Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 έχουν ξεκινήσει στα Τμήματα (από 19/2/24) οι αναρτήσεις των επιμέρους  προσκλήσεων για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές μέσω των διμερών συμφωνιών ERASMUS+ 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προς τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους ή τις γραμματείες σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση κάθε τμήματος.

  • Μέχρι τις 19/3/2024 θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών από τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει ο τελικός έλεγχος από το ΤΕΔΣ.  
  • Στη συνέχεια οι Γραμματείες θα αναρτήσουν τους Πίνακες επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα ξεκινήσει η διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination). 
  • Μετά την ανάρτηση των πινάκων επιλογής οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το ΤΕΔΣ για την περαιτέρω διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν (ηλεκτρονική αίτηση στο ΤΕΔΣ, κατάθεση δικαιολογητικών κ.λπ.) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του ΕΚΠΑ με σκοπό τη φοίτηση σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία υπάρχουν διμερείς συμφωνίες.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές επιλέγουν από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν μάξιμουμ σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών ή σε 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση σπουδών που ολοκληρώνονται εντός τριμήνου.

Η  αναγνώριση των σπουδών γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης της βαθμολογίας και των πιστωτικών μονάδων με μαθήματα του Τμήματός τους, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Η επιλογή και η αντιστοίχιση των μαθημάτων καταγράφεται στο έντυπο «Συμφωνία Μάθησης /Learning Agreement for Studies», το οποίο συμπληρώνεται με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών υπευθύνων του ΕΚΠΑ. 

Η διάρκεια συμμετοχής είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος (δύο εξάμηνα). Μόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν, κατ΄ εξαίρεση, να συμμετάσχουν για μικρότερο χρονικό διάστημα (μίνιμουμ δύο μήνες). 

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτητα του αριθμού και του είδους των κινητικοτήτων (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μέσω των διμερών συμφωνιών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν με αντίστοιχα τμήματα των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025
Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές των ακαδημαϊκών υπευθύνων των Διμερών Συμφωνιών μέχρι την αναχώρηση και επιστροφή των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές προτείνεται να επικοινωνούν με την Γραμματεία τους ή με τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΔΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλουν αίτηση αρχικά στο Τμήμα τους για τα Πανεπιστήμια που τους ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης του Τμήματος.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με μοριοδότηση που ορίζεται στην προκήρυξη του Τμήματος φοίτησης.

Οι φοιτητές για να επιλέξουν Πανεπιστήμια θα πρέπει: 

  • να ενημερωθούν από τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ για τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα τους Πανεπιστήμια, παρατηρώντας ιδιαίτερα τη γλώσσα διδασκαλίας, τις υπάρχουσες θέσεις και τους κύκλους σπουδών

  • να αναζητήσουν στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων τις πληροφορίες για τα προσφερόμενα  μαθήματα, τη γλώσσα διδασκαλίας τους, καθώς και για θέματα που αφορούν στη διαμονή και στις παροχές του Πανεπιστημίου

  • να λάβουν υπόψη τους την αυξημένη προτίμηση που υπάρχει για τα "μεγάλα" κυρίως Πανεπιστήμια των πρωτευουσών και να μην αποκλείσουν τα λιγότερο γνωστά ή όσα βρίσκονται σε περιφερειακές πόλεις.