Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Πρακτική Άσκηση (Erasmus+ Traineeships)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) του προγράμματος Erasmus+, οι ακόλουθοι φορείς δεν είναι επιλέξιμοι για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, δεδομένου ότι δεν σέβονται τους κανόνες του Προγράμματος.

ΑGIFODENT (http://newagifodent.agifodent.es)

DOCTUM (http://www.doctum.es/)

ENSAMBLE STUDIO (https://www.ensamble.info)

HOTEL GINEBRA (http://www.hotelginebra.com.es/)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το πρόγραμμα ERASMUS+/TRAINEESHIPS επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με σκοπό να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Μέσω της κινητικότητας οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να:

 • Αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε επιχείρηση/οργανισμό του εξωτερικού
 • Δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη
 • Αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα
 • Βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους σε μία ξένη γλώσσα
 • Αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες
 • Εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης
 • Αναπτύξουν νέες φιλίες

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η επιλέξιμη διάρκεια κινητικότητας για πρακτική άσκηση είναι από 2 έως 4 μήνες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) που είναι:

 • εγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή πρόσφατα απόφοιτοι, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει αίτηση και να έχουν επιλεγεί όσο ακόμα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα*.

Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί στη διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά την αποφοίτησή τους

 • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα ERASMUS για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το παρελθόν είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών. Ωστόσο, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή, σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά. Επίσης, χαμηλή προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που θα επιλεγούν για κινητικότητα ERASMUS+ Σπουδές στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης άνω των 4 ετών (π.χ. Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Μουσικών Σπουδών), μπορούν να αιτηθούν για μετακίνηση με το Πρόγραμμα Erasmus+ συνολικά έως και 24 μήνες, και αυτοί όμως θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα έναντι αυτών που δεν έχουν συμμετάσχει ως τώρα στο πρόγραμμα.


* Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 33 §12 του Νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/6-9-2011), Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.  Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή οι φοιτητές επί πτυχίω θα πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματός τους για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη διατήρηση της φοιτητικής τους ιδιότητας.

ΧΩΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία καθώς και στις υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες δηλαδή στην Τουρκία και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ελβετία δεν συμμετέχει στο ERASMUS+ TRAINEESHIPS. 

Η εύρεση φορέα υποδοχής για πρακτική άσκηση αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Traineeships.  Συγκεκριμένα, οι φοιτητές δεν μπορούν να υποβάλουν αίτημα για κινητικότητα στο εξωτερικό για μία περίοδο πρακτικής άσκησης χωρίς να έχουν καταθέσει, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφά τους, Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα (Letter of Acceptance).

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ερευνητικό ινστιτούτο
 • ίδρυμα, νοσοκομείο
 • ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • αντιπροσωπεία ή δημόσιος οργανισμός (μορφωτικό ινστιτούτο, σχολείο) της χώρας αποστολής
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
 • εθνική διπλωματική αντιπροσωπεία (πρεσβεία, προξενείο)
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης 

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:

 • ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών
 • οργανισμοί/ιδρύματα που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως οι εθνικοί οργανισμοί (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

O αναλυτικός κατάλογος των παραπάνω οργανισμών είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο: www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση σε πανεπιστήμιο αφορά μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με τη συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο έργο ή την παροχή βοηθητικής εργασίας στο πρόγραμμα διδασκαλίας συγκεκριμένου καθηγητή και όχι παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση μεταπτυχιακής/διδακτορικής εργασίας.

Επίσης, σημειώνεται ότι για την κινητικότητα πρακτικής άσκησης δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Φορέα Υποδοχής όπως προβλέπεται στην κινητικότητα για σπουδές. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση σε Οργανισμούς ή άλλους Φορείς σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση. 

Η μηνιαία επιχορήγηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

 

 

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης
(€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία

600

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

550

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

500

Επισημαίνεται ότι οι μηνιαίες επιχορηγήσεις δεν αποσκοπούν στην πλήρη κάλυψη των εξόδων διαμονής κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ). Η επιχορήγηση καλύπτει τις επιπρόσθετες ειδικές δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την μετάβαση/επιστροφή και την παραμονή των φοιτητών αυτών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των φοιτητών με αναπηρία υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δεν δικαιούνται προσαύξηση επί της μηνιαίας επιχορήγησης.

Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις:

Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης από το ΕΚΠΑ κατατίθεται στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής το 80% του ποσού της υποτροφίας που δικαιούται.

Το υπόλοιπο 20% του ποσού κατατίθεται μετά τη λήξη της περιόδου της κινητικότητας και αφού ο υπότροφος προσκομίσει στο αρμόδιο γραφείο ERASMUS τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα Υποδοχής, υποβάλει ηλεκτρονικά την Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης και πραγματοποιήσει το τελικό Διαδικτυακό Τεστ Αξιολόγησης Επιπέδου του στη γλώσσα εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν, πέραν της υποτροφίας για πρακτική άσκηση περιφερειακή, εθνική ή οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση διαχειριζόμενη από άλλον οργανισμό εκτός του εθνικού οργανισμού (πχ. υπουργείο ή περιφερειακές αρχές).  Δηλαδή, υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την υποτροφία ERASMUS.

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν οικονομική επιχορήγηση από τον Φορέα της πρακτικής άσκησης χωρίς αυτή να επηρεάζει την υποτροφία ERASMUS.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μια σημαντική καινοτομία του Erasmus+, είναι ότι παρέχει στους φοιτητές που συμμετέχουν στην κινητικότητα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους.* Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα εργασίας και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητές στην εκάστοτε ξένη γλώσσα μέσω διαδικτυακών μαθημάτων.

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη απαρτίζεται από το Αρχικό διαδικτυακό (on line) τεστ αξιολόγησης επιπέδου τους στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας, τα Διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας και το Τελικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης επιπέδου τους στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας.
Τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας είναι προαιρετικά, ενώ υποχρεωτικά είναι και τα δύο τεστ αξιολόγησης του επιπέδου της γλώσσας εργασίας μόνο για τους φοιτητές που έλαβαν στο πρώτο τεστ μέχρι και C1. Όσοι φοιτητές έλαβαν C2 στο πρώτο τεστ δεν υποβάλονται σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα Τμήματα είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν την περίοδο της πρακτικής άσκησης στο Παράρτημα Διπλώματος το οποίο χορηγείται στους φοιτητές μαζί με τη λήψη του πτυχίου τους. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης εκδίδει Βεβαίωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+TRAINEESHIPS.

Οι φοιτητές που διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης καταθέτουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής στη γραμματεία του Τμήματός τους προκειμένου η πρακτική άσκηση να αναγραφεί στο Παράρτημα Διπλώματος.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση ως απόφοιτοι περιλαμβάνουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής στο προσωπικό τους αρχείο.

 

Σημειώνεται ότι εάν το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση τότε οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αυτής αποφασίζουν και δηλώνουν εκ των προτέρων εγγράφως στους  φοιτητές και στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων αν θα αναγνωρίσουν όλο ή μέρος του διαστήματος της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ TRAINEESHIPS.

 


Τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας διατίθενται για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Ολλανδική γλώσσα. Εξαιρούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ως μητρική γλώσσα μία από τις προαναφερόμενες γλώσσες.