Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ » Διεθνείς Οργανισμοί, Ενώσεις και Δίκτυα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει ως μέλος σε 6 σημαντικούς  διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων που έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και να αναπτύξουν μεθόδους και στρατηγικές που συμβάλλουν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους.

 

IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net

Η «International Association of Universities» είναι η παγκόσμια Ένωση Πανεπιστημίων που ιδρύθηκε το 1950 και εδρεύει στην UNESCO. Πανεπιστήμια, διεθνείς  οργανισμοί και ενώσεις Πανεπιστημίων από περίπου 150 χώρες συμμετέχουν στην  Ένωση αυτή.  Η IAU συμπράττει και συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς, τοπικούς και εθνικούς φορείς ενεργούς στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης,  προωθώντας τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων, οργανισμών και αρχών, διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και ιδεών ενώ συμβάλλει,  μέσω της έρευνας και των συναντήσεων που οργανώνει, στο διάλογο για την εκπαιδευτική πολιτική των ΑΕΙ σε διεθνές επίπεδο.

 

EUA (European University Association) http://www.eua.be

H «European University Association» είναι μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές ενώσεις στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο με περισσότερα από 800  μέλη, προερχόμενα από 46 ευρωπαϊκές χώρες.  Η  EUA προωθεί  ενεργώς την ευρωπαϊκή διάσταση και το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο των Πανεπιστημίων. Επιδιώκει την προβολή των θέσεων των Πανεπιστημίων στα κέντρα χάραξης πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτείας, της βιομηχανίας και των μέσων ενημέρωσης.  Οι προτεραιότητες, τις οποίες η ΄Ενωση έχει θέσει, αφορούν στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στα Πανεπιστήμια, στη διεθνοποίηση και στην βελτίωση της ποιότητας του έργου που επιτελείται σε αυτά.

 

UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net

H «Mediterranean Universities Union» ιδρύθηκε το 1991. Πρόκειται για μία ΄Ενωση στην οποία συμμετέχουν 80 Πανεπιστήμια χωρών της Μεσογείου.  Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από κοινού με άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, είχε την πρωτοβουλία της ίδρυσης της ΄Ενωσης αυτής, της οποίας κατά συνέπεια είναι βασικό ιδρυτικό μέλος. Στους σκοπούς της ΄Ενωσης  περιλαμβάνονται  μεταξύ άλλων η προώθηση της διεθνούς διάστασης των Πανεπιστημίων, η ενδυνάμωση της συνεργασίας  μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου για την πρόοδο της επιστήμης και την κινητικότητα των μελών της, την ανταλλαγή ερευνητικής εμπειρίας μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, την ανάπτυξη της διαπανεπιστημιακής έρευνας και την εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού.  Επίσης, η ΄Ενωση συνεργάζεται με το δίκτυο των Πανεπιστημίων της για διάφορες δράσεις σε τομείς σχετικούς με την πολιτιστική κληρονομιά, την οικονομία, την ενέργεια, το περιβάλλον, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την υγεία, τις συγκοινωνίες, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις νέες τεχνολογίες, την ιστορία, την γεωπονία και τον τουρισμό.

 

ΕΑΙΕ (European Association for International Education) www.eaie.org

Η «European Association for International Education» είναι ένας οργανισμός που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ των  ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και παγκοσμίως.  Τα μέλη της ΄Ενωσης, τα οποία ανήκουν στο διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων, ανέρχονται σε 1800 περίπου.  Η ΄Ενωση επιδιώκει τη δημιουργία μιας κοινότητας όπου οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων που ασχολούνται με τα διεθνή θέματα ενημερώνονται,  εκπαιδεύονται και ανταλλάσσουν απόψεις για σημαντικά θέματα που απασχολούν την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο την αμοιβαία μεταξύ τους κατανόηση και συνεργασία.  Για τον σκοπό αυτό η ΄Ενωση οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια με κορυφαίο και σημαντικότερο γεγονός  την ετήσια Συνδιάσκεψη των μελών της.

 

UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe)
http://www.unica-network.eu

Τα Πανεπιστήμια που μετέχουν στο Δίκτυο «Network of Universities from the Capitals of Europe»  ανέρχονται σε 43 και είναι τα Πανεπιστήμια των πρωτευουσών της Ευρώπης που αριθμούν σε σύνολο 120.000 προσωπικό και 1.500.000 φοιτητές.  Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από κοινού με άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια,  είχε την πρωτοβουλία ίδρυσης του δικτύου αυτού, του οποίου είναι βασικό ιδρυτικό μέλος. Μέσα στους στόχους του δικτύου περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών, η διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού ερευνητικού και διοικητικού έργου, η εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σπουδών και η προώθηση της συμμετοχής των μελών του στα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων στις τακτικές θεματικές συναντήσεις του Δικτύου διαμορφώνουν κοινές στρατηγικές για την προώθηση της διεθνοποίησης και της κινητικότητας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, της περαιτέρω ανάπτυξης των Πανεπιστημίων και της σύνδεσής τους με την κοινωνία.

 

UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture) http://www.uneecc.org

Το «Network of the European Capitals of Culture» είναι μία οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2006 και αποτελείται από 50 Πανεπιστήμια-μέλη.  Στους στόχους του αναφέρονται μεταξύ άλλων, η ενδυνάμωση του ρόλου και της συνεισφοράς των Πανεπιστημίων των πόλεων οι οποίες φέρουν τον τίτλο «Ευρωπαϊκές  Πολιτιστικές Πρωτεύουσες» στην ανάπτυξη της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, στον επαναπροσδιορισμό της θέσης των Πανεπιστημίων στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και πόλης.