματεπώνυμού σας, Επίθετο/Όνομα, σύμφωνα με τη σειρά που θα σας ζητηθεί) καθώς και τα στοιχεία της κινητικότητάς σας.  Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης θα πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης διότι με βάση τη διάρκεια που θα καταχωρίσετε, προσδιορίζεται ο χρόνος αποστολής  του link για το τελικό τεστ αξιολόγησης. Η γλώσσα του τεστ αξιολόγησης που θα συμπληρώσετε, η οποία αναφέρεται στο πεδίο «Γλώσσα του τεστ», έχει επιλεγεί από το ΤΕΔΣ με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε στην αίτησή σας στο πεδίο «Γλώσσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής» και δεν μπορείτε να το τροποποιήσετε. Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτού του πεδίου δεν είναι σωστό, σταματήστε τη συμπλήρωση  του  προφίλ  σας και  επικοινωνήστε  αμέσως  με το ΤΕΔΣ.
 3. Μετά τη συμπλήρωση της σελίδας του προφίλ σας, σας δίνεται η δυνατότητα, μέσω της σελίδας υποδοχής, να υποβάλετε το πρώτο διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης (Language assessment licence). Θα αξιολογηθείτε στις εξής τρεις δεξιότητες της γλώσσας διδασκαλίας του πανεπιστημίου υποδοχής: ακρόαση, ανάγνωση και γραφή.
 4. Προθεσμία υποβολής του τεστ αξιολόγησης: 10 ημέρες μετά τη λήψη του σχετικού link.
 5. Το τεστ έχει διάρκεια περίπου 40-50 λεπτά. Προτείνεται να συμπληρωθεί χωρίς χρονικές παύσεις/διαλείμματα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μη σωθούν όλες οι απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την έναρξή του.
 6. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν την ίδια μέρα, τόσο σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, όσο και στο ΤΕΔΣ μέσω της web πλατφόρμας OLS.
 7. Όσοι φοιτητές λάβουν αποτέλεσμα ίσο ή κατώτερο του επιπέδου Β1, θα λάβουν αυτόματα την άδεια  παρακολούθησης των διαδικτυακών γλωσσικών μαθημάτων (Language course license) και θα πρέπει να την ενεργοποιήσουν εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα που θα τη λάβουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια ακυρώνεται.
 8. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να παρακολουθήσει τα διαδικτυακά μαθήματα, παρότι έχει λάβει αποτέλεσμα στο αρχικό τεστ αξιολόγησης πάνω από Β1, ή επιθυμεί να κάνει τα μαθήματα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής (αν είναι διαφορετική από τη γλώσσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου υποδοχής στην οποία έγινε το τεστ), θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα το ΤΕΔΣ.
 9. Το link για το τελικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης αποστέλλεται στις 15 ή 16 του μήνα λήξης των σπουδών Erasmus+ στο εξωτερικό, σύμφωνα με την αρχική σας καταχώριση στη web πλατφόρμα OLS. Στη σελίδα υποδοχής της γλωσσικής αξιολόγησης, θα βρείτε μια ειδοποίηση που σας  ενημερώνει  για  το  πότε  θα  είναι  διαθέσιμη  η  τελική  σας  αξιολόγηση  γλωσσικών δεξιοτήτων. Από τη στιγμή που είναι διαθέσιμη, ακόμη και αν δεν έχετε λάβει το link, μπορείτε να τη συμπληρώσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Έναρξη της τελικής αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.
 10. Το δεύτερο τεστ αξιολόγησης είναι υποχρεωτικό και μεταξύ των προαπαιτούμενων για την κατάθεση του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης Erasmus+ για όλους τους φοιτητές, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ C2 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΣΤ.

Περισσότερες πληροφορίες και προωθητικό υλικό για τα OLS μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του OLS Erasmus+ Online Linguistic Support. Δείτε επίσης τους ενημερωτικούς Οδηγούς χρηστών και τις παρουσιάσεις για το πρόγραμμα: