Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές (Erasmus+ Studies) » Διαδικασία προς το ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή και την επιχορήγηση

Διαδικασία προς το ΕΚΠΑ για τη συμμετοχή και την επιχορήγηση

Για τους επιλεγμένους φοιτητές για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές προβλέπεται χορήγηση μηνιαίας χρηματοδότησης για τη συμβολή στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη μεταβασή τους στο εξωτερικό. Οι επιλεγμένοι φοιτητές προκειμένου να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να λάβουν την επιχορήγηση πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Το σύστημα για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα είναι ανοικτό
από το Σάββατο 29/4/2017 έως την Τρίτη 9/5/2017.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ Erasmus+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2017-2018

Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση και τη διαδικασία υποβολής της έντυπης και της ηλεκτρονικής αίτησης υπάρχουν στο: Οδηγίες για την ηλεκτρονική και έντυπη αίτηση για την επιχορήγηση Erasmus+ προς το ΤΕΔΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν απαιτούνται οι υπογραφές της σελίδας 2. 
- Η υπογραφή του ακαδημαϊκού υπεύθυνου στο πεδίο Βεβαίωση Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου και του φοιτητή στο πεδίο Υπεύθυνη Δήλωση τίθενται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αφού γίνει η εκτύπωσή της και απαιτούνται για τη κατάθεση της έντυπης αίτησής στο ΤΕΔΣ.

2. Κατάθεση έντυπης αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Ημερομηνίες υποβολής της έντυπης αίτησης επιχορήγησης Erasmus+ Σπουδές 2017-2018 και των συνημμένων δικαιολογητικών 

Η υποβολή της έντυπης αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών θα γίνει μεμονωμένα από κάθε επιλεχθέντα φοιτητή στο ΤΕΔΣ στο αντίστοιχο γραφείο κατάθεσης (κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου, Προπύλαια, 1ος όροφος, Πανεπιστημίου 30,) αποκλειστικά στις ημερομηνίες και τις ώρες που αναγράφονται στον πίνακα ανάλογα με το Τμήμα φοίτησης.

Οι προθεσμίες αυτές αφορούν φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν καθ’ όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). 

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται η κατάθεση της έντυπης αίτησης από όλους τους επιλεγμένους φοιτητές (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου), σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

 • Εκτυπώστε την αποθηκευμένη, επικυρωμένη και υποβληθείσα ηλεκτρονικά αίτησή σας, λάβετε την υπογραφή του ακαδημαϊκού υπεύθυνου στο πεδίο «Βεβαίωση Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου» στη σελίδα 2. 
 • Φροντίστε να συμπληρωθεί από την Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι και να υπογραφεί από τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Τμήματος η σελίδα 3 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάθεση της έντυπης αίτησης:

  1. Learning Agreement for Studies - Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των δυο Πανεπιστημίων.  Η κατάθεση του εντύπου γίνεται το μήνα Μάϊο από τους φοιτητές που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξαμήνο, ενώ για τους φοιτητές του εαρινού εξαμήνου γίνεται το μήνα Νοέμβριο μαζί με τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.
  2. Αποδεικτικό του Πανεπιστημίου υποδοχής (e-mail, απόσπασμα ιστοσελίδας ή οδηγού σπουδών κ.λπ.) για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου σπουδών συμπεριλαμβανομένων των ημερών υποδοχής (orientation days) και της 1ης εξεταστικής περιόδου.
  3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του υποτρόφου
  4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υπότροφος έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος Erasmus+ που αναφέρονται στην από 26.01.2016 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
  5. Αντίγραφα (όχι επικυρωμένα) των πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
  6. Μόνο για τους υποψήφιους διδάκτορες: έγγραφο του Τμήματος φοίτησης στο οποίο θα αναφέρεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής και το θέμα της διατριβής, καθώς επίσης η έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
  7. Αποδεικτικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων

3. Υποβολή του α' τεστ γλωσσικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης - OLS.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το χειμερινό εξάμηνο θα λάβουν πρόσκληση από την web πλατφόρμα OLS με αυτοματοποιημένο μήνυμα για να κάνουν το πρώτο τεστ την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2017.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το εαρινό εξάμηνο θα λάβουν πρόσκληση από την web πλατφόρμα OLS με αυτοματοποιημένο μήνυμα για να κάνουν το πρώτο τεστ την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2017.

4. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην χώρα υποδοχής.

Οι φοιτητές θα πρέπει να προβούν στην εκδοσή της πριν την υπογραφή και κατάθεση της Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές, καθώς ο αριθμός της αποτελεί απαιτούμενο στοιχείο της Σύμβασης.

5. Υπογραφή και κατάθεση Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ Σπουδές. 

Μετά την κατάθεση της έντυπης αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές 2017-2018 και μετά την επεξεργασία τους από το ΤΕΔΣ, θα σας σταλεί μέσω e-mail (σε μορφή επεξεργάσιμου pdf) η Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές, συμπληρωμένη σύμφωνα με τα στοιχεία που θα έχετε καταχωρήσει στην Αίτησή σας. Τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές θα πρέπει να τυπώσετε σε δυο αντίγραφα, να τα υπογράψετε και να τα καταθέσετε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων -ΤΕΔΣ. Οι Συμβάσεις επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται κατά το χειμερινό εξάμηνο αποστέλλονται στους φοιτητές με email εντός του Ιουλίου και θα πρέπει να κατατεθούν πρωτότυπα υπογεγραμμένες στο ΤΕΔΣ έως τις 15 Σεπτεμβρίου (οι συγκεκριμένες προθεσμίες γνωστοποιούνται στους φοιτητές στο σχετικό email που τους αποστέλλεται από το ΤΕΔΣ και εξαρτώνται από τις ημερομηνίες έναρξης της περιόδου κινητικότητας των φοιτητών). Οι Συμβάσεις επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται κατά το εαρινό εξάμηνο αποστέλλονται από το ΤΕΔΣ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα πρέπει να κατατεθούν υπογεγραμμένες έως τις αρχές Νοεμβρίου (οι συγκεκριμένες προθεσμίες γνωστοποιούνται στους φοιτητές με email που τους αποστέλλεται από το ΤΕΔΣ). 

6. CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION.

Οι φοιτητές μόλις φτάσουν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής θα πρέπει να φροντίσουν για την συμπλήρωση και υπογραφή του πρώτου μέρους "Certificate of Enrollment" του εγγράφου CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION.

Το υπογεγραμμένο έγγραφο δεν χρειάζεται να σταλεί στο ΤΕΔΣ σε αυτή την φάση, καθώς θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και το δεύτερο μέρος του "Certificate of Completion of studies", στο τέλος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και να κατατεθεί στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα.


Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που θα αναγράφονται γιατί καθορίζουν το διάστημα βάση του οποίου προκύπτει το τελικό χρηματικό ποσό της υποτροφίας.  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβασή σας, τότε η χρηματική διαφορά είτε θα συμψηφίζεται με τη δεύτερη δόση της υποτροφίας, είτε θα σας ζητηθεί να επιστραφεί. Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της αρχικής χρηματοδότησης, λόγω μη επαρκούς συνολικής χρηματοδότησης του Ιδρύματός μας.