Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διεθνής Kινητικότητα » Πληροφορίες για τη συμμετοχή φοιτητών

Προϋποθέσεις συμμετοχής φοιτητών

Οι φοιτητές για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α’ εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
 • Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας, ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται από το ΕΚΠΑ, το επίπεδο Β2, δηλαδή η καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του).
 • Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση των αντίστοιχων διπλωμάτων. Φοιτητές που δεν κατέχουν το αντίστοιχο δίπλωμα όταν κάνουν αίτηση συμμετοχής δεν είναι επιλέξιμοι. Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.
 • Για τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων που δεν κατέχουν δίπλωμα γλωσσομάθειας πρέπει να βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος η πολύ καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.

Η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό είναι ο βασικός σκοπός του προγράμματος και επιτυγχάνεται ως εξής: Οι φοιτητές επιλέγουν από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση σπουδών που ολοκληρώνονται εντός τριμήνου. Η  αναγνώριση των σπουδών γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών αυτών μονάδων με μαθήματα του Τμήματός τους, εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Οι επιλεχθέντες για μετακίνηση, κατόπιν, συμβουλεύονται τις παρακάτω πληροφορίες και ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν και μετά τη μετακίνησή τους.

Οικονομική επιχορήγηση

Το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα προβλέπει τη χορήγηση μηνιαίας επιχορήγησης και επιχορήγησης για τα έξοδα ταξιδίου  στους  φοιτητές που  έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν  στο  πλαίσιο του προγράμματος. Η επιχορήγηση έχει ως στόχο τη  συμβολή  στην  κάλυψη  των έκτακτων  δαπανών  που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδιού, και την κάλυψη της διαφοράς του κόστους διαβίωσης μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Ως ελάχιστο επιλέξιμο διάστημα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο υποδοχής ορίζονται οι 3 μήνες.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που θα μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχεται στα 700 ευρώ ανά μήνα. Η μηνιαία αποζημίωση αναφέρεται ενδεικτικά σε μηνιαία βάση. Στην πράξη υπολογίζεται ανά ημέρα και προσαρμόζεται στο τέλος στο ακριβές διάστημα ημερών που παραμένουν οι φοιτητές στο εξωτερικό. Στους φοιτητές παρέχεται επίσης επιχορήγηση για τα έξοδα ταξιδίου ανά χώρα προορισμού όπως φαίνεται παρακάτω:

Χώρα προορισμού

Μηνιαία επιχορήγηση

Επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδίου

Γεωργία

700 €

275 €

Ιορδανία

700 €

275 €

Ισραήλ

700 €

275 €

Κίνα

700 €

820 €

Ουκρανία

700 €

275 €

Ρωσική Ομοσπονδία

700 €

360 €


Η καταβολή της συνολικής επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή γίνεται σε δύο δόσεις: Το 80% της συνολικής επιχορήγησης κατατίθεται στον λογαριασμό του πριν την αναχώρηση για το εξωτερικό εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως στο ΤΕΔΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και το υπόλοιπο 20% κατά την λήξη της περιόδου της κινητικότητας, αφού υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα και ελεγχθούν από το ΤΕΔΣ.

Ασφάλιση στη χώρα υποδοχής

Οι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη και να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα υποδοχής όσον αφορά την ασφάλιση υγείας, γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος.

Το ΕΚΠΑ οφείλει να επισημαίνει τι είναι υποχρεωτικό και τι προαιρετικό ως προς τις ασφαλιστικές καλύψεις. Στην προκειμένη περίπτωση, υποχρεωτική είναι η ασφάλιση υγείας. Οι φοιτητές οφείλουν λοιπόν να είναι εφοδιασμένοι με τη βασική ασφάλιση υγείας καθώς και με ιδιωτική ασφάλιση υγείας η οποία θα καλύπτει και τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού. Οι δαπάνες ασφάλισης καλύπτονται από τους ίδιους τους φοιτητές από την επιχορήγηση που λαμβάνουν για τη πραγματοποίηση της δραστηριότητας κινητικότητας. 

Είναι υποχρέωση του ΕΚΠΑ να διασφαλίζει ότι οι φοιτητές έχουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Ως εκ τούτου το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα από τα δικαιολογητικά που υποβάλουν πριν την μετακίνησή τους.

Θεώρηση εισόδου (Visa)

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να μεταβούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις παραμονής στις χώρες αυτές και για τις απαιτήσεις έκδοσης βίζας.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθύνονται στα Προξενεία των χωρών που τους ενδιαφέρουν στην Ελλάδα ή να επισκέπτονται τις διαδικτυακές σελίδες τους για να ενημερώνονται για την υποχρέωση ή μη έκδοσης visa και τη σχετική διαδικασία, η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου Εξωτερικών:

www.mfa.gr/xenes-arhes-stin-ellada.html και
http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/theoriseis-gia-ellines-pou-taxidevoun-sto-exoteriko/.

Στέγαση στο πανεπιστήμιο υποδοχής

Η στέγαση αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει οι φοιτητές να φροντίσουν σε απευθείας συνεννόηση με το πανεπιστήμιο υποδοχής καθώς αυτό είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για να προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις. Σε πολλά πανεπιστήμια προσφέρεται η επιλογή των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την πιο οικονομική λύση, ενώ σε άλλα, προσφέρεται η επιλογή ενοικίασης δωματίου σε διαμέρισμα.

Οι φοιτητές πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης για τη στέγαση τηρώντας αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες και τον τρόπο υποβολής που ισχύει σε κάθε πανεπιστήμιο.

Διαδικασία συμμετοχής

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί στέλνουν στο email του ΤΕΔΣ erasmus[at]uoa[dot]gr,  τα στοιχεία τους, την αναλυτική τους βαθμολογία στα αγγλικά και ένα προσχέδιο του Learning Agreement for Studies με τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής και τα οποία θα αντιστοιχιστούν και αναγνωριστούν στο ΕΚΠΑ (πληροφορίες για το Learning Agreement και οδηγίες για την συμπλήρωσή του, δείτε εδώ).

Αμέσως μετά, το ΤΕΔΣ στέλνει τα nominations επισυνάπτοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά των φοιτητών στα πανεπιστήμια υποδοχής.

Μόλις τα πανεπιστήμια υποδοχής αποδεχτούν τα nominations, οι επιλεγμένοι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα, τα οποία θα πρέπει να γίνουν σχεδόν ταυτόχρονα:

 • Να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής και όποια άλλα δικαιολογητικά ζητά το πανεπιστήμιο υποδοχής ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία και τις προθεσμίες που υποδεικνύονται σύμφωνα με email που τους στέλνεται από αυτό μετά την εξέταση του nomination και την αποδοχή τους.
 • Έως τις 30 Νοεμβρίου, να μεταφορτώσουν στην πλατφόρμα του ΕΚΠΑ τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση Erasmus+:
 1. Ηλεκτρονική αίτηση επιχορήγησης. Για τις οδηγίες συμπλήρωσης δείτε εδώ.
 2. Learning Agreement for Studies, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των δυο πανεπιστημίων. Στην περίπτωση που το πανεπιστήμιο υποδοχής καθυστερεί να επιστρέψει υπογεγραμμένο το Learning Agreement, πρέπει να  κατατεθεί στο ΤΕΔΣ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έστω από τον φοιτητή και τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο στο ΕΚΠΑ. Όταν κατόπιν ο φοιτητής λάβει το υπογεγραμμένο και από το πανεπιστήμιο υποδοχής, θα το μεταφορτώσει κι αυτό.
 3. Αποδεικτικό του πανεπιστημίου υποδοχής, πχ. e-mail, απόσπασμα ιστοσελίδας ή οδηγού σπουδών κ.λπ. για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου σπουδών  συμπεριλαμβανομένων των ημερών υποδοχής (orientation days) και της α’ εξεταστικής περιόδου.
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του φοιτητή, στο οποίο εμφανίζεται   το    IBAN   του  λογαριασμού    και  το   ονοματεπώνυμο  του  φοιτητή ως δικαιούχου. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο τραπέζης, μπορεί να προσκομιστεί εκτύπωση από την ιστοσελίδα του internet banking της τράπεζας ή οποιαδήποτε άλλη εκτύπωση από την τράπεζα, όπου θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία. Για τη διευκόλυνση της πληρωμής σας, σε περίπτωση που στο παρελθόν έχετε δηλώσει στον ΕΛΚΕ αριθμό λογαριασμού, παρακαλούμε να δηλώσετε και πάλι τον ίδιο.
 5. Διαβατήριο σε ισχύ.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υπότροφος έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος Erasmus+ που αναφέρονται στην από 26.01.2016 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και ότι θα επιστρέψει τυχόν οφειλόμενο μέρος ή το σύνολο της εισπραχθείσας υποτροφίας, εάν αυτό του ζητηθεί με βάση την παραπάνω απόφαση. Περισσότερα στην ενότητα Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ για το πρόγραμμα.
 7. Αντίγραφα -όχι επικυρωμένα- των πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.

Προσοχή: η πρωτότυπη Αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση με τις πρωτότυπες υπογραφές πρέπει να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή στο ΤΕΔΣ μετά από συνεννόηση.

Ειδικά για τους υποψήφιους διδάκτορες, η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο του Τμήματος φοίτησης στο οποίο θα αναφέρεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής και το θέμα της διατριβής, καθώς επίσης η έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του. Σημειώνεται ότι η απόφαση για τον ορισμό της Τριμελούς Επιτροπής πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών στο εξωτερικό.

‘Εως τις 15 Ιανουαρίου οι φοιτητές πρέπει επίσης να μεταφορτώσουν:

 1. Φωτοτυπία του Ασφαλιστήριου συμβολαίου το οποίο να καλύπτει τη βασική ασφάλιση υγείας καθώς και περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού.
 2. Φωτοτυπία της θεώρησης εισόδου (visa) εφόσον απαιτείται
 3. Παραστατικά εισιτηρίων: Το εισιτήριο και η απόδειξη πληρωμής. Αν πρόκειται για ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket), υποβάλλεται το email έκδοσης του εισιτηρίου στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός του και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του (τόπος μετακίνησης και χρόνος αναχώρησης και επιστροφής) καθώς και αντίγραφο της πληρωμής, είτε αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας του φοιτητή, με την οποία έγινε η συναλλαγή.

Μετά την κατάθεση της Αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών και μετά την επεξεργασία τους από το ΤΕΔΣ, στέλνεται μέσω e-mail σε μορφή επεξεργάσιμου pdf η Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα, μερικώς προσυμπληρωμένη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι φοιτητές στην αίτησή τους. Η Σύμβαση τυπώνεται σε τρία αντίτυπα, υπογράφεται και κατατίθεται από τους φοιτητές στο ΤΕΔΣ.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύπτει ακύρωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ οι φοιτητές οφείλουν να το δηλώσουν και να το αιτιολογήσουν αμέσως στέλνοντας email στο erasmus[at]uoa[dot]gr. Ταυτόχρονα, πρέπει να ειδοποιηθεί α) ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος στο ΕΚΠΑ και β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Άφιξη στο πανεπιστήμιο υποδοχής

Τις πρώτες ημέρες άφιξής τους στη χώρα υποδοχής, οι φοιτητές πρέπει να μεταφορτώσουν στην πλατφόρμα του ΕΚΠΑ τις κάρτες επιβίβασης (boarding passes) του ταξιδιού τους προς το πανεπιστήμιο υποδοχής.

Επίσης, πρέπει να φροντίσουν να υπογραφεί το πρώτο μέρος του εντύπου Certificate οf Study Period at Host Institution. Το δεύτερο μέρος του εντύπου πρέπει να υπογραφεί στο τέλος των σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής και να κατατεθεί στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής, προκύψουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών που είχαν επιλέξει οι φοιτητές πριν την αναχώρησή τους και είχε αναγραφεί στο πρώτο μέρος του Learning Agreement “Before the Mobility”, πρέπει να συμπληρωθεί σε συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των δυο πανεπιστημίων το δεύτερο μέρος του Learning Agreement, “During the Mobility” (πίνακες A2 και B2) και να μπουν οι απαιτούμενες υπογραφές στο μέρος Commitment. Σκαναρισμένα αντίγραφα γίνονται δεκτά. Το During the Mobility του Learning Agreement, όπως και το Before the Mobility, κατατίθενται στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά το τέλος των σπουδών στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα

Στην αρχή του τελευταίου μήνα της περιόδου σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής, οι φοιτητές πρέπει:

 1. να μεταφορτώσουν στην πλατφόρμα του ΕΚΠΑ φωτοτυπία του εισιτηρίου επιστροφής και της απόδειξης αγοράς του.
 2. να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την τελική έκθεση συμμετέχοντα – EU online survey, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβουν. Προθεσμία υποβολής της EU survey: 10 ημέρες από τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος. Επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα, οι φοιτητές παρακαλούνται να ελέγχουν και τον φάκελο των ανεπιθύμητων/spam του inbox.

Μετά τη λήξη των σπουδών στο εξωτερικό, εντός 20 ημερών, πρέπει να κατατεθούν στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω:

 1. οι κάρτες επιβίβασης (boarding passes), πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές άφιξης και αναχώρησης.
 2. το Certificate οf Study Period at Host Institution. Το πρώτο μέρος του εγγράφου, Certificate of Enrollment, συμπληρώνεται και υπογράφεται κατά την άφιξη και εγγραφή στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Το δεύτερο μέρος, Certificate of Completion of Studies,  συμπληρώνεται και υπογράφεται κατά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
  Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που θα αναγράφονται γιατί καθορίζουν το διάστημα σπουδών βάση του οποίου προκύπτει το τελικό χρηματικό ποσό της επιχορήγησης.  Αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβαση επιχορήγησης, τότε αναπροσαρμόζεται το 20% είτε ζητείται επιστροφή μέρους του 80%. Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα, δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της αρχικής χρηματοδότησης και οι πρόσθετες ημέρες παραμονής στο πανεπιστήμιο υποδοχής αναγράφονται ως 0 grant.
 3. το Learning Agreement for Studies/Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές, τα μέρη Before the mobility, αλλά και During the mobility, σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις στο αρχικό πρόγραμμα σπουδών, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.
 4. το Transcript of Records, το οποίο εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και περιέχει τα μαθήματα που παρακολούθησαν οι φοιτητές, τους βαθμούς και τα ects credits που έλαβαν.
  Όλοι οι φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στο Learning Agreement For Studies, να εξετασθούν σε αυτά και να προσπαθήσουν να επιτύχουν σε όλα, ώστε να έχουν δηλαδή συνολικά μια ικανοποιητική επίδοση, αξιοποιώντας το χρόνο της περιόδου Erasmus, με στόχο την αναγνώριση των σπουδών τους. Στην περίπτωση παρακολούθησης μαθημάτων και συμμετοχής σε εξετάσεις, στο Transcript of Records αναγράφονται όλα τα μαθήματα που παρακολουθήσαν, αυτά στα οποία εξετάσθηκαν, ο βαθμός που έλαβαν και τα αντίστοιχα ECTS credits. Στην περίπτωση φοιτητών που θα εκπονήσουν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής μέρος ή σύνολο πρακτικής/κλινικής άσκησης, πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, η οποία δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο Transcript of records, πρέπει να προσκομίσουν στο ΤΕΔΣ Έκθεση Αξιολόγησης/προόδου της εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο υποδοχής από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Πανεπιστημίου υποδοχής με αναγραφή βαθμολογίας και των αντίστοιχων ECTS credits.
 5. το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών το οποίο πιστοποιεί την αναγνώριση των μαθημάτων, των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
  Μετά την παραλαβή του Transcript of Records από το Πανεπιστήμιο υποδοχής οι φοιτητές προσκομίζουν το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών στον ακαδημαϊκό υπεύθυνό τους στο ΕΚΠΑ, ούτως ώστε να γίνει η αντιστοιχία σύμφωνα με το Learning Agreement for studies. Ο υπεύθυνος καθηγητής και ο/η Γραμματέας του Τμήματος υπογράφουν το Πιστοποιητικό και καταχωρούνται οι βαθμοί των μαθημάτων στο my_studies. Η Γραμματεία του Τμήματός κρατά ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Σπουδών και το πρωτότυπο κατατίθεται στο ΤΕΔΣ.

Η πίστωση του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης γίνεται εφόσον έχουν κατατεθεί/υποβληθεί όλα τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελεγχθεί από το ΤΕΔΣ. Κατά τον έλεγχο λαμβάνεται υπόψη αν ο φοιτητής διένυσε μια επιτυχή περίοδο σπουδών στο εξωτερικό και έλαβε τουλάχιστον 10 ECTS credits/πιστωτικές μονάδες καθώς και η τελική διάρκεια των σπουδών του εκεί. Σε περίπτωση που προκύψει είτε ότι έλαβε λιγότερα από 10 ECTS credits είτε ότι η διάρκεια σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής ήταν μικρότερη από την αναγραφόμενη στη Σύμβαση επιχορήγησης, το ΤΕΔΣ προχωράει σε συμψηφισμό του υπολειπόμενου 20% της επιχορήγηση.