Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση

Γενικές πληροφορίες

Η δραστηριότητα κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε προσφάτως αποφοιτήσαντες όλων των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Η προκήρυξη για την κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ανακοινώνεται κάθε χρόνο περίπου τον Μάρτιο. 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και αποστέλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης 

Η κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους και μπορεί να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στον φορέα υποδοχής, στη χώρα υποδοχής.
Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα/ινστιτούτο ή η εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής/διδακτορικής τους εργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί πρακτική άσκηση.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Επιλέξιμοι να συμμετέχουν στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση είναι

 • Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού έτους (από το 1ο έτος σπουδών) και διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως και την ημερομηνία επιλογής των φοιτητών και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση της μετακίνησης.
 • Προσφάτως αποφοιτήσαντες
  Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους (ενόσω διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα) και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους (ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου από το Τμήμα).

Εάν ο φοιτητής απωλέσει τη φοιτητική ιδιότητα πριν την επιλογή του, τότε η αίτηση του ακυρώνεται αυτόματα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 33 §12 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011), Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή οι φοιτητές επί πτυχίω θα πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματός τους για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη διατήρηση της φοιτητικής τους ιδιότητας.

Σημειώνεται ότι

 • οι φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών. Ωστόσο, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή, σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά.
 • Οι φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης άνω των 4 ετών (π.χ. Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Μουσικών Σπουδών), μπορούν να αιτηθούν για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+ συνολικά έως και 24 μήνες, και αυτοί όμως θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα έναντι αυτών που δεν έχουν συμμετάσχει ως τώρα στο πρόγραμμα.

Επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης για πρακτική άσκηση

Η κινητικότητα για πρακτική άσκηση  μπορεί να πραγματοποιηθεί από 1η  Οκτωβρίου 2024  έως και 31η Ιουλίου 2025.

Η λήξη της πρακτικής άσκησης εξαρτάται από το διάστημα που επιθυμεί ο φοιτητής να πραγματοποιήσει μία περίοδο πρακτικής άσκησης (πχ. 2 μήνες, 2.3 μήνες, 3.5 μήνες, 3.7 μήνες, 4 μήνες, κτλ.) αλλά όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου 2025.

Προσοχή
Μετακίνηση για πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριο 2025-Ιούλιο 2025).

Διάρκεια πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών (1ος κύκλος: προπτυχιακές σπουδές, 2ος κύκλος: μεταπτυχιακές σπουδές, 3ος κύκλος: διδακτορικές σπουδές) από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού μετακινήσεων και του είδους της μετακίνησης (σπουδές ή πρακτική).
Για τους φοιτητές που φοιτούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης άνω των 4 ετών (π.χ. Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Μουσικών Σπουδών) η διάρκεια μετακίνησης είναι από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Επίσης, η διάρκεια μετακίνησης για πρακτική άσκηση των πρόσφατων αποφοίτων συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των δώδεκα (12) μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση για σπουδές ή για πρακτική άσκηση χωρίς χρηματική επιχορήγηση (zero grant) καθώς και η παράταση των σπουδών ή της πρακτικής άσκησης χωρίς χρηματική επιχορήγηση (zero grant) συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των δώδεκα (12), ανά κύκλο σπουδών.

Ο ελάχιστος χρόνος μετακίνησης για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό είναι δύο (2) μήνες.

Επιχορηγούμενη διάρκεια πρακτικής άσκησης

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η διάρκεια κινητικότητας για πρακτική άσκηση με επιχορήγηση είναι από δύο (2) έως έξι (6) μήνες.

Επιλέξιμες χώρες υλοποίησης της κινητικότητας για πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές πρέπει να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας για πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία

 • σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+
  Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία
 • σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα:
  Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία, Τουρκία
 • σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα:
  Ανδόρα, Άγιος Μαρίνος, Κράτος της Πόλης του Βατικανού, Μονακό, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φερόες Νήσοι
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση στην Ελλάδα

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Επιλέξιμοι οργανισμοί
Επιλέξιμος φορέας υποδοχής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • πρεσβείες ή προξενικά γραφεία του κράτους μέλους της ΕΕ ή της συνδεδεμένης με το πρόγραμμα τρίτης χώρας του ιδρύματος αποστολής
 • μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Συμβούλιο της Ευρώπης
 • Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκού Κράτους
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • UNESCO
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ερευνητικό ινστιτούτο
 • ίδρυμα
 • νοσοκομείο
 • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • αντιπροσωπεία ή δημόσιος οργανισμός (μορφωτικό ινστιτούτο, σχολείο) της χώρας αποστολής
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης
 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτης χώρας συνδεδεμένης με το πρόγραμμα το οποίο διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο και έχει υπογράψει διοργανικές συμφωνίες με τους εταίρους του από κράτος της ΕΕ

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν αίτημα για να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης στα πανεπιστήμια της συμμαχίας CIVIS στην οποία είναι μέλος το ΕΚΠΑ (Aix-Marseille Université, Université Libre de Bruxelles, Universitatea din București, Universidad Autónoma de Madrid, Sapienza Università di Roma, Stockholms Universitet, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, University of Glasgow, Paris Lodron Universität Salzburg,  Université de Lausanne).

Μη επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση
Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:

 • θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος των μη επιλέξιμων οργανισμών είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο: www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm)
 • οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση

Επίσης, δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής οι φορείς ‘διαμεσολαβητές’ οι οποίοι αρχικά αποδέχονται τον φοιτητή για πρακτική άσκηση στον δικό τους φορέα στέλνοντάς του βεβαίωση αποδοχής (letter of acceptance) και στη συνέχεια, μετά την επιλογή του φοιτητή, τον τοποθετούν σε διαφορετικό φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμοι οι κάτωθι φορείς καθώς έχουν χαρακτηριστεί ως «μη αξιόπιστοι φορείς» από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ): DOCTUM, Futuro Digitale, DPoint Group, Robot4Work

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση για πρακτική άσκηση δεν προϋποθέτει την ύπαρξη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του φορέα υποδοχής σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus+. Ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια/ινστιτούτα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό τους, θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει είτε υπογεγραμμένη διμερής συμφωνία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα των αντίστοιχων Τμημάτων είτε να υπογραφεί μία μικρότερης διάρκειας συμφωνία μαζί με το Learning Agreement. Συνεπώς, ενέχει ο κίνδυνος να γίνει αποδεκτό το αίτημα του φοιτητή από τον καθηγητή αλλά ο φοιτητής να μην γίνει τελικά αποδεκτός από το Ίδρυμα.

Επίσης, ορισμένα πανεπιστήμια/ινστιτούτα θεωρούν ότι ο φοιτητής θα πρέπει να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο ως φοιτητής, ανεξάρτητα εάν πραγματοποιεί σπουδές ή πρακτική άσκηση, και ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής αφού πρώτα γίνει αποδεκτός από Καθηγητή του ιδρύματος υποδοχής.

Έτσι, προτείνουμε ότι ο φοιτητής θα πρέπει να στείλει το αίτημά του πρώτα στο αντίστοιχο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου ή Ινστιτούτου και όχι απευθείας σε Καθηγητή του Ιδρύματος ή σε συνεννόηση με τον Καθηγητή να ενημερωθεί το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου ή Ινστιτούτου, άμεσα.

Επίσης, ο φοιτητής θα πρέπει να ενημερωθεί από το ίδρυμα υποδοχής, άμεσα, εάν υπάρχει διαδικασία τελικής αποδοχής παρόλο που μπορεί να του έχει αποσταλεί Βεβαίωση Αποδοχής (Letter of Acceptance) αναγράφοντας τον όρο ‘with conditions’ ή ‘with some reservations’. 

Επισημαίνουμε ότι όταν κατατεθεί η Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προαναφερόμενες διεργασίες.

Προσοχή
Ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει με προσοχή το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης καθώς αλλαγή της έναρξης της πρακτικής άσκησης δεν είναι αποδεκτή παρά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή «ανωτέρας βίας» με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων. Αλλαγή διαστήματος ή μετακίνηση ημερομηνίας έναρξης λόγω ορκωμοσίας ή άλλων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων δεν γίνεται αποδεκτή.

 • Για τα σχολεία της χώρας αποστολής (αμιγή ελληνικά σχολεία στην ΕΕ) οι φοιτητές αποστέλλουν το αίτημα τόσο στο γραφείο συντονιστών εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του σχολείου ενδιαφέροντος όσο και στον Διευθυντή του Σχολείου.
 • Πρακτική άσκηση σε Ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό (πρεσβεία, προξενείο, μόνιμη αντιπροσωπεία) μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον προηγηθεί προκήρυξη από το Υπουργείο Εξωτερικών στο http://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές ακολουθούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που έχει θέσει το ΕΚΠΑ.

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δεν αναγνωρίζεται από όλα τα Τμήματα του ΕΚΠΑ. Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση τότε οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αυτής αποφασίζουν και δηλώνουν εκ των προτέρων εγγράφως στους φοιτητές και στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων αν θα αναγνωρίσουν όλο ή μέρος του διαστήματος της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η περίοδος της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αναγράφετε στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή. Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματός του τη Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία θα λάβει από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει συμπεριλαμβάνει τη Βεβαίωση Συμμετοχής στο βιογραφικό του.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  www.europa.eu/index_el.htm
Learning Opportunities and Qualifications in Europe  www.ec.europa.eu/ploteus/el
Supporting education and training in Europe and beyond
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_en.htm
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  www.europa.eu/index_el.htm
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-ΙΚΥ  www.iky.gr
Εθνικές Μονάδες ERASMUS+ ανά χώρα  www.iky.gr/epikoinwnia/erasmus
Euroguidance Network  www.euroguidance.eu