Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διεθνής Kινητικότητα » Διαδικασία συμμετοχής εξερχόμενων καθηγητών

Διαδικασία συμμετοχής επιλεχθέντων εξερχόμενων καθηγητών

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν και μετά τη μετακίνησή τους.

Δύο μήνες πριν από την αναχώρηση πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Επιστολή πρόσκλησης από το Πανεπιστήμιο υποδοχής (Invitation letter)
 2. Επιστολή επιλογής από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος του ΕΚΠΑ (Nomination letter)
 3. Ηλεκτρονική Αίτηση εξερχόμενου μέλους ΔΕΠ για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού
 5. Η Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία (Mobility Agreement For Teaching) υπογεγραμμένη από τον Συμμετέχοντα, τον Πρόεδρο/Κοσμήτορα και το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
 6. Φωτοτυπία του διαβατηρίου


40 ημέρες πριν από την αναχώρηση πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου (ΑΣΦΑΛΙΣΗ), το οποίο να καλύπτει τα 2 υποχρεωτικά είδη ασφάλισης.
  -Ασφάλεια Υγείας
  -Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος
 2. Φωτοτυπία του εισιτηρίου και της απόδειξης πώλησης, που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του Συμμετέχοντα
 3. Φωτοτυπία της θεώρησης εισόδου (VISA) εφόσον απαιτείται
 4. Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, το ΤΕΔΣ αποστέλλει στον Συμμετέχοντα μέσω e-mail τη Σύμβαση Επιχορήγησης προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για διδασκαλία, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε τρία πρωτότυπα υπογεγραμμένα αντίτυπα στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προχρηματοδότησης ύψους 70% του συνόλου. 


Μετά την επιστροφή και εντός μιας εβδομάδας πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ για να χορηγηθεί το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 30%:

 1. To CERTIFICATE OF TEACHING / Πιστοποιητικό Διδασκαλίας που εκδίδεται από το Ίδρυμα υποδοχής πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες διδασκαλίας στο εξωτερικό καθώς και το σύνολο των διδακτικών ωρών. 
 2. Τα παραστατικά των εισιτηρίων 
  - Απόκομμα αεροπορικού εισιτηρίου
  - Πρωτότυπη απόδειξη πώλησης εισιτηρίου (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, προσκομίζονται είτε το αντίγραφο της συναλλαγής, είτε αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας, με την οποία έγινε η συναλλαγή)
  - Αντίγραφα ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου
  - Κάρτες επιβίβασης, πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές (boarding passes)
 3. Να συμπληρωθεί από τον Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η «Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα-EU on line survey» μετά από email που θα σταλεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμπλήρωση της Τελικής Έκθεσης είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου (30%) της επιχορήγησης και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (παράκληση να ελεγχθεί και ο φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα).
 4. Στο πλαίσιο της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας, ο Συμμετέχων πρέπει να υποβάλει στο ΤΕΔΣ σύντομη έκθεση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό.