Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση » Επιχορήγηση

Επιχορήγηση

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία στον φορέα υποδοχής θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία στον φορέα υποδοχής καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

 Ομάδες Χωρών

 Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης
(€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

670

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

620

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

570


Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δύο δόσεις ως εξής:

Η πρώτη δόση που αποτελεί το 80% του ποσού της επιχορήγησης θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή που θα μετακινηθεί για πρακτική άσκηση είτε την ημέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης ή με την παραλαβή της επιβεβαίωσης άφιξης (certificate of arrival) του φοιτητή στον φορέα υποδοχής είτε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (φοιτητή, ΕΚΠΑ)-όποια περίπτωση επέλθει πρώτη-σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που έχει υπογραφεί.
Η δεύτερη δόση που αποτελεί το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης και έως σαράντα πέντε (45) ημέρες ύστερα από την προσκόμιση και υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (After the Mobility, τελικό διαδικτυακό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης-OLS, Έκθεση Συμμετέχοντος-EU online survey).

Σημειώνεται ότι υποτροφίες που πιθανώς ο φοιτητής έχει από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα, διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και δεν επηρεάζουν το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.
Επίσης, οι φορείς υποδοχής έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ένα ποσό επιχορήγησης στον φοιτητή χωρίς αυτό να επηρεάζει τη μηνιαία επιχορήγηση που λαμβάνει από το πρόγραμμα Erasmus+.

Υπολογισμός επιχορήγησης
Η επιχορήγηση αναφέρεται σε μηνιαία βάση (30 ημέρες) ωστόσο στην πραγματικότητα υπολογίζεται ανά ημέρα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το 1/30 του μηνιαίου ποσού πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συνολικών ημερών του διαστήματος πρακτικής άσκησης.

Επιστροφή επιχορήγησης
Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης και τον έλεγχο του After the Mobility γίνεται η τελική εκκαθάριση των χρημάτων που αντιστοιχούν στο βεβαιωμένο από τον φορέα υποδοχής διάστημα πρακτικής άσκησης στη χώρα υποδοχής.
Εάν το διάστημα που αναγράφεται στο After the Mobility είναι μικρότερο από το αρχικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης αλλά μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, οι φοιτητές επιστρέφουν το ποσό που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που δεν διάνυσαν στον φορέα υποδοχής.
Σε περίπτωση που το συνολικό διάστημα είναι αδικαιολόγητα μικρότερο του ελάχιστου οριζόμενου διαστήματος των δύο μηνών, ο φοιτητής θα πρέπει να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων (α δόση) που έχει λάβει.
Για μεγαλύτερο διάστημα από το αναγραφόμενο στη Σύμβαση Επιχορήγησης δεν δίνεται επιχορήγηση.

Επιχορήγηση διαστήματος άνω των τεσσάρων (4) μηνών/Παράταση πρακτικής άσκησης
Αίτημα για μεγαλύτερο διάστημα πρακτικής άσκησης στον φορέα υποδοχής με επιχορήγηση δεν γίνεται αποδεκτό από το Ίδρυμά μας. To αίτημα για παράταση μπορεί να εγκριθεί, χωρίς να δοθεί επιπλέον επιχορήγηση (ο φοιτητής θα καλύψει με δικά του χρήματα το επιπλέον διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα) και εφόσον, δεν έχει καλυφθεί το διάστημα των 12 μηνών (σπουδές/πρακτική) ανά κύκλο σπουδών (4 ετούς φοίτησης) ή το διάστημα 24 μηνών ανά κύκλο σπουδών (5ετούς/6ετούς φοίτησης).

Επισημαίνουμε ότι εάν εγκριθεί η παράταση της πρακτικής άσκησης, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος (αποστολή/υποβολή των δικαιολογητικών) θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του συνολικού διαστήματος συμμετοχής (διάστημα με επιχορήγηση + διάστημα παράτασης). Επομένως,  το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης θα δοθεί στο τέλος της συνολικής πρακτικής άσκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έγκριση της παράτασης χωρίς επιχορήγηση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ και να απευθυνθείτε στο ΤΕΔΣ.

Συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες
Οι φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν στην κινητικότατα πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία στον φορέα υποδοχής στη χώρα υποδοχής, λαμβάνουν μία συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα, εφόσον πληρούν ένα τουλάχιστον από τα οριζόμενα από το πρόγραμμα οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 250 ευρώ/μήνα ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Πρόσθετη επιχορήγηση φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες
Οι φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες είναι επιλέξιμοι να λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση βάσει πραγματικών εξόδων, εφόσον η προσωπική τους, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στη δραστηριότητα κινητικότητας για πρακτική άσκηση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη λήψη αυτής της πρόσθετης επιχορήγησης.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να είναι ατομικός ή οικογενειακός. Σε κάθε περίπτωση το όνομά του φοιτητή θα πρέπει να εμφανίζεται στους δικαιούχους.
Είναι προτιμότερο -αλλά όχι υποχρεωτικό- ο λογαριασμός που θα δηλώσει να είναι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου είναι και ο λογαριασμός του ΕΚΠΑ για το πρόγραμμα Erasmus+. 

Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού θα γίνεται στο εξής μέσω του ειδικού έντυπου του ΕΛΚΕ «Νέα Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Ε-ΔΠ-04-Ε9 / Ε-ΔΠ-04-Ε10».

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ  ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-forms ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ

Η διαδικασία υποβολής του είναι η εξής:

  • Σύνδεση στην πλατφόρμα e-forms https://eforms.elke.uoa.gr/login?returnUrl=%2Fhome
  • Εγγραφή νέου χρήστη στην e-forms (συναίνεση για τα στοιχεία που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα),
  • Σύνδεση μέσω taxis net, ακολουθεί η ταυτοποίηση και μετά ξανά σύνδεση μέσω taxis net
  • Κατόπιν από την e-forms επιλογή από τα Γενικά Έντυπα: Νέα Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Ε-ΔΠ-04-Ε9 / Ε-ΔΠ-04-Ε10. Συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων και επισύναψη αντίγραφου με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή pdf. (πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή στιγμιότυπο οθόνης /screenshot από το internet banking της τράπεζας, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN και δικαιούχοι)
  • Τέλος, Οριστικοποίηση της Δήλωσης και Αποσύνδεση από την πλατφόρμα.

Οδηγίες για Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (video)

Μετά από 2-3 ημέρες από την υποβολή της "Δήλωσης Φυσικού Προσώπου", στέλνεται αυτοματοποιημένο μήνυμα από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ με τον αριθμό πρωτοκόλλου. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η διοικητική υποστήριξη της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα και η έγκριση της επιχορήγησης γίνεται από το ΤΕΔΣ, ενώ η πίστωση των δόσεων της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή γίνεται από το Τμήμα Λογιστηρίου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ. Μετά την έκδοση από το ΤΕΔΣ της εντολής πληρωμής προς το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ, ο φοιτητής μπορεί να ενημερώνεται για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ένταλμα του Λογιστηρίου προς την τράπεζα, επικοινωνώντας:
- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση helpdesk[at]elke.uoa[dot]gr
- στο τηλέφωνο 210 727 5900, από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.