Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ » Διεθνείς Συνεργασίες » Πρόγραμμα κινητικότητας Ελβετίας - Ευρώπης

Πρόγραμμα κινητικότητας Ελβετίας – Ευρώπης (Swiss – European Mobility Programme)

Η Ελβετία συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ ως «χώρα εταίρος» και όχι ως «χώρα του προγράμματος» και  χρηματοδοτεί η ίδια τόσο την εξερχόμενη όσο και την εισερχόμενη κινητικότητα.

Οι φοιτητές που επιλέγονται να μετακινηθούν προς Πανεπιστήμια της Ελβετίας με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023), πρέπει να γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη κινητικότητα βασίζεται σε γενικές γραμμές στις αρχές που διέπουν το πρόγραμμα Erasmus+ (αντιστοίχιση και αναγνώριση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν οι φοιτητές μέσω της συμπλήρωσης και υπογραφής του εντύπου Learning Agreement for studies, απαλλαγή από δίδακτρα κλπ.).

Υπάρχει, όμως, μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές που αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των φοιτητών. Η επιχορήγηση δίδεται στους φοιτητές από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού της Ελβετίας, μέσω των Ελβετικών πανεπιστημίων και όχι από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του ΕΚΠΑ. Επομένως, για οποιοδήποτε θέμα επιχορήγησης, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το πανεπιστήμιο υποδοχής.

Το θέμα της εύρεσης στέγασης είναι αποκλειστικά θέμα του πανεπιστημίου υποδοχής, όπως ισχύει και με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές. Περισσότερα δείτε στην ενότητα: Διαδικασία προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής από τους επιλεγμένους φοιτητές για την εγγραφή και την αποδοχή τους


Μετά την επιλογή των υποψηφίων από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος, οι επιλεγμένοι φοιτητές θα πρέπει:

Α) να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής τόσο για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σχετικά με την υποβολή αίτησης εγγραφής όσο και για την οικονομική επιχορήγηση που θα λάβουν, για τις προθεσμίες που ορίζονται για τα παραπάνω από το κάθε πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στη συμμετοχή τους στο πανεπιστήμιο υποδοχής (μαθήματα, στέγαση κ.λπ.).

Β) να προβούν σε μια σύντομη διαδικασία προς το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων – ΤΕΔΣ του ΕΚΠΑ.

Συγκεκριμένα:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: θα πρέπει να υπόβάλουν στο ΤΕΔΣ 

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής στο Swiss – European Mobility Programme 

(ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)

Επίσης πρέπει να καταθέσουν το Learning Agreement for studies, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιδρύματος υποδοχής. Γενικές πληροφορίες υπάρχουν στην ενότητα Οδηγίες για το Learning Agreement for Studies της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ για το πρόγραμμα Erasmus+. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται η συμπλήρωση και υπογραφή του Learning Agreement να πρέπει να γίνει μετά την άφιξη στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει μόλις συμπληρωθεί και υπογραφεί ο φοιτητής να το στείλει στο ΤΕΔΣ με email.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: εντός δύο μηνών από τη λήξη της κινητικότητας, θα πρέπει να στείλουν στο ΤΕΔΣ:

1. Το έντυπο Transcript of Records που εκδίδει το Πανεπιστήμιο υποδοχής μετά το πέρας των σπουδών, στο οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής, αυτά στα οποία εξετάσθηκε, ο βαθμός που έλαβε και τα αντίστοιχα ECTS credits.
Στην περίπτωση φοιτητών που θα εκπονήσουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής μέρος ή σύνολο πρακτικής/κλινικής άσκησης, πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής για τα οποία δεν προβλέπονται εξετάσεις, πρέπει να προσκομίσουν στο ΤΕΔΣ Έκθεση Αξιολόγησης/προόδου (δείτε το υπόδειγμα PROJECT/THESIS ASSESSMENT REPORT-SWISS) της εργασίας του φοιτητή στο πανεπιστήμιο υποδοχής από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του πανεπιστημίου υποδοχής με αναγραφή βαθμολογίας και των αντίστοιχων ECTS credits.

2. Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών, το οποίο θα πρέπει να σταλεί μαζί με  το Transcript of Records στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματος, ούτως ώστε να γίνει η αντιστοιχία σύμφωνα με το Learning Agreement for studies. Ο υπεύθυνος καθηγητής και ο/η Γραμματέας του Τμήματος υπογράφουν το Πιστοποιητικό, αφού γίνει η καταχώριση των βαθμών των μαθημάτων στο my_studies.
Η Γραμματεία του Τμήματός κρατά αντίγραφο του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Σπουδών.