Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διεθνής Kινητικότητα ERASMUS+ μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων/ΚΑ107 » Διαδικασία συμμετοχής εξερχόμενων καθηγητών

Διαδικασία συμμετοχής επιλεχθέντων εξερχόμενων καθηγητών

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν και μετά τη μετακίνησή τους.

  Δύο μήνες πριν από την αναχώρηση πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Επιστολή πρόσκλησης από το Πανεπιστήμιο υποδοχής (Invitation letter)
 2. Επιστολή επιλογής από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος του ΕΚΠΑ (Nomination letter)
 3. Ηλεκτρονική Αίτηση εξερχόμενου μέλους ΔΕΠ για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα
  Η Aίτηση είναι αρχείο μορφής επεξεργάσιμου pdf, το οποίο πρέπει πριν από την συμπλήρωσή του να το κατεβάσετε και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας μόνο με Adobe Acrobat Reader (έκδοση 10 ή μεταγενέστερη) και όχι με άλλους pdf readers σε περιβάλλον Windows. Παρακαλούμε, μην χρησιμοποιήσετε Mac, tablet iPad ή smart phones. Αφού αποθηκεύσετε το κενό αρχείο, κλείστε όλους τους internet browsers και κατόπιν ανοίξτε το αποθηκευμένο αρχείο και επεξεργαστείτε το. Στο τέλος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο επάνω μέρος του αρχείου για Αποθήκευση, Έλεγχο και τέλος Επικύρωση. Μετά την Επικύρωση, εμφανίζεται ένας μοναδικός αριθμός στο πεδίο Αριθμός Επικύρωσης, και τότε θεωρείται ότι έχει γίνει επιτυχής συμπλήρωση της Αίτησης.
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση άλλου αποδεικτικού των στοιχείων του λογαρισμού από την τράπεζα (π.χ. μέσω e banking).
 5. Η Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία (Mobility Agreement For Teaching) υπογεγραμμένη από τον Συμμετέχοντα, τον Πρόεδρο/Κοσμήτορα και το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
 6. Φωτοτυπία του διαβατηρίου


  40 ημέρες πριν από την αναχώρηση πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου (ΑΣΦΑΛΙΣΗ)
 2. Φωτοτυπία του εισιτηρίου και της απόδειξης πώλησης, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του Συμμετέχοντα
 3. Φωτοτυπία της θεώρησης εισόδου (VISA) εφόσον απαιτείται
 4. Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, το ΤΕΔΣ αποστέλλει στον Συμμετέχοντα μέσω e-mail τη Σύμβαση Επιχορήγησης προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για διδασκαλία, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε τρία πρωτότυπα υπογεγραμμένα αντίτυπα στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προχρηματοδότησης ύψους 80% του συνόλου. 


  Μετά την επιστροφή και εντός μιας εβδομάδας πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ για να χορηγηθεί το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20%:

 1. To CERTIFICATE OF TEACHING / Πιστοποιητικό Διδασκαλίας που εκδίδεται από το Ίδρυμα υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες διδασκαλίας στο εξωτερικό καθώς και το σύνολο των διδακτικών ωρών. 
 2. Τα παραστατικά των εισιτηρίων 
  - Απόκομμα αεροπορικού εισιτηρίου
  - Πρωτότυπη απόδειξη πώλησης εισιτηρίου (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, προσκομίζονται είτε το αντίγραφο της συναλλαγής, είτε αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας, με την οποία έγινε η συναλλαγή)
  - Αντίγραφα ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου
  - Κάρτες επιβίβασης, πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές (boarding passes)
 3. Να συμπληρωθεί από τον Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η «Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα-EU on line survey» μετά από email που θα σταλεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμπλήρωση της Τελικής Έκθεσης είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου (20%) της επιχορήγησης και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα είναι σκόπιμο να ελέγχετε και το φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (SPAM), καθώς κι εκεί ενδέχεται να έχει τοποθετηθεί).
 4. Στο πλαίσιο της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας, ο Συμμετέχων πρέπει να υποβάλει στο ΤΕΔΣ σύντομη έκθεση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό.