Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Άτομα με ειδικές ανάγκες

Άτομα με ειδικές ανάγκες

  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που έχει ως στόχο την ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της και ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης.

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

 Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα.  Συγκεκριμένα, εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013 (Άρθρο 39, παράγραφο 24), επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές, καθηγητές και το προσωπικό που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

 Η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι ακριβώς η ίδια που ακολουθείται για όλους τους συμμετέχοντες του Ιδρύματος.  Ωστόσο, οι αιτούντες με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιλεγούν, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν συμπληρωματική χρηματοδότηση.

Η διαδικασία της συμπληρωματικής χρηματοδότησης έχει ως εξής:

 • Η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει, εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν
 • Οι φοιτητές, οι καθηγητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Οι φοιτητές, οι καθηγητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους κατά την περίοδο μετακίνησης στον Φορέα Υποδοχής
 • Η περιγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ

*      Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων ατόμων, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Η έγκριση της αίτησης για επιπρόσθετη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+.

Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό συνολικών αιτήσεων που θα δεχθεί η Εθνική Μονάδα και από το κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο και έχει δεσμευτεί από την Εθνική Μονάδα για το σκοπό αυτό.  Επίσης, επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.

Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι σε περίπτωση που θα εγκριθεί η αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση πριν από την μετακίνησή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο εξωτερικό, το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης θα αναφέρεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ διαφορετικά θα χρειαστεί να υπογραφεί τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι κατά την επιστροφή τους οι μετακινούμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+, θα πρέπει να υποβάλουν οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα πρόσθετη χρηματοδότηση στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς.