Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διεθνής Kινητικότητα » Πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών προσωπικού

Πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών προσωπικού

Οι επιλεχθέντες για μετακίνηση, πρέπει αφού συμβουλευτούν τις παρακάτω πληροφορίες, να  ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται και να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν και μετά τη μετακίνησή τους.

Οικονομική επιχορήγηση 

Οι διαθέσιμες κινητικότητες για εξερχόμενους καθηγητές που επιχορηγούνται αφορούν μετακινήσεις για διδασκαλία μικρής διάρκειας 5 ημερών, με ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας τις 8 ώρες ανά εβδομάδα.

Από το πρόγραμμα προβλέπεται επιχορήγηση για την ημερήσια κάλυψη δαπανών ατομικής υποστήριξης για 5 ημέρες συν 2 ημέρες για τη μετάβαση και την επιστροφή -μία ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου διδασκαλίας και μία ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου διδασκαλίας- η οποία ανέρχεται στα 180 €.

Στην περίπτωση που ημέρα ταξιδίου συμπίπτει με ημέρα διδασκαλίας, η επιχορήγηση μειώνεται ανάλογα. 

Επίσης, παρέχεται επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδιού η οποία είναι ανεξάρτητη από το  πραγματικό κόστος της μετακίνησης και ορίζεται ανά χώρα προορισμού ως ακολούθως:

Χώρα προορισμού

Ημερήσια αποζημίωση για δαπάνες ατομικής υποστήριξης

Επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδίου

Γεωργία

180 €

275 €

Ιορδανία

180 €

275 €

Ισραήλ

180 €

275 €

Κίνα

180 €

820 €

Ρωσική Ομοσπονδία

180 €

360 €

Ουκρανία

180 €

275 €


Η  χρηματοδότηση της μετακίνησης κατατίθεται στο λογαριασμού του συμμετέχοντα και καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

Η πρώτη δόση, ανέρχεται στο 80% της συνολικής χρηματοδότησης (ημερήσια αποζημίωση και επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδιού) και καταβάλλεται πριν από τη μετακίνηση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης επιχορήγησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει προσκομίσει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η δεύτερη δόση, ανέρχεται στο υπόλοιπο ποσό συνολικής της χρηματοδότησης και καταβάλλεται  μετά τη μετακίνηση, αφού υποβληθούν από τον δικαιούχο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της μετακίνησης. Η εκτίμηση του υπολειπόμενου ποσού (20% ή λιγότερο) θα γίνει μετά την αξιολόγηση της τελικής περιόδου κινητικότητας. Το ΕΚΠΑ έχει στη διάθεσή του 45 ημερολογιακές ημέρες για την έκδοση εντάλματος είσπραξης, σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή καταβεβλημένου ποσού.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να αποδεικνύει τις πραγματικές ημέρες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας, βασιζόμενος στο Πιστοποιητικό διδασκαλίας ή επιμόρφωσης /Certificate of teaching or training που χορηγείται από το Ίδρυμα υποδοχής κατά την λήξη της κινητικότητας. Ως αποδεικτικό της μετακίνησης θα πρέπει να προσκομίζει τις κάρτες επιβίβασης και τα εισιτήρια, στα οποία θα αναγράφεται ο τόπος μετακίνησης και ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν πραγματοποιήσει την κινητικότητα και δεν ανταποκριθεί στους όρους της Σύμβασης, μέρος ή το σύνολο της επιχορήγησης θα επιστραφεί. Εν τούτοις, η επιστροφή της επιχορήγησης δεν θα αναζητηθεί στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας για λόγους ανωτέρας βίας.

Ασφάλιση στη χώρα υποδοχής

Ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη και να ενημερώνεται εκ των προτέρων για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα υποδοχής όσον αφορά την ασφάλιση υγείας, γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος.

Το ΕΚΠΑ οφείλει να επισημαίνει στους συμμετέχοντες τι είναι υποχρεωτικό και τι προαιρετικό ως προς τις ασφαλιστικές καλύψεις. Στην προκειμένη περίπτωση, υποχρεωτική είναι η ασφάλιση υγείας. Ο συμμετέχων οφείλει λοιπόν να είναι εφοδιασμένος με τη βασική ασφάλιση υγείας καθώς και με ιδιωτική ασφάλιση υγείας η οποία θα καλύπτει και τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού.

Οι δαπάνες ασφάλισης καλύπτονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες από την επιχορήγηση που λαμβάνουν για τη πραγματοποίηση της δραστηριότητας κινητικότητας.

Είναι υποχρέωση του ΕΚΠΑ να διασφαλίζει ότι ο συμμετέχων έχει ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Ως εκ τούτου το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα από τα δικαιολογητικά που υποβάλει πριν την μετακίνησή του.

Θεώρηση εισόδου (visa)

Ο συμμετέχων πρέπει να επικοινωνήσει με την Πρεσβεία/Προξενείο της χώρας του πανεπιστημίου υποδοχής προκειμένου να ενημερωθεί για την υποχρέωση ή μη έκδοσης visa και τη σχετική διαδικασία. Συνήθως, ζητείται ένα έγγραφο αποδοχής από το πανεπιστήμιο υποδοχής, σκαναρισμένο ή πρωτότυπο.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου Εξωτερικών:
http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/theoriseis-gia-ellines-pou-taxidevoun-sto-exoteriko/ 

Για την εύρεση των Πρεσβειών/Προξενείων δείτε στην ίδια ιστοσελίδα το αρχείο "Ξένες αρχές στην Ελλάδα".

Διαδικασία συμμετοχής

Οι επιλεχθέντες για μετακίνηση, πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία υποβάλλοντας εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν και μετά τη μετακίνησή τους.

Έως τις 15 Ιανουαρίου πρέπει να μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου μας για το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση εξερχόμενου προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση
  Η Aίτηση είναι αρχείο μορφής επεξεργάσιμου pdf, το οποίο πρέπει πριν από την συμπλήρωσή του να το κατεβάσετε και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας μόνο με Adobe Acrobat Reader (τελευταία έκδοση) και όχι με άλλους pdf readers σε περιβάλλον Windows. Παρακαλούμε, μην χρησιμοποιήσετε Mac, tablet iPad ή smart phones. Αφού αποθηκεύσετε το κενό αρχείο, κλείστε όλους τους internet browsers και κατόπιν ανοίξτε το αποθηκευμένο αρχείο και επεξεργαστείτε το. Στο τέλος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο επάνω μέρος του αρχείου για Αποθήκευση, Έλεγχο και τέλος Επικύρωση. Μετά την Επικύρωση, εμφανίζεται ένας μοναδικός αριθμός στο πεδίο Αριθμός Επικύρωσης, και τότε θεωρείται ότι έχει γίνει επιτυχής συμπλήρωση της Αίτησης.
 2. Επιστολή πρόσκλησης από το Πανεπιστήμιο υποδοχής (Invitation letter).
 3. Επιστολή επιλογής από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος του ΕΚΠΑ (Nomination letter).
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση άλλου αποδεικτικού των στοιχείων του λογαριασμού από την τράπεζα, π.χ. μέσω e banking. Για τη διευκόλυνση της πληρωμής σας, σε περίπτωση που στο παρελθόν έχετε δηλώσει στον ΕΛΚΕ αριθμό λογαριασμού, παρακαλούμε να δηλώσετε και πάλι τον ίδιο.
 5. Το Mobility agreement for teaching or training (Συμφωνία κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση) υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα, τον Πρόεδρο/Κοσμήτορα και το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
 6. Φωτοτυπία του διαβατηρίου.

Δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της μετακίνησης πρέπει να μεταφορτωθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου υγείας.
 2. Φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς εισιτηρίου που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του συμμετέχοντα και του εισιτηρίου με όλες τις λεπτομέρειες του.
 3. Φωτοτυπία της θεώρησης εισόδου (visa) εφόσον απαιτείται.

Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, το ΤΕΔΣ αποστέλλει στον συμμετέχοντα μέσω e-mail τη Σύμβαση Επιχορήγησης προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για διδασκαλία ή επιμόρφωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε τρία πρωτότυπα υπογεγραμμένα αντίτυπα στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης του πρώτου μέρους (80%) της επιχορήγησης. 

Μετά τη λήξη της κινητικότητας και εντός μιας εβδομάδας πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ (1 και 2 πρωτότυπα, 3 και 4 online) για να χορηγηθεί το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης: 

 1. Το Certificate of teaching or training που εκδίδεται από το πανεπιστήμιο υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες διδασκαλίας στο εξωτερικό καθώς και το σύνολο των διδακτικών ωρών. Προσοχή: η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού πρέπει να είναι μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου κινητικότητας.
 2.  Τα παραστατικά των εισιτηρίων 
  - Απόκομμα εισιτηρίου
  - Πρωτότυπη απόδειξη πώλησης εισιτηρίου (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, προσκομίζονται είτε το αντίγραφο της συναλλαγής, είτε αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας, με την οποία έγινε η συναλλαγή)
  - Αντίγραφα ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου
  -Κάρτες επιβίβασης (boarding passes), πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές
 3. Να συμπληρωθεί από τον συμμετέχοντα ηλεκτρονικά η «Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα-EU on line survey» μετά από email που θα σταλεί απευθείας από τη σχετική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμπλήρωση της EU online survey είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα είναι σκόπιμο να ελέγχεται και ο φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (junk/spam).
 4. Στο πλαίσιο της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας, ο συμμετέχων πρέπει να μεταφορτώσει στην πλατφόρμα του ΤΕΔΣ σύντομη έκθεση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό.