Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση » Διαδικασία επιλογής » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Έτος φοίτησης

Ακαδημαϊκή επίδοση

  • Προπτυχιακοί φοιτητές (ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο).
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές (ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο και ο βαθμός πτυχίου).
  • Διδακτορικοί φοιτητές (συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου και του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Γνώση της γλώσσας που απαιτεί ο φορέας υποδοχής

Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο η πολύ καλή γνώση (C1) της γλώσσας εργασίας του φορέα υποδοχής.
Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας στη γλώσσα εργασίας.
Οι τίτλοι γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ (Ειδικό Παράρτημα (Α2), Απόδειξη Γλωσσομάθειας)

Προηγούμενη μετακίνηση

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μέρος στη δράση Erasmus+ για σπουδές ή Erasmus+ για πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε κύκλο σπουδών έχουν χαμηλή προτεραιότητα.

Τόπος καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας

Οι φοιτητές με τόπο καταγωγής ή/και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα υποδοχής στην οποία θέλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα Erasmus+ έχουν χαμηλή προτεραιότητα.