Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση » Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη στο εξωτερικό

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus+ οι φοιτητές για να συμμετέχουν στην κινητικότητα για πρακτική άσκηση θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν:

 1. Ασφάλεια υγείας (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας)
 2. Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος
 3. Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές

1. Ασφάλεια υγείας- Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)

Οι φοιτητές για να εξασφαλίσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής θα πρέπει να εφοδιαστούν με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας εκδίδεται δωρεάν κατόπιν αιτήσεως από τον ασφαλιστικό φορέα (πχ. ΕΟΠΥΥ, ΟΓΑ, κα) των φοιτητών και προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους σε μία από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.
Επειδή, η ισχύς της ποικίλλει από φορέα σε φορέα, προτείνεται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τον τοπικό ασφαλιστικό τους φορέα.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΑΑ:

 • Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη
 • Δεν καλύπτει δαπάνες επείγουσας ιατρικής περίθαλψης
 • Δεν αναλαμβάνει τον επαναπατρισμό
 • Δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:

 • Δεν καλύπτει δαπάνες προσωπικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό
 • δεν καλύπτει δαπάνες ατύχημα για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές υπέρ τρίτων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 

Επίσης, δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.  Συνεπώς, συστήνουμε στους φοιτητές να διαβάσουν περισσότερες πληροφορίες για την ΕΚΑΑ και ιδιαίτερα τι ισχύει στη χώρα υποδοχής στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, πληροφορίες για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και που να απευθυνθούν σε περίπτωση έκτακτης υγειονομικής περίθαλψης ανάλογα με τη χώρα υποδοχής οι φοιτητές μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=el 

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) δεν ισχύει στην Τουρκία.  Ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει ως χώρα υποδοχής την Τουρκία για να είναι καλυμμένοι υγειονομικά πρέπει επιπρόσθετα να εκδώσουν ιδιωτική ασφάλεια υγείας.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική ασφάλεια στην Τουρκία, οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν το ΤΕΔΣ, άμεσα.

Ανασφάλιστοι φοιτητές

Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί́ φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική́ και νοσοκομειακή́ περίθαλψη, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική́ και νοσοκομειακή́ περίθαλψη στο Εθνικό́ Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από́ τον Εθνικό́ Οργανισμό́ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Αναλυτικότερα:

 • Οι ανασφάλιστοι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους, καθώς το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να εκδίδει ούτε να ανανεώνει Βιβλιάρια Υγείας σε φοιτητές.  Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας φοιτητών που έχουν εκδοθεί́ από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ ανακαλούνται.
 • Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.
 • Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α., οι υπηρεσίες των ΑΕΙ θα πρέπει να ελέγχουν το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν καλύπτεται από́ άλλον ασφαλιστικό́ φορέα από́ τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Η διαδικασία έκδοσης της ΕΚΑΑ από το ΕΚΠΑ για τους ανασφάλιστους φοιτητές είναι η ακόλουθη:

  1. Οι φοιτητές συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, ακολουθώντας τις οδηγίες.
  2. η γραμματεία ενημερώνει τους φοιτητές ότι η ΕΚΑΑ θα εκδοθεί από το ΕΚΠΑ μόνο αν είναι ανασφάλιστοι και ότι στην περίπτωση που λήξει/ανασταλεί η φοιτητική τους ιδιότητα και ισχύει ακόμη η ΕΚΑΑ, θα πρέπει να την επιστέψουν πίσω στη γραμματεία.
  • ο υπάλληλος της γραμματείας βεβαιώνει ότι είναι φοιτητές υπογράφοντας και σφραγίζοντας την αίτηση, και στέλνει με FAX την αίτηση στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.
  • οι φοιτητές παραλαμβάνουν την ΕΚΑΑ από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (κτίριο Μαθηματικού, τηλ. 210 7276450) με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας μετά από 2-3 εργάσιμες ημέρες.

Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το ανώτατο ηλικιακό όριο μέχρι το οποίο ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί να τους καλύψει θα πρέπει να εκδώσουν ιδιωτική ασφάλεια υγείας.

Απόφοιτοι

Όσοι φοιτητές έχουν αποφοιτήσει και ο ασφαλιστικός φορέας δεν μπορεί να τους εκδώσει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλιστούν για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό Φορέα στη χώρα υποδοχής.

Θεωρούμε σκόπιμο οι φοιτητές να ενημερώνουν τον φορέα τους ότι θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ

Οι φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και καλύπτονται από το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχουν επίσης δικαίωμα να αποκτήσουν κάρτα.  Ωστόσο, οι φοιτητές, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΑ για ιατρική περίθαλψη στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

2. Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος
3. Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές  βλάβες ή/και υλικές ζημιές και Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος

Οι δύο ασφαλιστικές καλύψεις, προσωπικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας και γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων κατά τη διάρκεια της εργασίας στον Φορέα Υποδοχής είναι υποχρεωτικές. Γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τους φοιτητές.  Επίσης, συνιστάται η πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια για επείγουσα ιατρική περίθαλψη και επαναπατρισμό.
Πολλές φορές τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια περιλαμβάνουν τις εν λόγω καλύψεις.  Οι φοιτητές στο αρχείο «Έντυπα» θα βρουν Δείγματα Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Κάλυψης με βάση τα οποία ο ασφαλιστής τους θα συντάξει τις δύο Βεβαιώσεις που θα απεικονίζουν τις καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων τους.  Τις δύο Βεβαιώσεις καθώς και αντίγραφα των ασφαλιστήριων συμβολαίων θα πρέπει να καταθέσεουν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα στο ΤΕΔΣ. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία αδυνατεί να συντάξει τις δύο Βεβαιώσεις θα πρέπει να αναγράφει και στα δύο συμβόλαια τον σκοπό της μετακίνησης/ταξιδιού (Erasmus+ Πρακτική Άσκηση) και το όνομα του Φορέα Υποδοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι δύο ασφαλιστικές βεβαιώσεις και τα Συμβόλαια θα πρέπει να αναγράφουν ότι η ασφαλιστική εταιρεία ασφαλίζει τους φοιτητές κατά τη διαμονή τους στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στον συγκεκριμένο Φορέα (χωρίς εξαιρέσεις στα ασφαλιστήρια).