Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις

Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις εξερχόμενων φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές

  • Οι φοιτητές που μετακινούνται μέσω του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης  Erasmus+ για Σπουδές την οποία υπογράφουν.
  • Οι φοιτητές μετακινούνται μέσω του προγράμματος για να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε ξένο Πανεπιστήμιο αντικαθιστώντας αντίστοιχη περίοδο φοίτησης στο ΕΚΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα ή να εκπονήσουν μέρος ή σύνολο πρακτικής/κλινικής άσκησης, πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής που να αντιστοιχούν σε 30 ECTS credits -πιστωτικές μονάδες- ανά εξάμηνο σπουδών.
  • Οι φοιτητές οφείλουν να συμμετάσχουν σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης -εξετάσεις, παράδοση εργασιών κλπ.- των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο Learning Agreement for Studies και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, με στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους όταν επιστρέψουν από το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σύμφωνα με την από 26/1/2016 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ όσον αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα Erasmus+ ισχύουν τα παρακάτω:

α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής δεν έχει καν παρακολουθήσει ή δεν έχει προσέλθει σε εξετάσεις στο Ίδρυμα υποδοχής σε κανένα μάθημα από αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί στη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές/Learning Agreement for Studies ή την τροποποίηση αυτής, θα ζητείται η επιστροφή του ποσού της υποτροφίας που θα έχει προεισπράξει το οποίο ανέρχεται στο 80% της συνολικής υποτροφίας του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής έχει τουλάχιστον εξετασθεί σε μαθήματα από αυτά που αναγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές/Learning Agreement for Studies και έχει λάβει λιγότερες από 10 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο, δεν θα του χορηγείται το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας όταν επιστρέφει από το εξωτερικό.

Τα παραπάνω δεν θα ισχύουν στην περίπτωση που η μερική ή ολική αποτυχία θα οφείλεται σε διαπιστωμένους λόγους ανωτέρας βίας.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας δεν προβαίνουν στην επιστροφή των χρημάτων, ο εκάστοτε Αντιπρύτανης/Ιδρυματικός Συντονιστής του προγράμματος να απευθύνεται εγγράφως: 1) προς τους αμελούντες να ανταποκριθούν στις απορρέουσες από τις παραπάνω αποτυχίες οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Πανεπιστημίου και να τους επισημαίνονται οι βαρύνουσες συνέπειες της στάσης τους για την ομαλή παραπέρα λειτουργία του προγράμματος και την θέση αξιοπιστίας του Ιδρύματος όπου φοιτούν και 2) στους ακαδημαϊκούς υπευθύνους Erasmus οι οποίοι επέλεξαν τους συγκεκριμένους φοιτητές και στους Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων, εφιστώντας την προσοχή τους στο θέμα και ζητώντας τη συνεργασία τους ώστε να αντιμετωπιστεί μονιμότερα το πρόβλημα.

Όλοι οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των παραπάνω (α) και (β) όρων του προγράμματος και ότι θα επιστρέψουν τυχόν οφειλόμενο μέρος (ή το σύνολο) της εισπραχθείσας υποτροφίας, εάν αυτό τους ζητηθεί με βάση την παραπάνω απόφαση.