Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές (Erasmus+ Studies)

Γενικές πληροφορίες

Το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να  φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα οποία κατέχουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.

Η κινητικότητα μεταξύ των Iδρυμάτων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ πραγματοποιείται μέσω των διμερών συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει 612 διμερείς συμφωνίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με 330 πανεπιστήμια από 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Η μετακίνηση φοιτητών γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν και η διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά φοιτητή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ανεξάρτητα από τις θέσεις και τη διάρκεια κινητικότητας που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, με απόφαση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ορίστηκε ανώτατο όριο στον αριθμό των υποτροφιών που θα δοθεί σε κάθε Τμήμα, ώστε ο αριθμός φοιτητών να μην υπερβαίνει τον πραγματικό αριθμό των υποτροφιών που χορηγήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ανά Τμήμα. Επιπλέον φοιτητές -οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής- μπορούν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του φοιτητή Erasmus αλλά χωρίς υποτροφία, ως “Zero Grant Erasmus+ Students”. 

Αναγνώριση της περιόδου σπουδών

Η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό είναι ο βασικός σκοπός του προγράμματος και επιτυγχάνεται ως εξής:

Οι φοιτητές επιλέγουν από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση σπουδών που ολοκληρώνονται εντός τριμήνου. Η  αναγνώριση των σπουδών γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών αυτών μονάδων με μαθήματα του Τμήματός τους, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής.

Η επιλογή και η αντιστοίχιση των μαθημάτων καταγράφεται στο έντυπο “Συμφωνία Μάθησης /Learning Agreement for studies”, που υπογράφεται από τον φοιτητή και τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των δύο Ιδρυμάτων. Σε αυτό αποτυπώνεται η επιλογή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS αλλά και τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ με τα οποία θα αντιστοιχηθούν με τις αντίστοιχες πιστωτικές τους μονάδες.
Η “Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement for studies” συμπληρώνεται απαραιτήτως με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών υπευθύνων.

Μετά την επιστροφή από το εξωτερικό οι φοιτητές προσκομίζουν στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς, ώστε να γίνει η αντιστοιχία με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου μας.  Κατόπιν, αφού καταχωρισθούν οι βαθμοί των μαθημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας, χορηγείται το πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών υπογεγραμμένο από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και τον/την Γραμματέα του τμήματος.