Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103 » Διαδικασία προς το ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή και την επιχορήγηση

Διαδικασία προς το ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή και την επιχορήγηση

Για τους επιλεγμένους φοιτητές για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές προβλέπεται χορήγηση μηνιαίας χρηματοδότησης για τη συμβολή στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη μεταβασή τους στο εξωτερικό. Οι επιλεγμένοι φοιτητές του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου προκειμένου να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να λάβουν την επιχορήγηση πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από 16/4/2018 (11:00 π.μ.) έως 27/4/2018.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2018-2019

    Παράταση υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι 4/5/2018 

Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα πρέπει να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τις ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ και να συγκεντρώσουν τα στοιχεία, αλλά και τα έγγραφα που απαιτούνται (βλ. παρακάτω).  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2. Κατάθεση έντυπης αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η κατάθεση της έντυπης αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών θα γίνει μεμονωμένα από κάθε επιλεχθέντα φοιτητή στο ΤΕΔΣ στο αντίστοιχο γραφείο κατάθεσης (κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου, Προπύλαια, 1ος όροφος, Πανεπιστημίου 30,) αποκλειστικά στις ημερομηνίες και τις ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με το Τμήμα φοίτησης.

Οι προθεσμίες αυτές αφορούν φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν καθ’ όλο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

3. Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - OLS πρώτο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης. 

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το χειμερινό εξάμηνο θα λάβουν πρόσκληση από την web πλατφόρμα OLS με αυτοματοποιημένο μήνυμα για να κάνουν το πρώτο τεστ την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2018.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το εαρινό εξάμηνο θα λάβουν πρόσκληση από την web πλατφόρμα OLS με αυτοματοποιημένο μήνυμα για να κάνουν το πρώτο τεστ την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2018.

4. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην χώρα υποδοχής.

Οι φοιτητές θα πρέπει να προβούν στην εκδοσή της πριν την υπογραφή και κατάθεση της Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές, καθώς ο αριθμός της αποτελεί απαιτούμενο στοιχείο της Σύμβασης.

5. Υπογραφή και κατάθεση Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ Σπουδές. 

Μετά την κατάθεση της έντυπης αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές 2018-2019 και μετά την επεξεργασία τους από το ΤΕΔΣ, θα σας σταλεί μέσω e-mail (σε μορφή επεξεργάσιμου pdf) η Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές, συμπληρωμένη σύμφωνα με τα στοιχεία που θα έχετε καταχωρήσει στην Αίτησή σας, συνοδευόμενη από αναλυτικές οδηγίες και τις προθεσμίες κατάθεσης στο ΤΕΔΣ.

6. CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION.

Οι φοιτητές μόλις φτάσουν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής θα πρέπει να φροντίσουν για την συμπλήρωση και υπογραφή του πρώτου μέρους "Certificate of Enrollment" του εγγράφου CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION.
Το υπογεγραμμένο έγγραφο δεν χρειάζεται να σταλεί στο ΤΕΔΣ σε αυτή την φάση, καθώς θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και το δεύτερο μέρος του "Certificate of Completion of studies", στο τέλος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και να κατατεθεί στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που θα αναγράφονται γιατί καθορίζουν το διάστημα βάση του οποίου προκύπτει το τελικό χρηματικό ποσό της υποτροφίας.  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβασή σας, τότε η χρηματική διαφορά είτε θα συμψηφίζεται με τη δεύτερη δόση της υποτροφίας, είτε θα σας ζητηθεί να επιστραφεί. Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της αρχικής χρηματοδότησης, λόγω μη επαρκούς συνολικής χρηματοδότησης του Ιδρύματός μας. 

--------------------------------------------------------

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ οφείλετε να το δηλώσετε αμέσως και να το αιτιολογήσετε στέλνοντας email στο ΤΕΔΣ. Ταυτόχρονα, πρέπει να ειδοποιηθεί α) ο ακαδημαϊκός σας υπεύθυνος και β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Εάν ο λογαριασμός σας έχει ήδη πιστωθεί με το ποσό της υποτροφίας, θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή του.

--------------------------------------------------------