Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές

 

Προκήρυξη/Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Η επιλογή από τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των υποψήφιων φοιτητών για το πρόγραμμα ERASMUS+/Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη νέα παράταση μέχρι τις 8/5/2020. 

      Προσοχή στις επιμέρους προθεσμίες που ορίζονται στις προκηρύξεις των Τμημάτων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ε π ι λ ο γ ή   φ ο ι τ η τ ώ ν για μετακίνηση στο πλαίσιο του Erasmus+ Σπουδές - Δράση Κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103

Το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να  φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα οποία κατέχουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.

Οι δραστηριότητες κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στηρίζονται στη σύναψη διμερών συμφωνιών Erasmus+ μεταξύ του ΕΚΠΑ  και των άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα οποία είναι επιθυμητή η συνεργασία. Η σύναψη των διμερών συμφωνιών προκύπτει μετά από προτάσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού που επιθυμούν να συνεργαστούν με συναδέλφους από άλλα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα για τα προσεχή ακαδημαϊκά έτη, εξέταση και έγκρισή τους από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τέλος διεκπεραίωση της σύναψής τους από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων. Η διαδικασία σύναψης των διμερών συμφωνιών πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και αφορά την κινητικότητα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου ενημερώνονται για την έναρξη της διαδικασίας αυτής από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες 776 διμερείς συμφωνίες μεταξύ του ΕΚΠΑ και 380 συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Η μετακίνηση φοιτητών γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν και η διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά φοιτητή, ενώ η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες.

Ανεξάρτητα από τις θέσεις και τη διάρκεια κινητικότητας που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, με απόφαση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ορίστηκε ανώτατο όριο στον αριθμό των υποτροφιών που δίνεται σε κάθε Τμήμα, σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 και σε συνάρτηση με την συνολική χρηματοδότηση που εκτιμάται ότι θα λάβει το ΕΚΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο τελικός αριθμός των επιλεγμένων φοιτητών οι οποίοι θα λάβουν υποτροφία δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στον «Πίνακα κινητικότητας φοιτητών ανα Τμήμα για το έτος 2020-2021».

Επιλέξιμοι φοιτητές που υπερβαίνουν τον αριθμό υποτροφιών που έχει δοθεί σε κάθε Τμήμα, θα μοριοδοτηθούν και θα καταταχθούν κανονικά στον "Συγκεντρωτικό Πίνακα Επιλογής-Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+ Σπουδές 2020-2021", έτσι ώστε, εάν υπάρξει οικονομική δυνατότητα κατά τη διάρκεια του έτους, να μπορέσουν να μετακινηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται:

α) να συμβουλευτούν τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ για το ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

β) να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων για τα οποία ενδιαφέρονται και να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για τους φοιτητές Erasmus+, τη γλώσσα διδασκαλίας καθώς και τα υπόλοιπα πρακτικά θέματα που αφορούν την φοίτησή τους εκεί

γ) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση στο Τμήμα τους ακολουθώντας τις οδηγίες των επιμέρους προκηρύξεων που αναρτούνται στα Τμήματα (είτε σε κάθε ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Πανεπιστημίου για το οποίο ενδιαφέρονται, είτε κεντρικά στη Γραμματεία του Τμήματος κλπ).

Λεπτομέρειες  για τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών (Προϋποθέσεις συμμετοχής, βασικά κριτήρια επιλογής, κλπ. δείτε στην ενότητα Προϋποθέσεις συμμετοχής /Κριτήρια επιλογής).

---------------------------------------- 

Η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό είναι ο βασικός σκοπός του προγράμματος και επιτυγχάνεται ως εξής:

Οι φοιτητές επιλέγουν από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση σπουδών που ολοκληρώνονται εντός τριμήνου. Η  αναγνώριση των σπουδών γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών αυτών μονάδων με μαθήματα του Τμήματός τους, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής.

Η επιλογή και η αντιστοίχιση των μαθημάτων καταγράφεται στο έντυπο «Συμφωνία Μάθησης /Learning Agreement for Studies», το οποίο συμπληρώνεται με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών υπευθύνων και υπογράφεται από τον φοιτητή και τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των δύο Ιδρυμάτων. Σε αυτό αποτυπώνεται η επιλογή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο υποδοχής με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS αλλά και τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ με τα οποία θα αντιστοιχηθούν με τις αντίστοιχες πιστωτικές τους μονάδες. Μετά την επιστροφή των φοιτητών από το εξωτερικό, γίνεται η αντιστοίχιση της βαθμολογίας και των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς -με βάση το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδει το Πανεπιστήμιο υποδοχής- με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ, συμπληρώνεται το έντυπο  «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» και καταχωρίζονται οι βαθμοί στο my_studies.