Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Πρακτική Άσκηση

Σύνδεσμος για την υποβολή των δικαιολογητικών των επιλεγμένων φοιτητών στο πλαίσιο της δράσης  Erasmus+ πρακτική άσκηση 2021-22

(κάνετε login με το mail σας και χρησιμοποιείστε τον κωδικό πρόσβασης που λάβατε όταν κάνατε την ηλεκτρονική αίτηση)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


 Η δράση ERASMUS+ πρακτική άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Σκοπός του προγράμματος

Μέσω της κινητικότητας για πρακτική άσκηση οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να:

  • Αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους
  • Συνδυάσουν τη γνώση με την εφαρμογή της σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας
  • Αναπτύξουν νέες δεξιότητες αναγκαίες στον κόσμο της εργασίας
  • Δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη
  • Βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους σε μία ξένη γλώσσα
  • Αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες
  • Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ζωή της χώρας υποδοχής

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας)

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία.

Συνεπώς, όσοι φοιτητές επιλέξουν ως φορέα πρακτικής άσκησης Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό/Ερευνητικό Ινστιτούτο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η συμμετοχή τους σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο ή σε διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου Καθηγητή θα αφορά μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και όχι παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση μέρους της μεταπτυχιακής/διδακτορικής τους εργασίας.

Διάρκεια πρακτικής άσκησης

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Erasmus+ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών*, συνολικά δώδεκα (12) μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού μετακινήσεων και του είδους της μετακίνησης (σπουδές ή πρακτική).

Για τους φοιτητές που φοιτούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης άνω των 4 ετών (π.χ. Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Μουσικών Σπουδών) η διάρκεια μετακίνησης είναι έως και 24 μήνες.

Συνεπώς, οι φοιτητές κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών μπορούν να μετακινηθούν διαδοχικά τόσο για πρακτική άσκηση όσο και για σπουδές μέχρι το μέγιστο όριο των δώδεκα (12) μηνών.

Ακολούθως, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ η διάρκεια μετακίνησης για πρακτική άσκηση των πρόσφατων αποφοίτων συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των δώδεκα (12) μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση για σπουδές ή για πρακτική άσκηση χωρίς χρηματική επιχορήγηση (zero grant) καθώς και η παράταση των σπουδών ή της πρακτικής άσκησης χωρίς χρηματική επιχορήγηση (zero grant) συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των δώδεκα (12), ανά κύκλο σπουδών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Erasmus+ ο ελάχιστος χρόνος μετακίνησης για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό είναι δύο (2) μήνες (ως "μήνας" νοούνται οι 30 μέρες). Επομένως, αν η επιχορήγηση είναι δίμηνης διάρκειας και ένας φοιτητής μείνει λιγότερο στο εξωτερικό, υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Προσοχή: Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η κάθε επιλέξιμη διάρκεια κινητικότητας για πρακτική άσκηση είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες.


* 1ος κύκλος: προπτυχιακές σπουδές, 2ος κύκλος: μεταπτυχιακές σπουδές, 3ος κύκλος: διδακτορικές σπουδές

Χώρες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση:

  • στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • στις χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)

Προσοχή: Η Ελβετία δεν συμμετέχει στη δράση Erasmus+ για πρακτική άσκηση.

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δεν αναγνωρίζεται από όλα τα Τμήματα του ΕΚΠΑ.  Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση τότε οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αυτής αποφασίζουν και δηλώνουν εκ των προτέρων εγγράφως στους φοιτητές και στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων αν θα αναγνωρίσουν όλο ή μέρος του διαστήματος της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η περίοδος της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αναγράφετε στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή.  Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματός του τη Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία θα λάβει από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει συμπεριλαμβάνει τη Βεβαίωση Συμμετοχής στο βιογραφικό του.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  www.europa.eu/index_el.htm

Learning Opportunities and Qualifications in Europe  www.ec.europa.eu/ploteus/el

Supporting education and training in Europe and beyond
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  www.europa.eu/index_el.htm

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-ΙΚΥ  www.iky.gr

Εθνικές Μονάδες ERASMUS+ ανά χώρα  www.iky.gr/epikoinwnia/erasmus

Euroguidance Network  www.euroguidance.eu