Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση » Διαδικασία επιλογής » ηλεκτρονική αίτηση

Η Αίτηση Υποψηφιότητας γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (η οποία ενεργοποιείται κατά το διάστημα που αναγράφεται στην προκήρυξη).

Η Αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς από αυτήν θα αντληθούν στη συνέχεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και οι απαιτούμενες πληροφορίες για την έκδοση της Σύμβασης Επιχορήγησης.